(poništenje postupka) Nabavka namještaja: stolice, ormari, stolovi, vješalice, mobilni radni sto i mobilni korpusi.... - lot 1 i 3

Datum objave: 28.09.2017. 11:42 / Izvor: Akta.ba, 25.09.2017.

PREDUZEĆE ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ

REPUBLIKE SRPSKE A. D. BANJA LUKA

- UPRAVA PREDUZEĆA -

 

Broj: 1.-2121/17

Dana, 25.09.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. ZJN BiH, člana 69. stav 2. tačka d. i tačka e.ZJN BiH i člana 70. stav 1, 3. i 6. ZJN BiH (SI. glasnik BiH 39/14 i SI. glasnik RS 38/14), člana 50. stav 1. tačka n. Statuta Preduzeća za poštanski saobraćaj RS, A.D. Banja Luka (Prečišćeni tekst), člana 38. Pravilnika o javnim nabavkama Preduzeća, člana 21. Poslovnika o radu Uprave Preduzeća i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuke komisije za javne nabavke: 1/2.9-2121/17 od 15.09.2017. godine, Uprava Preduzeća, na svojoj 46.sjednici održanoj dana, 25.09. 2017. godine, donosi slijedeću:

 

ODLUKU

o rezultatima postupka

 

I

U predmetu javne nabavke „Nabavka namještaja, Lot 1 - Stolice, Lot 2 - Ormari, stolovi, vješalice, mobilni radni sto i mobilni korpusi i Lot 3- Kuhinje sa mašinom za suđe i napom ", prihvata se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i Preporuka Komisije za javne nabavke broj:l/2.9-2121/17 od 15.09.2017. godine, nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, pokrenutog u skladu sa članom 25. ZJN BiH.

1. Na osnovu člana 69. stav 2. tačka e. ZJN BiH poništava se postupak za Lot 1- Stolice, jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku i postupak ponavlja putem e aukcije u skladu sa odredbama ZJN BiH.

2. Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. ZJN BiH za Lot 2 - Ormari, stolovi, vješalice, mobilni radni sto i mobilni korpusi, ugovor se dodjeljuje ponuđaču Top Sport d.o.o.Bijeljina, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu u iznosu od 10,040,00 KM bez PDV-a.

3. Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d. ZJN BiH poništava se postupak za Lot 3- Kuhinje sa mašinom za suđe i napom, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva i postupak ponavlja putem e aukcije, u skladu sa odredbama ZJN BiH.

 

II

Izabrani ponuđač je dužan u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke dostaviti originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. tačka a), b), c) i d) Zakona o javnim nabavkama BiH, u suprotnom Ugovorni organ će postupiti u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

III

Prijedlog Ugovora u ovoj predmetnoj nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. ZJN BiH.

 

IV

Ova Odluka se objavljuje na internet sajtu Pošta Srpske i istovremeno se upućuje svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. ZJN BiH.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za realizaciju iste zadužuje se Služba za logistiku.

 

Obrazloženje:

Na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 1.-2121/17 od 11.07.2017. godine pokrenut je otvoreni postupk u ovom predmetu javne nabavke. Služba za logistiku je objavila tendersku dokumentaciju na portalu E nabavke i istu su preuzela 22 (dvadesetdva) ponuđača koja su precizirana u Zapisniku pregledu i ocjeni ponuda. Komisija za javne nabavke je imenovana Rješenjem broj 1.-2121/17 od 14.08.2017. godine i započela je sa pregledom i ocjenom ponuda, dana 21.08.2017. godine. U ovom predmetu javne nabavke svoje ponude je dostavilo pet ponuđača: Design office d.o.o. Banjaluka; Top Sport d.o.o. Bijeljina; Mira Mar d.o.o. Foča; Inter com d.o.o. Zenica i R&S d.o.o. Vogošća. Sve ponude su uredno zapakovane i označene, te blagovremeno zaprimljene na Protokolu Preduzeća. U Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisija konstatuje:

-Svi ponuđači su dostavili ispravno zatvorene omotnice sa ponudom i traženu dokumentaciju - ovjerene izjave za član 45. i 52. ZJN BiH i dokaz za član 46. ZJN BiH.

-Za Lot 1 ponude su dostavili ponuđači: Design office d.o.o. Banjaluka i Inter com d.o.o. Zenica: Za lot 2 ponude su dostavili ponuđači: Design office d.o.o. Banjaluka; Top Sport d.o.o. Bijeljina; Mira Mar d.o.o. Foča; Inter com d.o.o. Zenica i R&S d.o.o. Vogošća i Za Lot 3 ponude su dostavili ponuđači: Design office d.o.o. Banjaluka i Inter com d.o.o. Zenica.

 

Pregledom i ocjenom ponuda Komisija konstatuje slijedeće činjenično stanje:

-  Ponuda ponuđača Design office d.o.o. Banjaluka nije prihvatljiva prema članu 68. stav 4. tačka i. ZJN BiH jer nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije. U tački 13.8.4. TD stoji da su ponuđači uz ponudu dužni dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirali sve listove Nacrta ugovora. Ovaj ponuđač nije popunio Nacrt ugovora, te se njegova ponuda odbacuje kao neprihvatljiva.

- Ponuda ponuđača Inter com d.o.o. Zenica nije prihvatljiva za Lot 3 (Kuhinje sa mašinom za suđe s napom) prema članu 68. stav 4. tačka i. ZJN BiH, jer nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Ovaj ponuđač je poslao Katalog u kojem se jasno vidi da za stavku 2 Obrasca za cijenu u Lotu 3 (Kuhinje sa mašinom za suđe i napom) nudi energetsku učinkovitost A za ugradbenu mašinu za posuđe, a Ugovorni organ je u TD u Aneksu 2 (Obrazac za cijenu) tražio mašinu energetskih performansi A+. Za stavku 3 Obrasca za cijenu u Lotu 3 (Kuhinje sa mašinom za suđe i napom) nudi napu širine 60 cm i 90 cm, a Ugovorni organ je u TD u Aneksu 2 (Obrazac za cijenu) tražio napu širine 50 cm. Zbog svih navedenih razloga ponuda ovog ponuđača se odbacuje kao neprihvatljiva, a u skladu sa članom 68. stav 4. tačka i. ZJN BiH.

Analizom prihvatljivih ponuda i rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriterijumu - najniža cijena Komisija je konstatovala:

- Za Lot 1- Stolice, prihvatljiva je ponuda ponuđača Inter com doo Zenica, koji je ponudio cijenu od 31.437,70 KM bez PDV-a. Planirana vrijednost za Lot 1 je 30.630,00 KM bez PDV-a.

- Za Lot 2 - Ormari, stolovi, vješalice, mobilni radni sto i mobilni korpusi prihvatljive su ponude ponuđača: Top Sport d.o.o. Bijeljina, koji je ponudio cijenu od 10.040,00 KM bez PDV-a, a koji je dao najnižu cijenu ponude; Inter com doo Zenica, koji je ponudio cijenu od 11.901,90 KM bez PDV- a sa popustom; Mira Mar d.o.o. Foča, koji je ponudio cijenu od 13.079,00 KM bez PDV-a i R&S d.o.o. Vogošća koji je ponudio cijenu od 14.205,00 KM bez PDV-a. Planirana vrijednost za Lot 2 je 17.075,00 KM bez PDV-a.

- Za Lot 3 - Kuhinje sa mašinom za suđe i napom- Nema prihvatljivih ponuda. Komisija za nabavku u ovom predmetu javne nabavke daje Upravi Preduzeća preporuku:

1. Da se za Lot 1 -Stolice, na osnovu čiana G9. stav 2. tačka c) ZJN BiH poništi postupak ovo javne nabavke, jer je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

2.  Da se za Lot 2 - Ormari, stolovi, vješalice, mobilni radni sto i mobilni korpusi ugovor dodijeli ponuđaču Top Sport d.o.o. Bijeljina, jer je ovaj ponuđač ponudio najnižu cijenu u iznosu od 10.040,00 KM bez PDV-a i

3. Da se za Lot 3 -Kuhinje sa mašinom za suđe i napom, na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) ZJIM BiH poništi postupak ove javne nabavke, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Uprava Preduzeća je prihvata preporuku Komisije i konstatuje da je Komisija pravilno provela postupak ove javne nabavke, u skladu sa ZJN BiH, podzakonskim aktima, internim aktima, te je odlučila kao što je precizirano u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitimni interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku vođenja predmetnog postupka povrijedio odredbe ZJN BiH, ima pravo da Ugovornom organu podnese žalbu na adresu sjedišta Ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom pošiljkom, najkasnije u roku od 10 (deset) dana, od dana prijema ove Odluke.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3 kako bi mogla biti uručena strankama u postupku biti uručena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: