Nabavka usluga pranja službenih vozila u periodu januar-mart 2021. godine

Datum objave: 11.02.2021. 15:13 / Izvor: Agencija za javne nabavke/nabave BiH, 11.02.2021.

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkma („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), pripremljen je

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA PRUŽANJE USLUGA PRANJA SLUŽBENIH VOZILA

U PERIODU JANUAR-MART 2021.GODINE

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite ponudu za pružanje usluga pranja službenih vozila potrebe Agencije za javne nabavke BiH u periodu januar-mart 2021.godine, kako slijedi:

1. Ugovorni organ: Agencija za javne nabavke BiH

Adresa: Maršala Tita 9a/I IDB/JIB: 4201071380009 Telefon: 033/251-590 Faks: 033/251-595

Web adresa: www.javnenabavke.gov.ba

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

• PRANJE AUTOMOBILA I SL.USLUGE JRJN: 50112300-6 (Pranje vozila i slične usluge)

Tehnička specifikacija: Pružanje usluge pranja službenih vozila (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

Mjesto pružanja usluga: u Bosni i Hercegovini

3. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga:

• 85,00 KM (bez PDV-a) odnosno 99,00 KM (sa PDV-om)

4. Način dostavljanja ponude:

• PUTEM POŠTE, FAKSA, ELEKTRONSKI (e-mail)

5. Adresa na koju se ponuda dostavlja:

Adresa: Maršala Tita 9a/I, 71000 Sarajevo Faks: 033/251-595

e-mail: sanina.brekalo@javnenabavke.gov.ba

6. Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine: 

• USLUGE ĆE SE PRUŽATI SUKCESIVNO, PREMA POTREBI U PERIODU JANUAR-MART 2021. GODINE. RAČUN ZA IZVRŠENU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM, OD JEDNOG ILI OD VIŠE DOBAVLJAČA.

7. Krajnji rok za dostavu ponuda:

• 31. 03. 2021 U 12.00 SATI

8. Kontakt-osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

• Sanina Brekalo, 033/251 -596, sanina.brekalo@javnenabavke.gov.ba

 

Broj: 05-16-12- 223-2/21 

Datum, 29.01.2021.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: