(najava tendera za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, obrazaca i papira, registratora, fascikli, omota, kompjuterskog materijala, sredstava za higijenu, ogrevnog drveta, goriva za službeni automobil, računarske opreme, usluga osiguranja zaposlenih, imovine, auto, kasko siguranja, hotelskog smještaja, seminara i stručnog usavršavanja

Datum objave: 12.02.2021. 13:45 / Izvor: Akta.ba, 18.01.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

ARHIV REPUBLIKE SRPSKE

 

Na osnovu člana 80 stav 3 Zakona o rspubličkoj upravi ("Službsni glasnik Republike Srpske" broj 115/18), donosim

 

ODLUKU

 

I

Usvaja se Plan nabavki Arhiva Republike Srpske za 2021. godinu.

 

II            

Tabelarni pregled Plana nabavki je sastavni dio ove odluke.

 

III          

Ova odluka sgupa na snagu narednog dana od dana donošenja.

 

DIREKTOR

Mr Vojan Stojnić

 

ЈАВНЕ НАВАВКЕ

Редни број

Предмег набавке/ ЈРЈН

Процијењена вриједност

Планирана буџету/ф (без П

средства у

ин.плану

ДВ-а)

Врста поступка

Оквирни датум

Уговор или приложена фактура

Износ

Конто

HoKpeTaiba поступка

Закључења уговора

Трајања уговора

 

УКУПНО

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Робе

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

1. Остали канц. матсријал

400

400

412319

липектни споразум

јануар 2021.

јануар 2021.

јануар децембар 2021.

Уговор или приложена фактура

2. Обрасци и папир

900

900

412312

3. Регистратори. фасцикди и омоти

1.000

1.000

412313

4. Комиј. материјап

2.000

2.000

412311

Разлог и

оправданост

набавке; начин

утврђивања

процијењсне

вриједности

11абавка се проводи ради обављања редовне дјелатносги Архива.

Процјена количина је извршсна на основу анализе потрошње у претходне три године и усклађена са бројсм попуњених радних мјеста.

Процјена врнједности је извршена на основу података прикупљених из књиговодствених евиденција Архива и анализе цијена из уговора о набавци канцеларијског материјала у току 2020. године

1.2.

Средства за хигијену (детерџенти, тоалетни папир, крпе и сл.

2.000

2.000

412321

липектни споразум

јануар 2021.

јануар 2021.

јануар децембар 2021.

Уговор или приложена фактура

Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процијењене

11абавка се проводи ради стварања адекватних радних услова.

Процјена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходнс гри године и усклађена са величином пословних објеката и бројем иопуњених радних мјеста.

Процјена вриједности јс извршена на основу података прикупљених из књиговодствених евиденција Лрхива и анапизе цијена из уговора о набавци хигијенског материјала у tokv 2020. године.

 

 

 

вриједности

 

 

Набавка огревног

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дрвета(100

6.900

6.900

412215

конк. захтЈев

Maj

ЈУН

ЈУН

уговор

 

просторних метара)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разлог и

1 (абавка се проводи ради обезбјеђења загријавања пословних просторија, односно стварања адекватних радних

1.3.

оправданост

услова.

 

 

 

 

 

 

 

 

набавке; начин

Процјена количина је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године

и усклађена са величином

 

утврђивања

пословних објеката.

 

 

 

 

 

 

 

проциЈењене

Процјена вриједности јс извршена на основу података прикупљених из

кн>иговодствених евиденција Архива и

 

вриједности

анализе цијена набавке огревног дрвета за 2020. годину.

 

 

 

 

 

Набавка горива за

службени

аутомобил

1.000 1.100

1.000 1.100

412632 412631

пипектни споразум

јануар 2021.

јануар 2021.

јануар децембар 2021.

Уговор

1.4.

Разлог и

11абавка се проводи ради обезбјеђења услова за обављањс дјелатности.

 

 

 

оправданост

Процјена количина је извршена на основу анализе потрошње у 2020. години.

 

 

 

набавке; начин

Процјена вриједности је извршена на основу подагака прикупљених из

књиговодствених евиденција Архива и

 

утврђивања

анализе цијена и потрошње горива за 2020. годину.

 

 

 

 

 

проциЈењене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вриЈсдности

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Набавка рачунарске опреме

5.500

5.500

511335

липектни споразум

ЈУЛ 2021.

ЈУЛ 2021.

ЈУЛ 2021.

Уговор

 

Разлог и

Набавка се проводи ради обезбјеђења услова за обављање дјелатиости.

 

 

 

 

оправданост

Процјена количина је извршена на основу пописа информатичке опреме за 2020. годину и оквирних цијена на

 

набавке: начин

гржишту.

 

 

 

 

 

 

 

 

утврђивања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проциЈењене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вриЈедности

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Услуге

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Услуга осигурања

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

запослених

  1. Услуга ауто каско осигурања
  2. Услуга осигурања имовине

600 600 3.800

600 600 3.800

417725 412721 412723

пипектни споразум

с|)ебруар 2021.

фебруар 2021.

II 2021/ 1 2022.

Уговор (полиса осигурања)

 

 

 

 

Разлог и

оправданост

набавке; начин

угврђивања

процијењене

вриједности

Колективно осигурање запослених и ауто осигурање су законска обавеза.

Осигурање имовине ће се извршити на начин на који је то рађено и претходних година (лом стакла, осигурање од

провалне крађе и разбојништва, осигурање рачунара и ножарно осигурање).

Процјена количина је извршена на основу вриједности уговора о осигурању за 2020. годину.

Извршена је тржишна анализа, након телефонских контаката, која је показала да се набавка може извршити rio цијенама које су важиле у 2020. години.

2.2.

Набавка услуге хотелског смјештаја

1.400

1.400

412612

липектни споразум

јануар '2021.

јануар '2021.

јануар децембар 2021.

Приложена фактура

Разлог и

оправданост

набавке; начин

утврђивања

процијењене

вриједности

Набавка се проводи ради обезбјеђења услова за обављање дјелатности.

Процјена вриједности извршена је на основу расположивих буџетских средстава за 2020. годину.

2.3.

11абавка услугс семинара и стручног усавршавања

300

300

412922

липектни споразум

јануар 2021.

јануар 2021.

јануар децембар 2021.

11риложена фактура

Разлог и

оправданост

набавке; начин

утврђивања

процијењене

вриједности

Набавка се проводи ради обезбјеђења услова за обавл>ање дјелатности.

Процјена вриједности извршена је на основу расположивих буџетских средстава за 2021. годину.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: