Nabavka usluga prijevoza učenika za nastavnu 2017/2018. godinu

Datum objave: 27.07.2017. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.07.2017.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1402-7-2-2-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA ''VITOVLJE'' VITOVLJE
IDB/JIB 4236156220009
Kontakt osoba Hatiđa Melić
Adresa Vitovlje bb
Poštanski broj 72283 Turbe (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 539-555
Faks (030) 539-555
Elektronska pošta osvitovlje01@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka usluga prijevoza učenika Osnovne škole "Vitovlje" za nastavnu 2017/2018.godinu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Vitovlje" za nastavnu 2017/2018.godinu.20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.8.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Osnovna škola "Vitovlje" Vitovlje bb, 72 283 Turbe


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Vitovlje"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Babanovac-Mudrike-Vitovlje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prijevoz učenika za period od početka do kraja nastavne 2017/2018.godine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17942,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od početka do kraja nastavne 2017/2018.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovna škola "Vitovlje"ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prijevoza učenika Osnovne škole "Vitovlje"

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Prijevoz učenika na relaciji Mudrike-Vitovlje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

Prijevoz učenika za period od početka do kraja nastavne 2017/2018.godine

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2990,40

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od početka do kraja nastavne 2017/2018.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovna škola "Vitovlje"

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1402-7-2-2-3-1/17
PODIJELI: