Nabavka usluga osiguranja: Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine

Datum objave: 22.01.2020. 16:19 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

186-7-2-66-3-1/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VODOVOD A.D.
IDB/JIB 4400705160000
Kontakt osoba Dražena Saničanin
Adresa Kozarska 87
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Općina/Grad Prijedor
Telefon (052) 236-600
Faks (052) 236-600
Elektronska pošta naplata@vodovod-pd.com
Internet adresa www.vodovod-pd.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge osiguranja: Kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje imovine


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Uslovi iz člana 45.stav (1) tačka c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi iz člana 46. Zakona o javnim nabavkma BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi iz člana 47. Zakona o javnim nabavkma BiH, a dokazi detaljno definisani u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.2.2020. 11:40:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto " Vodovod" a.d. Prijedor, Ul. Kozarska br.87 , kancelarija br. 3


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Kolektivno osiguranje zaposlenih

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66512100-3 Usluge osiguranja od nesreća


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 ( dvanaest) mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Upravna zgrada " Vodovod" a.d. Prijedor, Ul. Kozarska 87 .


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Osiguranje imovine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66515200-5 Usluge osiguranja imovine


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 ( dvanaest) mjeseci.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Upravna zgrada " Vodovoda" a.d. Prijedor i oprema na lokacijama pumpnih stanica preduzeća.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
186-7-2-66-3-1/20
PODIJELI: