Oglas za dodjelu slobodnih licenci za vršenje taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde: Grad Goražde i Općina Pale FBIH

Datum objave: 05.07.2017. 13:30 / Izvor: Akta.ba, 03.07.2017.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

 

Broj: 04-27-981/17

Goražde, 03.07.2017.god.

 

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na osnovu člana 6. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja prevoza putnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde («Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde», broj: 9/15) raspisuje:

 

O G L A S

za dodjelu slobodnih licenci za vršenje taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

I Slobodne licence

1. Grad Goražde 2 (dvije licence)

2. Općina Pale FBIH 2 (dvije licence)

 

II Slobodne licence se dodjeljuju pravnim i fizičkim licima koja ispunjavaju uslove za vršenje taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

III Zahtjevi za dodjelu slobodnih licenci

U zahtjevu obavezno navesti lične podatke sa adresom i kontakt telefonom, općinom za koju se podnosi zahtjev za dodjelu slobodnih licenci i dokumente koje dostavljaju na Oglas.

Zahtjev za dodjelu slobodnih licenci pravna lica podnose za općinu/grad gdje je sjedište pravnog lica a fizička lica za općinu/grad prebivališta.

 

IV Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave na službenoj internet stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

V Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju poštom, preporučeno ili protokolom u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ul. M. Tita br. 13 Goražde 73000, sa naznakom „Prijava na oglas za dodjelu slobodnih licenci" - „NE OTVARAJ"!

 

VI Sadržaj ponude

FIZIČKA LICA

Opšti uslovi:

1. Zahtjev za dodjelu slobodne licence (sa ličnim podacima, adresom stanovanja, kontakt telefonom, naznakom za grad ili općinu za koju se aplicira za dodjelu slobodne licence,

2. Kopija lične karte,

3. Kopija vozačke dozvole sa položenim ispitom za upravljanje motornim vozilima „B" kategorije,

4. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS),

5. Kopija diplome o završenom najmanje III stepenu školske spreme za zanimanje vozač motornih vozila.

PRAVNA LICA

Opšti uslovi

1. Rješenje o upisu u sudski registar za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza,

2. Uvjerenje nadležnog organa da uredno izmiruje obaveze u pogledu javnih prihoda.

VII Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi fizičkih i pravnih lica neće se uzeti u razmatranje.

VIII  Sva dokumentacija treba da je originalna ili ovjerena kopija.

Obavijest o vremenu i mjestu javnog otvaranja prispjelih zahtjeva će biti objavljena na službenoj stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

IX Na osnovu provedene procedure po Oglasu, komisija će sačiniti listu kandidata koji ispunjavaju uslove te listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove.

Kandidati sa liste koji ne budu ispunjavali uslove će o tome biti pismeno obavješteni.

Za pravna ili fizička lica odabrana Oglasom za dodjelu licence za vršenje taksi prijevoza na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izdaje se Rješenje o ispunjavanju opštih uslova za vršenje taksi prijevoza.

Rješenje o ispunjavanju opštih uslova za vršenje taksi prijevoza donosi ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove.

U roku od 30 dana od dana prijema rješenja o ispunjavanju opštih uslova za vršenje taksi prijevoza pravne i fizičke osobe podnose zahtjev za dodjelu licence prijevoznika, licence vozila, rješenja tehničko- eksploatacionih uslova i iskaznice za vozača.

Pravne ili fizičke osobe koje u datom roku ne podnesu zahtjeve za dodjelu licence prijevoznika, licence vozila, rješenja tehničko-eksploatacionih uslova i iskaznice za vozača smatraće se da su odustali.

Ako pravne ili fizičke osobe odustanu ili ne ispunjavaju uslove za dodjelu licence prijevoznika, licence vozila, rješenja o tehničko-eksploatacionim uslovima i iskaznice za vozača, u tom slučaju rješenje o ispunjavanju opštih uslova za vršenje taksi prijevoza donosi se za drugog kandidata sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove.

Oglas će se objaviti u sredstvima javnog informisanja Kantona, putem JP Radio-Televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i na Oglasnoj ploči Ministarstva za privredu Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, oglasnoj ploči gradske uprave grada Goražda, Općine Pale - Federacija BiH, te na internet stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde www.bpkg.gov.ba .

Sve dodatne informacije vezane za dodjelu slobodnih licenci mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona na broj: 038/228-176 od 09,00 do 14,00 sati.

 

M I N I S T A R

Anes Salman

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: