(pregovarački postupak) Izvođenje dijela građevinskih radova stambenog objekta u naselju Tinja, Srebrenik, u okviru Projekta CEB II Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja

Datum objave: 09.02.2021. 15:40 / Izvor: Akta.ba, 10.11.2020.

Broj: 04-36-1-2053-1563-4 /13

Datum: 10.11.2020. godine

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA

 

Izvođenje dijela građevinskih radova stambenog objekta u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik

u okviru Projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja - LD 1789 (2013)“

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

Sarajevo 10.11.2020.godine

1. OPŠTI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1.1 Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA Adresa: Sarajevo, ul. Hamdije Čemerlića br.2

Identifikacijski broj: 4200750400004

Detaljna adresa za korespondenciju: FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA, Sarajevo, ul. Hamdije Čemerlića br.2

Telefon: 033/648-881

Faks: 033/524-124

E-mail: izbjeglice@fmroi.gov.ba Web stranica: www.fmroi.ba

1.2 Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba: Alen Fazlić, Telefon: 033/648-881

Faks: 033/524-124

E-mail: alen.fazlic@fmroi.gov.ba

1.3 Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorni organ ne može zaključivati ugovore sa slijedećim privrednim subjektom/subjektima:

U ovom postupku javne nabavke nema privrednih subjekata kojima je zabranjeno učešće u

skladu sa članom 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH.

1.4 Broj odluke o nabavci

Odluka broj: 04-36-1-2053-1563-2/13 od 29.10.2020. godine.

1.5 Podaci o postupku javne nabavke

Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci Ukupna procijenjena vrijednost nabavke iznosi 185.000,00 KM (bez uključenog PDV-a). Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): Radovi

Da li je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma: Ne

Kratak opis predmeta nabavke uz obrazloženje ispunjenosti uslova za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci:

Predmet ovog postupka je nabavka radova – Izvođenje dijela građevinskih radova stambenog objekta u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik.

Oznaka i naziv iz JRJN: 45211340-4 Građevinski radovi na višestambenim zgradama.

Pravni osnov za pokretanje postupka:

Postupak javne nabavke se pokreće u skladu sa članom 21. tačka d) Zakona o Javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, Broj: 39/14) uz sljedeću argumentaciju:

Ugovorm o javnoj nabavci radova CEB II - UGOVORI\069CON-CEB2-2-SREBRENIK- nisu bili predviđeni radovi koji su uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, a koji su usljed nepredviđenih okolnosti, postali neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kao takvi se ti dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ, čime su se ujedno ispunili svi uslovi iz člana 21. stav (1) tačka d) i člana 24. tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, Broj: 39/14), za provođenje Pregovaračkog postupka javne nabavke bez objave obavjestenja o nabavci.

1.6 FAZE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Postupak javne nabavke će se odvijati u sljedećim fazama:

Faza br. 1 - Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ ovom tenderskom dokumentacijom sa prilaganjem dokumentacije koja je tražena tenderskom dokumentacijom. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata i dostavljenu dokumentaciju, te utvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir uslove definisane u tenderskoj dokumentaciji a u vezi sa odredbama čl. 45-52. Zakona o javnim nabavkama. Ugovorni organ vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove definisane u ovoj tenderskoj dokumentaciji. U daljnjim fazama postupka mogu učestvovati samo kandidati koji su se kvalificirali u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije. O ishodu kvalificiranosti kandidata sastavlja se zapisnik u koji se unose sve bitne činjenice o ocjeni kvalificiranosti ponuđača i dostavlja se onim kandidatima koji se nisu kvalificirali.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Faza br. 2 - Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude i one predstavljaju osnov za pregovaranje. Ugovorni organ poziva, sve ponuđače koji su dostavili početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom. Ugovorni organ vodi zapisnik o postupku pregovora sa svakim ponuđačem koji će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora Ugovorni organ nakon toga zaključuje pregovore.

Faza br. 3 - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. U slučaju da su pozvana dva ili više ponuđača da dostave konačne ponude ugovorni organ je dužan izvršiti javno otvaranje konačnih ponuda. Ugovorni organ će pregledati konačne ponude da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ u skladu sa kriterijem definisanim u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor

ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu ili poništava postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Tenderska dokumentacija: U skladu sa navedenim tenderska dokumentacija je pripremljena u tri dijela. Dio sa opštim informacijama, dio koji se odnosi na predkvalifikacionu dokumentaciju koji se dostavlja svim zainteresiranim kandidatima i koja predstavlja osnov za dostavu zahtjeva za učešće i dio koji predstavlja osnov za dostavu ponude.

DIO 1. OSNOVA ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

FAZA 1 – PREDKVALIFIKACIJA

2.1 Lična sposobnost

Uslovi koje kandidat mora ispuniti u pogledu lične sposobnosti (čl. 45. ZJN) Kandidat je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da:

a) b)

c) d)

u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

2.1.2 Dokazi koje kandidat mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti

Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju prethodnih uslova lične sposobnosti (član 45. stav (1) Zakona) dužan je, u ponudi, dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (sud, notar ili općina), u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabavke.

Ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostavi navedena Izjava, na način na koji je traženo.

Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. od a) do d) Zakona, je sastavni dio ove tenderske dokumentacije (Aneks 5).

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu Izjavu.

2.1.3 Ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 2.1.2.:

a) Izvod iz kaznene evidencije od strane Suda BiH i suda nadležnog prema svom sjedištu kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) Izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) Uvjerenje nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je Ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) Uvjerenje nadležnih institucija da je Ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

OBRAZLOŽENJE:

Koji sud je nadležan da izdaje uvjerenje iz čl. 45. stav (2) tačka a) ZJN?

Članom 45. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) određeno je da je ugovorni organ, izuzev u slučajevima iz člana 21. stav (1) tačka d) i člana 22. stav (1) tačka d) ovog zakona, dužan odbaciti zahtjev za učešće ili ponudu ako je kandidat/ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Stavom (2) tačka a) istog člana Zakona određeno je da je kandidat/ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor obavezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca.

Zbog slučajeva u praksi gdje se javilo pitanje nadležnosti suda koji izdaje naprijed navedeno uvjerenje, odnosno da li izdaje isključivo Sud BiH ili mogu i drugi sudovi u Bosni i Hercegovini, Agencija za javne nabavke se obratila Sudu BiH aktom br: 01-02-1-1083-3/19 od 14.05.2019. godine sa pitanjem: „Da li je za ispunjenje ovog uslova iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona, a u vezi sa stavom (2) tačkom a) iste odredbe Zakona, neophodno da potencijalni kandidat/ponuđač kumulativno dostavi potvrdu Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača?“.

Sud BiH je svojim aktom od 21.05.2019. godine, obavjestio Agenciju da je u cilju urednosti ponuda, a prema članu 45. stav (1) tačka a), u vezi sa stavom (2) tačka a) istog člana Zakona, neophodno da svaki kandidat/ponuđač kumulativno dostavi potvrdu Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača, iz razloga što nije definisan Jedinstveni registar na nivou Bosne i Hercegovine, u koji bi se upisivale pravosnažne presude za osuđene za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, prevare i pranja novca.

Stoga, ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji propisuje obavezu za kandidate/ponuđače da, u smislu odredbi člana 45. stav (1) taka a), u vezi sa stavom (2) tačka a) iste odredbe Zakona, dostave uvjerenje Suda BiH i suda prema sjedištu pravnog lica, odnosno kandidata/ponuđača.

Prema tome, kandidat/ponuđač je dužan da dostavi uvjerenje izdato od strane Suda BiH i suda u nadležnog prema svom sjedištu, iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz člana 45. stav (1) tačka a) Zakona.

Također, nije prihvatljivo uvjerenje izdato od bilo kojeg suda u BiH, u kojem nisu naznačena sva navedena krivična djela, već samo neka od njih ili uvjerenje suda koji uopšte nije nadležan prema sjedištu kandidata/ponuđača.

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke c) i d) Ugovorni organ prihvata i sporazum Ponuđača sa nadležnim poreskim institucijama o reprogramiranom, odnosno odloženom plaćanju obaveza, uz dostavljanje potvrde od strane poreskih organa da Ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze. Ukoliko je Ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj Ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je izabrani Ponuđač dužan dostaviti moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu u momentu predaje ponude. Dokumente navedene u tački 2.1.3. Ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana prijema Obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.

Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 2.1.3. ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ponuda se odbija ako je Ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen unazad 3 godine prije početka postupka, a koji Ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, a posebno značajni nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do prijevremenog raskida (npr. Dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveza u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio Ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara.

Za ponuđače čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine ne traži se posebna nadovjera dokumenata koji se zahtijevaju u stavu (2) člana 45. Zakona.

Napomena:

Ukoliko Ponuđač u sastavu ponude uz Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona (ovjerena kod nadležnog organa – organ uprave ili notar) dostavi i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi, oslobađa se obaveze naknadnog dostavljanja istih, ako bude izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije originala, koji ne mogu biti stariji od tri (3) mjeseca, računajući od dana dostavljene ponude.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe posebno.

2.2 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (čl. 46. ZJN)

Ponuđač u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, dužan je dostaviti dokaze da je registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti u relevantnom profesionalnom ili drugom registru države gdje je registrovan.

2.2.1. Dokazi koji se zahtijevaju

Za pravna lica, Rješenje o upisu u sudski registar sa svim izmjenama i prilozima, čija ovjera ne smije biti starija od 3 mjeseca ili Aktuelni izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja ponude. U slučaju da ne postoje relevantni registri u zemlji u kojoj je ponuđač osnovan, ponuđači mogu dostaviti Izjavu koju daju pred nadležnim organom ili potvrdu, u skladu sa odredbama državnog zakona.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju, ukoliko se u ponudi ne dostave navedeni dokumenti u vezi sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti ponuđača ili se ne dostave na način kako je traženo (član 46. Zakona).

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

2.3 2.3.1

a)

Tehnička i profesionalna sposobnost (čl. 51. ZJN)

Minimalni dokazi koji se zahtijevaju za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača da realizuje predmet ugovora:

Spisak izvršenih ugovora, u skladu sa članom 48. Stav (2) ZJN, a koji su u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od pet godina od dana podnošenja ponude ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina. Pod predmetnom nabavkom podrazumijevaju se poslovi izvođenja radova na mašinskim instalacijama na objektima visokogradnje.

Ponuđači podnose dokaz o uredno izvršenim ugovorima u formi spiska izvršenih ugovora uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji.

Spisak izvršenih ugovora mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuđača. Ugovori navedeni u Spisku izvršenih ugovora moraju biti u vezi sa predmetnom nabavkom, za period ne duži od pet godina od dana podnošenja ponude ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina. Spisak izvršenih ugovora minimalno treba da sadrži sljedeće informacije, za svaki ugovor posebno:

  a. naziv pravnog lica za koje je ugovor izvršen,

b. predmet izvršenja ugovora,

c. vrijednost izvršenog ugovora i

d. godinu izvršenja ugovora.

· Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

a. Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;

b. Predmet ugovora;

c. Vrijednost ugovora;

d. e.

Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora; Navode o uredno izvršenim ugovorima.

Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora biti izdata na memorandumu pravnog lica za koje je ugovor izvršen i mora sadržavati datum i broj protokola, kao i potpis i pečat.

Potvrde se u ponudi dostavljaju kao obične kopije.

U slučaju da ponuđač iz objektivnih razloga ne može dobiti potvrde o uredno izvršenim ugovorima od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju. Izjava o uredno izvršenim ugovorima mora biti ovjerena kod nadležnog organa (sud, notar, općina) i ista ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

· Ukupna vrijednost izvršenih ugovora mora biti minimalno 180.000,00 KM bez obračunatog PDV-a,. Kao dokaz kod računanja ukupne vrijednosti uzima se zbir svih vrijednosti ugovora iz potvrda o uredno izvršenim ugovorima, a za ponuđače koji iz objektivnih razloga nisu u mogućnosti obezbijediti potvrde o uredno izvršenim ugovorima kao dokaz se uzima vrijednost izvršenih ugovora iskazana u izjavi privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima.

b) Kvalifikacije lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova.

Ponuđač podnosi dokaz - Izjavu, ovjerenu i potpisanu od strane Ponuđača, o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova koja su predmet javne nabavke. Izvođač je u tom smislu obavezan da u fazi izvođenja radova angažuje minimalno po jednog diplomiranog inženjera odgovarajuće struke (ili odgovarajuće zvanje po bolonjskom sistemu studiranja najmanje 240 ECTS bodova) za svaku vrstu/fazu gradnje objekta i to za:

· Građevinsko-konstruktivnu fazu: diplomirani inženjer građevine konstruktivni smjer (ili odgovarajuće zvanje po bolonjskom sistemu studiranja najmanje 240 ECTS bodova) s najmanje tri godina radnog iskustva na realizaciji istih ili sličnih poslova i položenim stručnim ispitom ili inženjer sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima građenja i položenim stručnim ispitom;

· Zaštita na radu i zaštita od požara / koordinator II– expert iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, VSS (ili odgovarajuće zvanje po bolonjskom sistemu studiranja najmanje 240 ECTS bodova) sa najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

U izjavi je potrebno navesti imena i prezimena lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga, njihove obrazovne i profesionalne kvalifikacije (navesti stečena obrazovna zvanja, npr. Diplomirani ing......, sa obaveznom naznakom ECTS bodova ako je obrazovanje završio po Bolonjskom sistemu..), radno iskustvo na poslovima izvođenja radova na stambenim objektima, profesionalne kvalifikacije (navesti stečene kvalifikacije, -Položen stručni ispit iz oblasti.....,)

Izjava mora biti popunjena u formi koja je data u prilogu ove tenderske dokumentacije (Aneks 14.)

· Dokumenti i izjave koji se zahtijevaju za profesionalnu i tehničku sposobnost dostavljaju se kao obične kopije.

·

Ponuđač je obavezan, uz dokumente i izjave koji se zahtijevaju za profesionalnu i tehničku sposobnost, dostaviti Izjavu koja je prilog ove TD (Aneks 6) ovjerenu i potpisan od strane ponuđača.

Ukoliko ponuda u svom sadržaju ne bude imala minimalne tražene dokaze, koji se zahtijevaju za profesionalnu i tehničku sposobnost bit će odbačena kao nepotpuna.

· Dokumenti koji su navedeni dostavljaju se zajedno sa Izjavom (Aneks 6) koju ovjerava ponuđač.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan, u roku od 5 (pet) dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke, dostaviti originalne dokaze ili ovjerene kopije dokaza, koji su bili zahtijevani kao obične kopije, u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u Izjavi.

Napomena:

Ponuđači mogu uz Izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke 2.3.1., tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač, ako bude izabran, oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija kao dokaza.

 

Grupa ponuđača

U slučaju da ponudu dostavlja grupa Ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe Ponuđača izvršiti na sljedeći način:

grupa Ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 2.3.1. tenderske dokumentacije, što znači da grupa Ponuđača može kumulativno ispunjavati postavljene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova;

uslove koji su navedeni pod tačkom 2.1.1. i 2.2.1. moraju ispunjavati svaki član grupe Ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe Ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi.

Grupa Ponuđača koja želi učestvovati u ovom otvorenom postupku dužna je dostaviti original ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu (konzorcij) ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke. Navedenim pravnim aktom mora biti definisana:

Predložena struktura rukovodstva,

Doprinos svakog partnera u poslovanju zajedničkog konzorcija,

Imenovanje nosioca zajedničke ponude - vodećeg partnera (ovjeravaju ovlašteni

potpisnici svakog od partnera),

· Da je ponuda pravno obavezujuća za sve partnere,

· Da će vodeći partner, u slučaju dodjele ugovora, u svojstvu glavnog izvođača biti

odgovaran za međusobno usklađivanje radova, ovlašten za preuzimanje odgovornosti i primanje naloga za i u ime svakog partnera pojedinačno i svih partnera zajedno i da će se ukupno izvršenje ugovora uključujući plaćanje, obavljati isključivo sa vodećim partnerom,

· Da će svi partneri u konzorciju zajedno ili pojedinačno biti odgovorni za dobro izvršenje ugovora u skladu sa uvjetima ugovora, kao i

· Mjere, sankcije u okviru konzorcija u slučaju greške ili povlačenja nekog partnera i odgovornost za osiguranje traženih naknada za štetu tim prouzrokovanu.

2.4.3 Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu, ne može biti član grupe Ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe Ponuđača ne može biti član druge grupe Ponuđača u istom postupku javne nabavke.

Ponuda će biti odbijena u slučaju da se jedan učesnik u postupku predmetne javne nabavke prijavi u svojstvu Ponuđača u jednoj ponudi ili u svojstvu podugovarača u drugoj ponudi.

2.4.4 Grupa Ponuđača ne mora osnovati pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako Ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjavanja uvjeta za kvalifikaciju.

Ugovorni organ može pozvati kandidate/ponuđače da u roku od tri dana pojasne dokumente koje su dostavili u skladu s postavljenim uvjetima za kvalifikaciju ili da dostave originalne dokumente radi poređenja s kopijom koja je dostavljena uz ponudu, a s ciljem otklanjanja formalnog nedostatka dokumenata.

2.5 Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama, Ugovorni organ je dužan odbiti ponudu ako je kandidat/ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja uticaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.

U vezi sa navedenim svaki kandidat/ponuđač je dužan uz zahtjev za učešće dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Kandidat/ponuđač je dužan navedenu izjavu pripremiti i dostaviti prema obrascu iz Aneksa 7 ove tenderske dokumentacije, ne stariju od 30 dana od dana dostave zahtjeva za učešće, ovjerenu i potpisanu od strane kandidata/ponuđača i ovjerenu od strane nadležnog organa.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa kandidata/ponuđača navedenu izjavu daje nosioc grupe kandidata/ponuđača – ovlašteni predstavnik grupe kandidata/ponuđača za sve članove grupe kandidata/ponuđača.

2.6 Trošak ponude/zahtjeva za učešće i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude/zahtjeva za učešće i podnošenja ponude/zahtjeva za učešće u cjelini snosi kandidat/ponuđač.

Tenderska dokumentacija će biti proslijeđena ponuđaču uz poziv za učešće.

2.7 Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Kandidati/Ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa pojašnjenja tenderske dokumentacije blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za dostavu zahtjeva za učešće/ ponuda.

Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi i isti dostaviti svim kandidatima/ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina definisanih ovom tenderskom dokumentacijom u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje ponuda/zahtjeva za učešće, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje.

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće/ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmjeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavjestiti sve potencijalne kandidate/ ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude/zahtjeva za učešće zahtjevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

2.8 Sadržaj zahtjeva za učešće/ponude i način pripreme zahtjeva za učešće/ponude

Kandidati/Ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponudu u skladu sa kriterijima koji su utvređeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi za učešće/ponude koji nisu pripremljeni u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačeni kao neprihvatljivi.

Zahtjev za učešće/ponude se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Pri pripremi zahtjeva za učešće/ponudu kandidat/ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Kandidat/ponuđač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

 Zahtjev za učešće/ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti zahtjev za učešće/ponuda ne može biti izrađen na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je zahtjev za učešće/ponuda izrađen od više dijelova kandidat mora u sadržaju zahtjeva za učešće/ponude navesti od koliko se dijelova

 sastoji.

 Zahtjev za učešće/ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da

se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Pod čvrstim uvezom se ne podrazumjeva uvez „Spiralno“, ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli ili sličan uvez koji omogućava nesmetano mijenjanje stranica ponude/zahtjeva za učešće. U slučaju da kandidat uveže zahtjev za učešće/ponudu na navedeni način uvez mora biti dodatno osiguran jamstvenikom.

 ponude/zahtjevi ua učešće kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani kandidat/ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio

zahtjeva za učešće/ponude.

Dijelove

   Stranice zahtjeva za učešće/ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je Zahtjev za učešće/ponuda izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio. Ako sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numerišu dodatno. Izuzetno, zahtjev za učešće/ponuda neće biti odbačen ukoliko su listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i

TD.

Kandidat/ponuđač je dužan dostaviti original zahtjeva za učešće/ponude.

Zahtjev za učešće mora sadržavati najmanje:

a) Obrazac zahtjeva za učešće sa obaveznim navođenjem datuma zahtjeva za učešće, potpisom i pečatom ovlaštenog lica kandidata/ponuđača i popisom dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjev za učešće

 U slučaju da ponuđač primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuđača i sa

 datumom izvršenja ispravke.

  b)

Kvalifikacionu dokumentaciju:

a) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. od a) do d) Zakona (Lična sposobnost), sačinjena i popunjena u skladu sa formom koja je data u Aneksu 5. tenderske dokumentacije, ovjerena i potpisana od strane nadležnog organa (sud, notar ili općina);

b) Dokument iz člana 46. koji dokazuje sposobnost Ponuđača za obavljanje profesionalne djelatnosti, original ili ovjerena kopija originala, (detaljno opisan u tenderskoj dokumentaciji);

c) Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 51. Zakona, sačinjena i popunjena u skladu sa formom koja je data u Aneksu 6. tenderske dokumentacije, ovjerena i potpisana od strane Ponuđača;

d) Spisak izvršenih ugovora uz potvrdu o njihovoj realizaciji koju daje druga ugovorna strana ili izjava privrednog subjekta/ponuđača o uredno izvršenim ugovorima uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede (u skladu sa zahtjevima člana 48. stav 2) ZJN);

e) Obrazac pismene Izjave iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), sačinjen i popunjen u skladu sa formom koja je data u Aneksu

2.9

7. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane ponuđača i nadležnog organa

(sud, notar ili općina);

f) Obrazac povjerljivih informacija ukoliko ih Ponuđač ima, sačinjen i popunjen u skladu sa

formom koja je data u Aneksu 8. tenderske dokumentacije, ovjeren i potpisan od strane

Ponuđača;

g) Forma Garancije o urednom izvršenju ugovora data u Aneksu 9. tenderske

dokumentacije.

h) Obrazac Izjave o podugovaranju, ovjeren i potpisan od strane Ponuđača, sačinjena u

skladu sa tačkom 4.12.2. (samo za ponuđače koji namjeravaju da podugovaraju);

i) Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora (Aneks 10.);

j) Izjava o integritetu – potpisana i ovjerena od strane Ponuđača (Aneks 11.);

k) Popis dokumenata (Aneks 12.)

l) Due Diligence dokument - Izjava / Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti

Due Diligence dokument – Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača. Obrazac i

tekst Izjave dat je u TD (Aneks 13).

m) Izjava o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje

konkretnih radova koja su predmet javne nabavke (Aneks 14).

Način dostavljanja zahtjeva za učešće

Zahtjev za učešće/ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljen u ugovornom organu, najkasnije do 12.01.2021. godine do 10.00 sati. Svi zahtjevi za učešće/ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremeni i kao takvi, neotvoreni će biti vraćeni kandidatu.

Zahtjevi za učešće/ponude se predaju na protokol ugovornog organa – Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, ili putem pošte, na adresu ugovornog organa: ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo, sprat br.7 (poslovna zgrada Energoinvesta), u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

ZAHTJEV ZA UČEŠĆE ( ili početna ponuda ili konačna ponuda) U POSTUPKU JAVNE NABAVKE radova – Izvođenje dijela građevisnkih radova stambenog objekat u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci „NE OTVARAJ“

U lijevom gornjem uglu koverte kandidat je dužan navesti : Naziv i adresa kandidata /ponuđača

2.10 Jezik i pismo zahtjeva za učešće/ponude

Zahtjev za učešće/ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumentacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju se obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalifikovanosti ponuđača i prihvatljivosti ponude.

2.11 Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Kandidati/ponuđači koji dostavljaju zahtjeve/ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su navesti podatke o povjerljivim informacijama prema obrascu iz aneksa ove tenderske dokumentacije. Ukoliko kandidat/ponuđač ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa

tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke

specifikacije;

c) dokazioličnojsituacijikandidata/ponuđača(usmisluodredbičl.45.-51.Zakona).

Ako kandidat/ponuđač kao povjerljive označi podatke koji se u skladu sa gore navedenim ne mogu smatrati provjerljivim, oni se ipak neće smatrati povjerljivim.

2.12 Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom ili putem pošte ili neposredno koristeći kontakt podatke iz tačke 1.1 i 1.2 ove tenderske dokumentacije i zahtjeva za učešće/ponude.

2.13 Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumntacije.

DIO 2. – OSNOV ZA DOSTAVU POČETNIH PONUDA, PREGOVARANJE I DOSTAVU KONAČNIH PONUDA

FAZA br. 2 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI

3.1 Detaljan opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabavka radova – Izvođenje dijela građevisnkih radova stambenog objekat u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik.

3.2 Podjela na lotove

Nije predviđena podjela na lotove.

3.3 Tehnička specifikacija

Tehnička specifikacija je data u Aneks-u 15.

3.4 Mjesto isporuke roba/pružanja usluga/izvođenja radova

Mjesto izvođenja radova - kako je navedeno u Tehničkoj specifikaciji – Aneks 15.

3.5 Rok izvođenja radova

Predviđeni rok za izvođenje dijela građevisnkih radova stambenog objekat u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik je: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

U slučaju kašnjenja u izvođenju radova, do kojeg je došlo krivicom odabranog Ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih radova za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti radova koje su predmet narudžbe. Odabrani Ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od Ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo uslijed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani Ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

3.6 Sadržaj i način pripreme početne ponude

Ponuđači su obavezni da pripreme početne ponude u skladu sa kriterijima koji su navedeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji a koji su već pojašnjeni u predkvalifikacionom dijelu tenderske dokumentacije. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Početna ponuda mora sadržavati najmanje:

a) Obrazac za dostavu početne ponudu sa obaveznim navođenjem datuma ponude,

potpisom i pečatom ovlaštenog lica ponuđača i popisom dokumenata koji se dostavljaju u

ponudi

b) Obrazac za cijenu početne ponude

3.7 Dostavljanje početnih ponuda

Početna ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, najkasnije do 12.01.2021. godine do 10,00 sati. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Početne ponude se predaju na protokol ugovornog organa – Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, ili putem pošte, na adresu ugovornog organa: ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo, sprat br.7 (poslovna zgrada Energoinvesta), u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

POČETNA PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE radova – Izvođenje dijela građevisnkih radova stambenog objekat u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci „NE OTVARAJ“

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti :

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

3.8 Izmjena, dopuna i povlačnje početnih ponuda

Do isteka roka za prijem početnih ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke i to:

IZMJENA/DOPUNA POČETNE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE radova – Izvođenje dijela građevisnkih radova stambenog objekat u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci „NE OTVARAJ“

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti :

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem početnih ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

3.9 Dopuštenost dostave alternatvnih ponuda

U ovom postupku javne nabavke nije dopuštena dostava alternativne ponude.

3.10 Obrazac za cijenu početne/konačne ponude iz Aneksa

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti

obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obascu ne može biti 0.

3.11 Način određivanja cijene početne/konačne ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podjeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude ( bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

a) sve carinske obaveze, špediterske usluge i ostale troškove vezano za uvoz i stavljanje u promet

b) cijenu prijevoza;

c) osiguranje;

d) cijenu popratnih (dodatnih) usluga,

e) drugi troškovi neophodni za isporuku roba, pružanje usluga i izvođenje radova odnosno

ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopšte ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažovati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažuju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Članom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom. Prava i obveze koje imaju obveznici u BiH, u skladu sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

3.12 Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

3.13 Postupak pregovaranja

Nakon što komisija pregleda dostavljenu početnu ponudu, upriličit će pregovore sa Vašim predstavnikom, elektronskim putem (mailom). U tu svrhu, neophodno je da nam na obrascu za dostavljanje ponude, dostavite kontakt podatke, ime i prezime i e-mail adresu osobe ispred ponuditelja koja je ovlaštena pregovarati s povjerenstvom.

Pregovori će biti upriličeni dana 13.01.2021. godine, s početkom u 13.00 sati, kada će vas na naprijed navedeni način i kontakt e-mail koji dostavite, kontaktirati ovlašteni predstavnik povjerenstva koje vodi pregovore.

FAZA br. 3 - KONAČNE PONUDE

4.1 Sadržaj i način pripreme konačne ponude i dostavljanje konačne ponude

Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvređeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji a koji su već pojašnjeni u predkvalifikacionom dijelu tenderske dokumentacije. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Konačna ponuda mora sadržavati najmanje:

a) Obrazac za dostavu konačne ponude sa obaveznim navođenjem datuma ponude, potpisom i pečatom ovlaštenog lica ponuđača i popisom dokumenata koji se dostavljaju u ponudi

b) Obrazac za cijenu konačne ponude;

Nakon završetka pregovora, Komisija će putem e-maila poslati zahtjev ovlaštenoj osobi ispred ponuditelja koja je ovlaštena pregovarati s Komisijom, za dostavljanje konačne ponude.

Nakon prijama ovog zahtjeva, ponuditelj je dužan dostaviti konačnu ponudu koja sadrži dokumente kako je naprijed navedeno pod a) i b).

Konačna ponuda se dostavlja nakon završetka pregovora najkasnije do dana 18.01.2021. godine do 10:00 sati poštom ili na protokol ugovornog organa – Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo, sprat br.7 (poslovna zgrada Energoinvesta).

KONAČNA PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE radova – Izvođenje dijela građevisnkih radova stambenog objekat u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavci „NE OTVARAJ“.

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti :

Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

4.2 Izmjena, dopuna i povlačnje konačnih ponuda

Do isteka roka za prijem konačnih ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke i to:

IZMJENA KONAČNE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE radova Izvođenje dijela građevisnkih radova stambenog objekat u naselju Tinja, 069 Grad Srebrenik, putem Pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi „NE OTVARAJ“.

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti : Naziv i adresa ponuđača /grupe ponuđača

Ponuđač može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

4.3 Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda

Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana 18.01.2021. godine u 10:30 sati.

Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude.

Napomena: Predstavnici ponuđača koji žele prisustvovati javnom otvaranju ponuda, moraju najmanje tri dana prije zakazanog roka za otvaranje ponuda dostaviti putem e- maila podatke o osobi koja će prisustvovati (ime i prezime, broj lične karte ili pasoša). U slučaju da ponudu dostavi jedan kanidat odgovarajuća odredba neće biti primjenjena, odnosno javno otvaranje ponuda se neće održati.

4.4 Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 120 dana, računajući od isteka roka za podnošenje konačnih ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja smatra se da ponuda važi za period naveden u tenderskoj dokumentaciji, odnoso 120 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je ponuđeni period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu.

Ako ponuđač ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude i dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude. Ponuda se ne smije mijenjati u periodu produženja važenja ponude.

4.5 Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

Kriterij za dodjelu ugovora je:

Najniža cijena – Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu u skladu sa odredbama ove tenderske dokumentacije i u skladu sa obrascem za cijenu ponude.

4.6 Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona i u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg („Službeni glasnik BiH“, broj 34/20).

4.7

a) Cjenovni preferencijalni tretman će se primjenjivati isključivo u svrhu poređenja ponuda na način da će prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 30% za ugovore koji se dodjeljuju u periodu od 01.06.2020.godine, do 01.06.2021. godine, u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u BiH, koje je donijelo Vijeće ministra BiH, radi zaštite, razvoja i obnove domaće privrede i povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača (i ponuđača) na otvorenom i konkurentnom tržištu javnih nabavki, u cilju ublažavanja posljedica za domaću privredu, uz istovremeno poštivanje CEFTA Sporazuma u pogledu jednakog tretmana ponuđača iz zemalja potpisnica ovog sporazuma.

b) U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i koja su registrirana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini i kod kojih najmanje 50% radne snage koja će raditi na realizaciji ovog ugovora o nabavci radova su rezidenti Bosne i Hercegovine.

c) Da bi dokazali Preferencijalni tretman domaćeg Ponuđači sa sjedištem u Bosni i Hercegovini koji su registovani u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini su dužni izjasniti se o svojoj ponudi u smislu preferencijalnog tretmana domaćeg u obrascu za dostavu ponude (ANEKS 2.) izabirući odgovarajuću opciju za njegovu ponudu.

Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Ugovorni organ obavezno će od ponuđača tražiti objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- u slučaju da su primljene tri prihvatljive ponude i više ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda

- u slučaju da su primljene manje od tri prihvatljive ponude ukoliko je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane ponude

Ugovorni organ može od ponuđača zatražiti pojašnjenje cijene ponude ako smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih razloga osim gore navedenih.

Ponuđač je dužan pismeno dostaviti detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uklučujući elemente cijene, odnosno razloge ponuđene cijene, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu. Pojašnjenje tenderske dokumentacije može sadržavati objašnjenja koja se na primjeren način mogu odnositi na:

a) ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;

b) izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponuđač ima za dostavu

robe ili usluga ili za izvođenje radova;

c) originalnostrobe,uslugailiradovakojejeponuđačponudio;

d) usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na radnu zaštitu i uslove rada na

mjestu gdje se isporučuje roba, pruža usluga ili izvodi rad.; e) mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazložnje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvsti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

4.8 Ispravke grešaka i propusta

Ugovorni organ će provjeriti računsku ispravnost ponude ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude ne odgovaraju metodologiji za izračun definisanoj u ovoj tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ ih ispravlja na način da je jedinična cijena osnov ponude koja se ne može mijenjati dok se sve ostale vrijednosti ispravljaju u skladu sa osnovnim aritmetičkim postupcima. Ugovorni organ će ispraviti i druge računske greške u obrascu za cijenu i obrascu za ponudu.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude (nakon ispravljene računske greške) ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude.

Ugovorni organ će bez odlaganja dobavljaču uputiti zahtjev za potvrdu ispravke ponude i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se dobavljaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

4.9 Garancija za ozbiljnost ponude

Ne traži se u predmetnom postupku.

4.10 Garancija za uredno izvršenje ugovora

Ugovorni organ će od Ponuđača, koji je izabran kao najpovoljniji, tražiti da dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora u roku od 15 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, u obliku bezuslovne bankarske garancije, u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, prema obrascu koji je sastavni dio ove tenderske dokumentacije (Aneks 9.).

Period važenja garancije za uredno izvršenje ugovora obuhvata rok završetka izvođenja radova + 30 dana.

U slučaju da izabrani Ponuđač ne dostavi garanciju za uredno izvršenje ugovora, zaključeni ugovor se smatra apsolutno ništavnim. U tom slučaju ugovorni organ će ponuditi zaključivanje ugovora drugorangiranom ponuđaču.

Garancija za uredno izvršenje ugovora dostavlja se u originalu. Garancija ne smije biti ni na koji način oštećena (bušenjem i sl.) jer probušena ili oštećena garancija se ne može naplatiti.

Ukoliko garancija za uredno izvršenje ugovora nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio ugovorni organ, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavnim. Ukoliko ne nastupi nijedan od slučajeva koji bi zahtijevao realizaciju garancije za uredno izvršenje ugovora, ugovorni organ vrši povrat dokumenta, ili sredstava koji predstavljaju garanciju za dobro izvršenje posla prema uslovima iz ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora mora biti dostavljena u formi koju propisuje Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude i dobro izvršenje ugovora („Službeni glasnik BiH“ broj 90/14).

4.10.1. Garantni rok

Ponuđač kojem se dodijeli ugovor je dužan da u roku od 15 dana od dana tehničkog pregleda dostavi garanciju na kvalitet izvedenih radova u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti izvedenih radova, na period od 12 mjeseci.

Garancija na kvalitet izvedenih radova se dostavlja u formi bankovne garancije. Garantni rok na kvalitet izvedenih radova je 12 mjeseci.

4.11 Zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na duži period

U ovom postupku javne nabavke nije predviđeno zaključivanje ugovora ili okvirnog sporazuma na period duži od zakonom propisanih.

4.12 Zaključivanje ugovora i podugovaranje

4.12.1 Ugovor

Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom Ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon

isteka roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi Ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor se ne može zaključiti nakon odluke o izboru najpovoljnijeg Ponuđača a prije isteka

roka od najmanje 15 kalendarskih dana (u skladu sa članom 98. ZJN) računajući od dana kada je odluka o izboru najpovoljnijeg Ponuđača dostavljena svim Ponuđačima. Odluka o izboru najpovoljnijeg Ponuđača treba svakom Ponuđaču i kandidatu pružiti sve relevantne informacije o odbijanju ponude. Period mirovanja treba dati Ponuđačima dovoljno vremena za ispitivanje odluke o izboru najpovoljnijeg Ponuđača, donešene od strane ugovornog organa, da procijene da li je prikladno da se pokrene žalbeni postupak i ako je potrebno da se pokrene zahtjev za privremenu mjeru odlaganja.

Ugovori koji budu sklopljeni u suprotnosti sa obaveznim periodom mirovanja neće biti finansirani od strane Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) u mjeri da su te povrede uticale na šanse Ponuđača za dobivanje ugovora.

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

4.12.2 Podugovaranje

Ponuđač je obavezan da, u ponudi, dostavi izjavu/izjašnjenje samo ako namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane, te ukoliko ne namjerava podugovarati ponuđač nije obavezan dostavljati istu.

Ukoliko Ponuđač namjerava dio ugovora o javnoj nabavci dati u podugovor jednom ili više podugovarača, tada u ponudi mora navesti sljedeće podatke: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa, naziv banke kod koje se vodi i radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač.

Ako se Ponuđač izjasni da namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane, Ugovorni organ će u ugovoru o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključenje podugovora između izabranog Ponuđača i podugovarača.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenje od ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju Ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ će izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona i obavijestiti dobavljača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenje o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ dužan je navesti objektivne razloge odbijanja.

Nakon što Ugovorni organ odobri podugovaranje, dobavljač kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovarača, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a) Radove koje će izvesti podugovarač;

b) Predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova;

c) Naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje

se vodi.

Odabrani Ponuđač mora svom računu priložiti račune svojih podugovarača koje je prethodno potvrdio.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. Dozvoljeno podugovaranje max do 70%.

Napomena:

Podugovarač mora ispunjavati sve kvalifikacione uslove i imati sve licence kao i Ponuđač. Obavezu dostavljanja ove Izjave imaju samo oni ponuđači koji imaju namjenu podugovaranja.

4.13 Ovlaštenja/licence

Izabrani ponuđač, kao uslov za potpisivanje ugovora obavezan je, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Obavještenja o rezultatu postupka javne nabavke dostaviti ugovornom organu ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje (mašinske instalacije, sistemi za grijanje).

Ukoliko izabrani Ponuđač u ostavljenom roku, propusti da dostavi tražena ovlaštenja/licence, prijedlog ugovora će se dostaviti Ponuđaču čija je ponuda po rang listi odmah nakon ponude izabranog Ponuđača.

4.14 Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude.

Ugovorni organ je dužan da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavi svim ponuđačima u postupku nabavke, najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

4.15 Izjava o integritetu

Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Izjavu o integritetu, potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača. Obrazac i tekst Izjave dat je u Aneksu 11.

U slučaju da ponuda ne sadrži naprijed navedeni dokument kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji, ista će se odbaciti kao nepotpuna.

4.16. Due Diligence dokument – Izjava

Svaki kandidat/ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti Due Diligence dokument – Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ponuđača. Obrazac i tekst Izjave dat je u Aneksu 13.

Svrha davanja Izjave je da isti ne podliježe izvjesnim finansijskim sankcijama. U tom smislu, Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) neće obezbjediti ili na drugi način osigurati sredstva, direktno ili indirektno, za ili u korist fizičkog ili pravnog lica koji podliježe finansijskim sankcijama koje je nametnula Evropska Unija, bilo samostalno ili u skladu sa finansijskim sankcijama koje je odredio Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, a koji je dostupan na Lista sankcija EU: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

NAPOMENA: U slučaju da ponuda ne sadrži naprijed navedeni dokument kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji, ista će se odbaciti kao nepotpuna, te ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu

4.17. Pouka o pravnom lijeku

Žalba na ovaj dio tenderske dokumentacije se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja ovog dijela tenderske dokumntacije.

 

TENDERSKA-DOKUMENTACIJA-Radovi_Tinja

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: