Prodaja drvnih sortimenata: trupci bukve i hrasta na lageru, ogrevno (cijepano i oblo) drvo kod panja

Datum objave: 27.06.2017. 09:09 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2017.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj: 6482/17

Datum: 23.06.2017. god.      

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Sprečko“

Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

 

F

5,00

310,00

G.J.“Šemunica“, Odjel 3

L

  15,00

234,00

I

  25,00

128,00

II

25,00

108,00

III

25,00

83,00

LOT 2

ŠG“Sprečko“

Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

 

I

25,00

128,00

G.J.“Šemunica“, Odjel 3

II

25,00

108,00

III

25,00

83,00

LOT 3

ŠG“Sprečko“

Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

 

L

5,00

234,00

G.J.“Šemunica“, Odjel 7

I

15,00

128,00

II

  15,00

108,00

III

15,00

83,00

LOT 4

ŠG“Sprečko“

Šumarija Tuzla

Trupci hrasta na lageru

 

I

20,00

220,00

G.J.“Šemunica“, Odjel 20

II

20,00

180,00

III

20,00

145,00

LOT 5

ŠG“Vlaseničko“

Šumarija Jelovik

Ogrevno (cjepano) drvo lišćara kod panja /bukva 146 m3,P.L.lišćari 42 m3)

 

188,00

15,00

G.J.“Donja Drinjača“,odjel 65

LOT 6

ŠG“Sprečko“

Šumarija Banovići

Ogrevno (cijepano) drvo kod panja

 

136,00

24,00

G.J.“Oskova“, odjel 64/1

LOT 7

ŠG“Sprečko“

Šumarija Banovići

Ogrevno (cijepano) drvo kod panja

 

174,00

24,00

G.J.“Oskova“, odjel 64/2

LOT 8

ŠG“Konjuh“ Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) drvo na lageru

 

95,00

38,00

Odjel 77/1

LOT 9

ŠG“Vlaseničko“

Šumarija Jelica

Ogrevno (cijepano) drvo kod panja

 

115,00

15,00

G.J.“Sapna Lokanjska Rijeka“, odjel 91

LOT 10

ŠG“Vlaseničko“

Šumarija Jelica

Ogrevno (cijepano) drvo kod panja

 

290,00

17,00

G.J.“Sapna Lokanjska Rijeka“, odjel 93

LOT 11

ŠG“Majevičko“ Šumarija Srebrenik

Ogrevno o(blo) drvo na lageru

 

50,00

57,00

Radilište „Maočka rijeka“

LOT 12

ŠG“Majevičko“ Šumarija Čelić

Drvo za celulozu (j/s,c.b.bor) na panju

 

4,99

25,00

G.J.“Majevica Jablanička rijeka“, odjel 134

Ogrevno drvo I/III tv.lišćari na panju

 

162,20

26,00

Ogrevno drvo I/II (meki lišćari) na panju

 

18,32

20,00

 

Za više detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

II Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 30.06.2017. godine do 13.00 sati.

III Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

  1. rješenje o registraciji,
  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

IV Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.akta.ba i www.jpsumetk.ba od 23.06.2017. godine.

V Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 30.06.2017. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e  u  roku od  30 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane ( početne) vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac.

 

 

v.d.   D I R E K T O R

mazić Kadrija, dipl.ing.šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: