Nabavka usluga skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini 346898 kg

Datum objave: 12.02.2021. 12:43 / Izvor: Akta.ba, 02.02.2021.

Broj: 02-05-4-58-3-/21

Datum, 02.02.2021. godine

 

PREDMET:

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na nabavku usluge kvalitativnog i kvantitativnog skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini 346.898 kg

 

Poštovani,

U ime Federalne direkcije robnih rezervi, kao ugovornog organa, pozivamo Vas da dostavite ponudu za nabavku usluge skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini od 346.898 kg

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa članom 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SI.glasnik BiH" broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH" br. 66/16).

 

OPŠTI PODACI

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. Antuna Branka Šimića 4, Sarajevo.

ID broj :4200018950000

Tel. 033/207 911

Fax 033/210 138

e-mail: info@fdrr.gov.ba

Kontakt osobe: Boris Marić, Zerina Spahić, Anida Bašić

Predmet nabavke su usluge skladištenja i zanavljanja merknatilne pšenice u količini od 346. 898 kg

JRJN 63120000-6 usluge skladištenja i čuvanja.

Predmetna nabavka je pokrenuta Posebnom odlukom br. 01-25-4-58-1/21 od 20.01.2021.godine.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 8.330,00 KM bez PDV-a.

Tehnička specifikacija za izvršenje predmetne usluge je sastavni dio ovog poziva - prilog broj 3.

Period na koji se zaključuje ugovor je 1 (jedna) godina,od dana zaključenja ugovora.

Kriteriji za izbor ponude, u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama, je najniža cijena.

Mjesto izvršenja usluge je Županija Središnja Bosna.

 

Uslovi i zahtjevi koje ponuđač treba ispuniti:

1.U skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, ponuda ili zahtjev za učešće će se odbaciti ako:

a)je kandidatu/ponuđaču izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju,prevaru, ili pranje novca;

b)je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c)ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u BiH ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

d)ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registrovan.

Potrebni dokazi o ispunjavanja navedenih uslova iz člana 45 ZJN:

a)Uvjerenje         Suda BiH i Uvjerenje Suda prema sjedištu ponuđača, kojim se dokazuje da kandidatu/ponuđaču nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b)Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan kandidat/ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

c)Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)Uvjerenja nadležnih institucija da je kandidat/ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Za tačke c) i d) prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odgođenom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektinih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

 

2.U skladu sa članom 46. ZJN BiH, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači su obavezni dostaviti:

aktuelni izvod iz sudskog registra.

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude.

 

3.U skladu sa članom 47. stav 1. tačke a) i c), Zakona o javnim nabavkama ponuđači su obavezni dostaviti:

-Potvrdu Centralne banke BiH o stanju transakcijskih računa ponuđača kojom se dokazuje da transakcijski računi ponuđača nisu blokirani

Dostavljeni dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne može biti starija od 20. dana, računajući od dana dostavljanja ponude.

-Bilans uspjeha i Bilans stanja za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 2 ( dvije) godine, kojom se dokazuje pozitivan finansijski rezultat (bilans uspjeha) i položaj (odnos aktive i pasive), a za državne organe relevantan finansijski izvještaj (račun prihoda i rashoda).

Dostavljeni dokaz može biti obična kopija originala.

 

4.Opšti uslovi za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača-član 48 stav 7. ZJN

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja opštih uslova tehničkih i profesionalnih sposobnosti u skladu sa članom 48 stav 7 ZJN priložiti:

Orginal ili ovjerenu kopiju (ovjera kopije ne starija od tri mjeseca), relevantnog Rješenja, Uvjerenja ili Izjave o ispunjavanju minimalnih tehničkih uslova za skladištenje predmetne robe, izdatog ili ovjerenog od mjerodavnog organa, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini, Sl.novine FBiH 40/10 i 79/17 i Pravilnikom o uvjetima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga (SI. Novine FBiH 49/12)

 

5.Tehnička i profesionalna sposobnost, član 50 ZJN

Ponuđač je u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti, član 50 ZJN pod d) dužan dostaviti popunjenu, potpisanu i ovjerenu izjavu, koja ne smije biti starija od 10 dana od datuma dostavljanja ponuda:

izjava pružaoca usluga da nema manje od 10. zaposlenih, prosječno godišnje- prilog broj 5.

 

6.Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu ( član 52. ZJN) da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci- prilog broj 6. - izjava mora biti ovjerena kod nadležnog organa

Validnost ponude: 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponude.

Sadržaj ponude - Ponuda treba da sadrži:

a)Ime i sjedište ponuđača,

b)Popunjen obrazac za dostavljanje ponude -Prilog broj 1.,

c)Popunjen, potpisan i ovjeren obrazac za cijenu ponude -Prilog broj 2.,

d)Potpisanu i ovjerenu Specifikaciju za uslugu skladištenja i zanavljanja merknatilne pšenice-Prilog broj 3., 

e)Popunjen, potpisan i ovjeren nacrt ugovora - Prilog broj 4.,

f)Dokazi o ispunjavanja navedenih uslova iz člana 45. ZJN BiH(tačke a),b),c) i d),

g)Dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa članom 46. ZJN BiH,

h)Dokaz o ispunjavanju uslova u skladu sa članom 47. ZJN BiH(tačke a) i c)),

i)Dokaz o ispunjavanju opštih uslova tehničke i profesionalne sposobnosti u skladu sa članom 48 stav 7 ZJN,

j) Izjavu iz člana 50., tačka d), ZJN, Prilog broj 5.

k) Izjavu iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, Prilog broj 6., - ovjerena kod nadležnog organa

1) Izjava o prihvatanju općih i posebnih uslova tenderske dokumentacije Prilog br 7., m) Povjerljive informacije, Prilog broj 8.,

n) Potpis podnosioca ponude ili ovlaštenog lica na osnovu punomoći koja u tom slučaju mora biti priložena u originalu ili ovjerenoj kopiji, o) Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude,

Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu:

Federalna direkcija robnih rezervi, ul. A.B.Simića br.4, 71 000 Sarajevo. Ponuda

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerirane (izuzev dokaza o garanciji za ozbiljnost ponude, te štampane literature, brošura, kataloga i si.) (Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način daje vidljiv redni broj stranice.

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati:

„Ponuda za usluge skladištenja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini od 346.898 kg (ne otvarati do 17.02.2021. godine u 09,00 sati".)

 

6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 17.02.2021. godine do 08,45 sati.Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

 

7.Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obavit će se dana 17.02.2021. godine u 09,00 sati,u prostorijama

Federalne direkcije robnih rezervi.             

 

 Tenderska2021_skladistenje_psenice_346898kg.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: