Nabavka usluga stručnog usavršavanja, edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2020. godini

Datum objave: 09.01.2020. 09:42 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

 

Broj: 01-064/20

Datum: 08.01.2020.godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (SI.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (SI.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (SI.Glasnik BiH br. 66/16), Ugovorni organ upućuje:

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA, EDUKATIVNO - STRUČNIH POSJETA I POSJETA SAJMOVIMA U 2020.GODINI

 

1. Ugovorni organ:

ŠUMSKOPRIVREDNO DRUŠTVO „SREDNJOBOSANSKE ŠUME" / ŠUMSKOGOSPOĐARSKO DRUŠTVO „ŠUME SREDIŠNJE BOSNE" doo DONJI VAKUF

Adresa: 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf

IDB/JIB: 4236311640001

Telefon: 030/270-735

Faks: 030/260-730

Web adresa: www.sumesbk.ba

 

2. Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije: USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA 2020.GODINU

Usluge stručnog usavršavanja podrazumjevaju pružanje usluga stručnog osposobljavanja i obrazovanja radnika - seminari iz ekonomske, pravne i šumarske oblasti.

PDV broj: 236311640001 Identifikacijski broj: 4236311640001 Porezni broj: 09071307

USLUGE EDUKATIVNO-STRUČNIH POSJETA I POSJETA SAJMOVIMA ZA 2020.GODINU Edukativno-stručne posjete i posjete sajmovima podrazumjevaju kompletnu organizaciju posjeta koja obuhvata prevoz, smještaj, ishranu, ulaznice, usluge vodiča i si.

Oznaka i naziv iz JRJN: 80531200-7 Usluge tehničke obuke

Referentni broj iz Plana nabavki: 41 (usluge) 

 

3. Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga: 100.000,00 KM bez PDV-a

4. Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona: PONUDOM SE SMATRA SVAKI DOKUMENT IZ KOJEG SE VIDE CIJENE i PDV UTVRĐUJE SE PREMA POJEDINAČNIM POTREBAMA UGOVORNOG ORGANA

5. Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispunjavati: PRIVREDNI SUBJEKTI REGISTROVANI ZA PREDMETNU DJELATNOST

6. Način dostavljanja ponude: POZIVAJU SE SVI PONUĐAČI DA PO OVOM POZIVU DOSTAVE PONUDE PUTEM POŠTE, FAKSA I /ILI ELEKTRONSKI (najkasnije do 31.12.2020.godine)

7. Adresa na koju se ponuda dostavlja: Adresa: 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf Fax: 030 260 730

E-mail: javne.nabavke@sumesbk.ba

8. Da li se ugovor zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

UGOVORI ĆE SE ZAKLJUČIVATI JEDNOKRATNO, PO POTREBI, U TOKU 2020.GODINE, UKUPNE VRIJEDNOSTI DO 100.000.00 KM.

RAČUN ZA IZVRŠENU POJEDINAČNU USLUGU ĆE SE SMATRATI UGOVOROM, VRIJEDNOSTI DO 1.000,00 KM.

9. Period važenja ponude: DO 31.12.2020.GODINE

10. Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronske pošte:

LEJLA MUJIĆ-HODžIĆ

030 270 735

 

Pružanje usluga stručnog usavršavanja, edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2020. godini

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: