Nabavka prehrambenih artikala za kiosk na aerodromu

Datum objave: 22.06.2017. 09:32 / Izvor: Akta.ba, 21.06.2017.

AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD

BANJA LUKA

 

Broj: 01-432-1/17

Datum: 21.06.2017.

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

NARUČILAC: Aerodromi Republike Srpske a.d., Banja Luka

VRSTA POSTUPKA NABAVKE: Postupak nabavke na koju se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH BR.39/14) članu 86. stav 1 pod a) roba za dalju prodaju

 

PREDMET NABAVKE: Nabavka robe

 

I - OPIS PREDMETA NABAVKE: Nabavka prehrambenih artikala za kiosk na aerodromu

 

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku prehrambenih artikala za kiosk na aerodromu po specifikaciji navedenoj u priloženoj dokumentaciji poziva za dostavljanje ponuda.

 

1. Isporuka robe: Roba će se isporučivati sukcesivno po potrebi Ugovornog organa.

2. Mjesta isporuke robe: kiosk na aerodromu, Mahovljani bb. Laktaši

3. Period na koji se zaključuje ugovor: Ugovor se zaključuje na period od 1 (jedne godine od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

4. Plaćanje robe vršiće se po cijenama iskazanim u ponudi/cjenovniku ponuđača u roku od 15 dana po prijemu uredno ispostavljene fakture i/ili shodno zaključenom ugovoru.

5. Procjenjena vrijednost nabavke: 11.000,00 KM bez PDV-a

 

II - SADRŽAJ PONUDE

Ponuđači su obavezni uz ponudu dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene zahtjevom za dostavu ponuda:

 

a) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude - robe, koja je data u Obrascu za dostavljanje ponude (Aneks 1.)

b) Ponudu sačinjenu na Obrascu za cijenu ponude koju je ponuđač dužan popuniti potpisati i ovjeriti sa fiksnim jediničnim cijenama bez PDV-a, posebno iskazanim PDV-om i ukupnom cijenom sa uračunatim PDV-om izraženo u KM, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji (Aneks 2.);

v) Dokaz (Aktuelni izvod iz sudskog registra) o registracij i u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojim se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet ove nabavke.

Ovjerena kopija Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ne smije bita starija od tri mjeseca, računajući to od dana objave Poziva na veb stranici Ugovornog organa.

g) Potvrdu poslovne banke kod koje Ponuđač ima glavni račun, kojom se potvrđuje da transakcioni račun ponuđača nije bio blokiran najmanje šest (6). mjeseci od dana izdavanja potvrde

d) Ovjeren i popunjen Nacrt ugovora (Aneks 3.) Svaku stranu nacrta koji je dat uz zahtjev za dostavljanje ponude ponuđač (ovlašteno lice ponuđača) je obavezan da i parafira, potpiše te priložiti uz ponudu).

 

III - KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA:

a) Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

b) Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mjenjati.

 

IV - NAČIN PODNOŠENJA PONUDE I ROK:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzroci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl.Koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude.Ako ponuda sadrži štampanu leteratutu, berošure, kataloge i sl.Koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

 

Ponuđač podnosi ponudu neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, ovjerenoj pečatom, na adresu Protokol: Aerodromi Republike Srpske a.d. , (u daljem tekstu: adresa Naručioca) i to najkasnije do 06. 07. 2017. godine do 12,00 sati, sa naznakom „PONUDA ZA NABAVKU PREHRAMBENIH ARTIKALA ZA KIOSK broj: 01-432-1/17 - NE OTVARAJ". Na poleđini (prikladnom mjestu) pošiljke mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača. Ponuda mora biti zatvorena na način da se prilikom otvaranja ponude, može sa sigurnošću uvrditi da se prvi put otvara. Ponuda sa varijantama nije dozvoljena. Blagovremenim se smatraju ponude koje su do isteka roka

za podnošenje ponude prispjele na Protokol Naučioca, bez obzira na način i vrijeme slanja. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene ponuđaču, uz naznaku da su neblagovremeno prispjele.

U roku za podnošenje ponuda ponuđač može da izmjeni, dopuni ili povuče svoju ponudu. Ponuđač podnosi izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude, na način koji je određen za podnošenje ponuda, na adresu Naručioca: Protokol:_____, sa naznakom_____ „IZMJENA/DOPUNA POVLAČENJE PONUDE ZA NABAVKU ____BROJ:___/17 - NE OTVARAJ"

 

IV -OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od najkasnije 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim putem, faksom, poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

V POUKA O PRAVNOM LIJEKU

U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članu 99. i 101. Zakona.

 

PRILOZI:

1.            Obrazac za dostavljanje ponude -(Aneks 1)

2.            Obrazac za cijenu ponude (Aneks 2.)

3.            Nacrt Ugovora (Aneks 3. )

 

U ime Ugovornog organa

DIREKTOR

Miroslav Janjić,dipl.inž.saob.

 

POZIV.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: