Odluka o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana Mokri dolovi

Datum objave: 01.08.2017. 10:48 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15 i 3/16), člana17. i 36. Statuta Grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja“, broj 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 i 6/17),Skupština Grada Trebinja na sjednici održanoj dana 14.07.2017. godine, donijela je

 

O D L U K U

o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana „Mokri dolovi“

I

Pristupa se izmjeni dijela Regulacionog plana „Mokri dolovi" (u daljem tekstu: Plan).

 

II

Odluka se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela, koji je njen sastavni dio.

 

III

1) Granice obuhvata izmjene dijela Plana su: sa jugozapadne strane ulica Republike Srpske, sa jugoistočne strane ulica doktora JovanaRaškovića i sa sjevernoistočne strane Trg Petral do spoja sa ulicom Republike Srpske na sjeverozapadu.

2) Površina obuhvata Plana je cca 3880 m².

IV

Plan se donosi za vremenski period od 10 godina.

V

Smjernice za izradu Plana: Nosilac izrade Plana je dužan da se prilikom izrade Plana rukovodi svim važećim zakonskim propisima i programskim zadatkom.

VI

Rok izrade Plana je šest mjeseci od dana donošenja ove odluke.

 

VII

1) Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

2) Tekstualni dio Regulacionog plana po dijelovima prostora, odnosno cjelinama i potcjelinama sadrži sljedeće urbanističke

standarde za građenje i uređenje prostora:

- namjena površina,

- podjela prostora na prostorne cjeline i potcjeline sa objašnjenjem svih bitnih kriterijuma za podjelu po zonama i kriterijuma za podjelu,

- izbor vrsta, odnosno tipova regulacionih i nivelacionih rješenja,

- određivanje građevinskih linija,

- prijedlog za izmjenu, odnosno poboljšanje parcelacije ili preparcelacije prema vlasništvu nad zemljištem,

- određivanje graničnih parametara za korištenje, odnosno racionalno korištenje zemljišta (koeficijent izgrađenosti i koeficijentzauzetosti, spratnost objekata i drugo), određivanje dijela naslijeđenih fondova za zamjenu, dogradnju, nadogradnju i drugo sa obrazloženjem,

- obezbjeđenje javnog i opšteg interesa u funkcionisanju prostora: saobraćajnih površina, zelenih i rekreativnih površina, objekti pejzažne arhitekture, prostora za razvoj privrede i usluga, za razvoj objekata neprivrede odnosno javnih službi i drugo,

- uslovi za opremanje svim vrstama tehničke i komunalne infrastrukture sa uslovima priključenja u mjeri dovoljnoj da budu osnov za izdavanje lokacijskih uslova,

- formiranje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju, dogradnju ili nadogradnju objekata prema tipovima parcelacije, regulacije i parametara za korištenje zemljišta,

- uslovi za zaštitu, očuvanje, uređenje i aktiviranje prirodnih resursa,

- prirodni uslovi za građenje (reljef, hidrografija, geologija, hidrogeologija, inženjerska geologija, seizmičnost, klima i drugo),

- uslovi za očuvanje zaštitu i prezentaciju nasljeđa kulture, prirode i zaštitu životne sredine,

- uslovi za zaštitu ljudi i dobara u slučaju elementarnih nepogoda, ratnih katastrofa i tehnoloških akcidenata,

- mjere energetske efikasnosti,

- uslovi za uklanjanje barijera za kretanje lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima,

- određivanje zona, dijelova zona, grupe lokacija ili pojedinačnih linija za koje je potrebno raditi urbanistički projekat, odnosno raspisati konkurs za izradu tog projekta,

- ekonomska valorizacija plana i

- drugo što proističe iz karaktera zadatog područja, odnosno njegove izgrađenosti.

Grafički dio regulacionog plana čine sve karte stanja i karte planiranog rješenja propisane pravilnikom iz člana 27. stav 5. tačka a) Zakona.

VIII

1) Nosilac izrade Plana će nosiocu pripreme

Plana predati ovjeren prednacrt Plana.

2) Nosilac pripreme Plana će razmotriti prednacrt na stručnoj raspravi.

3) Nosilac izrade Plana će razmotriti primjedbe, mišljenja i sugestije na prednacrt i prihvaćena rješenja će ugraditi u nacrt Plana.

4) Skupština Grada Trebinja na prijedog nosioca pripreme Plana utvrdiće nacrt Plana, mjesto, vrijeme i način izlaganja nacrta Plana na javni uvid.

5) Javni uvid će trajati 30 dana. O mjestu, vremenu i načinu izlaganja nacrta Plana javnost i vlasnici nepokretnosti na području za koje se donosi Plan će se obavijestiti oglasom.

6) Nacrt Plana staviće se na javni uvid u prostorijama Odjeljenja za prostorno uređenje, Centra za dozvole, MZ i prostorijama nosioca izrade Plana.

7) Nosilac izrade Plana će razmotriti sve primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavljena u toku javnog uvida i o njima zauzeti i obrazložiti svoj stav i taj stav u pismenoj formi dostaviti nosiocu pripreme Plana i licima koja su dostavila svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja.

8) Stav nosioca izrade Plana prema primjedbama, prijedlozima i mišljenima razmatra se na javnoj raspravi u roku od 30 dana od dana zatvaranjajavnog uvida. Poziv za javnu raspravu će se javnoobjaviti u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji RS. Ukoliko bi se prijedlog Plana na osnovu prihvaćenih prijedloga, primjedaba i mišljenja dostavljenih u toku javnog uvida, značajno razlikovao od  nacrta dokumenta, nosilac pripreme će ponovo organizovati javni uvid koji se može sprovoditi najviše dva puta.

IX

1) Nosilac pripreme Plana po održanoj javnoj raspravi utvrdiće prijedlog Plana u skladu sa zaključcima sa rasprave, najduže u roku od 30 dana.

2) Skupština Grada Trebinja dužna je da odluči o prijedlogu Plana u roku od 60 dana od dana utvrđivanja prijedloga.

X

Sredstva potrebna za pokrivanje materijalnih troškova za izradu Plana obezbijediće investitor gradnje.

XI

Nosilac pripreme Plana je Odjeljenje za prostorno uređenje, a nosilac izrade Plana će biti izabran u skladu sa Zakonom.

XII

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Trebinja“.

 

Broj:09-013-256/17

Datum:14.07.2017. godine

PREDSJEDNIK

Dragoslav Banjak,s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: