Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.08.2022. 08:24

Poziv za otkup električne energije iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije na području Bosne i Hercegovine

Izvor: Akta.ba, 22.08.2022.

Javno preduzeće             

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. – Sarajevo

 

22.08.2022.

 

Poziv

za otkup električne energije iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije na području Bosne i Hercegovine Ref. No. OI-VE-22/T-Ol 22.08.2022.

 

1.Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (JP Elektroprivreda BiH) objavljuje poziv za otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije.

 

2.Na ovom pozivu mogu učestvovati svi zainteresovani proizvođači, odnosno agregatori sa virtuelnom elektranom, koji iskažu interes za uspostavljanjem poslovne saradnje u vezi s otkupom električne energije, a čiji su proizvodni kapaciteti spojeni na elektroenergetski sistem Bosne i Hercegovine, na bilo kojoj lokaciji.

 

3.Period tokom kojeg će JP Elektroprivreda BiH vršiti otkup električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora i izvora efikasne kogeneracije biće predmetom pregovora sa ponuđačima.

 

4.Mjesto isporuke, odnosno prijema električne energije je unutar elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine.

 

5.Iznos snage s kojom zainteresovani proizvođači, odnosno agregatori sa virtuelnom elektranom mogu učestvovati na ovom pozivu, nije ograničen.

 

6.Zainteresovani proizvođači, odnosno agregatori sa virtuelnom elektranom, će dostaviti popunjen obrazac koji je dat u prilogu ovog poziva, sa specifikacijom tehničkih parametara proizvodnih postrojenja i inicijalnom ponudbenom otkupnom cijenom,

 

7.JP Elektroprivreda BiH će sa svim ponuđačima obaviti pregovore u cilju usaglašavanja tehničkih uslova isporuke električne energije i perioda otkupa energije, odnosno usaglašavanja otkupne cijene. Inicijalna ponudbena otkupna cijena nije obavezni parametar za JP Elektroprivreda BiH kako bi se zaključio odgovarajući ugovor o isporuci/prijemu električne energije za bilo kojeg proizvođača, odnosno agregatora sa virtuelnom elektranom.

 

8.Zainteresovani ponuđači će u obrascu, koji je dat u prilogu ovog poziva, navesti koji je subjekat odgovoran za aktivnosti balansiranja, odnosno planiranja njihove proizvodnje.

 

9.Sa proizvođačima, odnosno agregatorima sa virtuelnom elektranom, sa kojima se usaglase tehnički uslovi isporuke/prijeme električne energije, kao i otkupna cijena tokom predmetnog perioda, biće zaključen odgovarajući ugovor,

 

10.Rok za podnošenje ponuda je 30.09.2022. godine.

 

11.Ponude se dostavljaju kovertirane na adresu:

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Sektor za upravljanje i trgovinu

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina sa naznakom: "Ref. No. OI-VE-22/T-Ol 22.08.2022. - NE OTVARATI !". 

 

12.Sve dodatne informacije mogu se dobiti najkasnije do 23.09.2022. do 15:30 od gosp. Muamer Bahto (+387 33 751 376; m.bahto@epbih.ba ).

 

13.Zaintcresovani ponuđači snosi sve troškove pripreme i podnošenja njihove ponude i JP Elektroprivreda BiH neće ni u kojem slučaju biti odgovorna, niti će snositi ikakve troškove.

 

14.JP Elektroprivreda BiH zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, da poništi ovaj poziv i da odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, bez odgovornosti prema ponuđačima i obaveze prema ponuđačima da obrazlaže takvu odluku.

 

Generalni direktor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: