Nabavka stomatoloških stolica

Datum objave: 23.12.2019. 14:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5690-1-1-23-3-15/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv J.U. DOM ZDRAVLJA STARI GRAD MOSTAR
IDB/JIB 4227855240008
Kontakt osoba Dževad Bašić
Adresa Osmana Đikića 6
Poštanski broj 88108 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 281-290
Faks (036) 281-282
Elektronska pošta ekonomskofinansijska.sluzba@dzsgmostar.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

stomatološke stolice

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološke stolice

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192410-9 Zubarske stolice


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

prema specifikaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar: Ambulanta Zalik, Ambulanta 4. osnovna škola, Ambulanta Osnovna škola "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo"

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Aktuelni izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja
je predmet nabavke
Porezni/identifikacijski broj ponuđača
PDV broj za obveznika ili izjava da ponuđač nije PDV obveznik

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava o garanciji za stomatološku stolicu minimalno 24 mjeseca,
Izjava o garanciji za nasadne instrumente minimalno 12 mjeseci,
Izjava ponuđača da će serviser doći na intervenciju u garantnom i post garantnom roku za najduže 1 sat od pismene prijave
ovlaštene osobe kupca,
Potvrda proizvođača da ponuđač ima certificiranog servisera za ponuđeni uređaj u BiH, prevedena kod sudskog tumača,
Potvrda proizvođača da je proizvođač ovlašteni diler za teritoriju BiH,
Potvrda (Rješenje) o odobrenju djelatnosti prometa predmetom nabavke na veliko izdato od Agencije za lijekove i
medicinska sredstva BiH,
Dokaz ponuđača da je predmet nabavke registriran za prometovanje u BiH kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva
BiH,
Dokaz: prospekt ili brošura sa označenim stavkama/karakteristikama traženim u tehničkoj specifikaciji uređaja
Uputa za upotrebu prevedeno na službeni jezik BiH
Ovjerena kopija CE certifikata, ISO 13485, ISO 90012 koji glase na ime ponuđača, odnosno proizvođača robe koja je predmet
javne nabavke. Certifikati moraju sadržavati datum certifikacije, registarski broj certifikata, period za koji važi i ime ovlaštene
akreditacijske ustanove koja ga je izdala.
Prihvata se i drugi dokaz o ekvivalentnim mjerama osiguranja kvaliteta od ponuđača koji nemaju pristup takvim
certifikatima.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Dostupnost rezervnih dijelova od momenta montaže 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.1.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.1.2020. 11:30:00
Adresa i mjesto J.U. Dom zdravlja Stari Grad Mostar, Osmana Đikića 6

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5690-1-1-23-3-15/19
PODIJELI: