Prodaja sekundarnih sirovina: furda mesingana, aluminijska, bakarna, čelična, gumena...

Datum objave: 10.07.2017. 11:20 / Izvor: Akta.ba, 10.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo odbrane-obrane

 

Broj:11-03-26-525-69/16

Sarajevo; 30.06.2017. godine

 

Na osnovu Odluke o prodaji sekundarnih sirovina broj:11-03-26-525-19/16 od 11.10.2016. godine, Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane od 27.03.2008. godine, članovima 121.do127. Pravilnika o finansijskom i materijalnom poslovanju u MO BiH i OS BiH broj:12-02-3-3954/16 od 29.09.2016. godine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, objavljuje,

 

JAVNIOGLAS

za prodaju sekundarnih sirovina Ministarstva odbrane BiH

(metodom zatvorenih pisanih ponuda)

 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet javnog oglasa je prodaja– licitacijasekundarnih sirovina Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, metodom prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, prema specifikaciji i lokacijama datim u tačci 2.2., ovog Oglasa. (objava na www.mod.gov.ba)

 

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Sekundarne sirovine koje su predmet javnog oglasa, prodaju/licitiraju se po LOT-u, a iste će biti prodate ponuđaču koji je ponudio najvišu ili jednaku cijenu po kilogramu za LOT/-ve.

 

2.2. Početne cijene po LOT-ubez uključenogPDV-a,utovarom i transportom od strane kupca do odlagališta uz vaganje istog i dr. troškovi, iznose:

 

LOT

Vrsta sekundarne sirovine

Količina (kg)

Početna cijena u KM/kg bez PDV

Ukupna početna cijena sek. sirovine u KM/kg bez PDV

Lokacija

1

2

3

4

5

6

 

Furda mesingana

322.107,62

4,24

1.365.736,31

RzOU MiMES-Doboj, Rabić, Glamoč i Matres

 

Furda aluminijska

19.938,49

1,57

31.303,43

RzOU MiMES-Doboj, Rabić, Glamoč i Matres

 

Furda bakarna

2.717,60

6,76

18.370,97

RzOU MiMES-Doboj

 

Furda čelična

281,20

0,17

47,80

Glamoč

1

Furda čelična livena

258.697,82

0,22

56.913,52

RzOU MiMES-Doboj, Rabić i Matres

Furda željezna preko 3 mm

74.582,60

0,19

14.170,69

Glamoč

 

Furda limena do 3 mm

163.333,27

0,15

24.499,99

RzOU MiMES-Doboj, Rabić, Glamoč i Matres

 

Furda čelična preko 6 mm

65.992,20

0,23

15.178,21

RzOU MiMES-Doboj, Rabić i Matres

 

Furda čelična do 6 mm

63.535,77

0,22

13.977,87

RzOU MiMES-Doboj, Rabić, Glamoč i Matres

 

Furda gumena

3.553,90

0,02

71,08

RzOU MiMES-Doboj, Rabić, Glamoč i Matres

 

Furda plastična ABS

15.962,52

0,02

319,25

RzOU MiMES-Doboj, Rabić i Matres

2

Furda mesingana zgura

588.746,14

1,72

1.012.643,36

RzOU MiMES-Doboj, Rabić, Glamoč i Matres

Furda čelična zgura

226.275,89

0,29

65.620,00

RzOU MiMES-Doboj, Rabić, Glamoč i Matres

 

 

2.3.Pravo učešća na prodaji/licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave bankovnu garanciju za ozbiljnost ponudeu iznosu od 10 % vrijednosti početne ukupne vrijednosti LOT-a za koji dostavljaju ponudu, te obaveznu dokumentaciju iz tačke 5. Oglasa.

2.3.1. Iznos bankovne garancije po LOT-u, iznosi:

 

LOT 1

154.000,00 KM

LOT 2

107.800,00 KM

 

2.3. Zaposleni u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH i članovi njihovih užih porodica nemaju pravo učešća na licitaciji.

 

3. PREGLED SEKUNDARNIH SIROVINA

3.1. Sekundarne sirovine mogu se pogledati na lokacijama: Radionica za održavanje i uništavanje MiMES-a - Doboj, „Matres" Visoko, „Rabić" Derventa i Glamoč, svakim radnim danom, ponedjeljak-petak do dana, 28.07.2017. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3.2. Kontakt osobe po lokacijama su:

• RzOU MiMES-Doboj: pukovnik, Savo Aničić, tel. 065/613-323,

• „Matres" Visoko i „Rabić" Derventa: stariji vodnik, Saša Lazić, tel. 065/945-386 i stariji vodnik, Slaviša Gavranović, tel. 066/334-078,

• Glamoč: poručnik, Haris Mikara, tel. 061/848-082 i stariji vodnik I klase, Samir Salmanović, tel.061/844-629.

 

4. ROK  I NAČIN DOSTAVLJANJE PONUDE

4.1. Ponude se dostavljaju na protokol Ministarstva odbrane BiH (kancelarija br. 81),ulica, Hamdije Kreševljakovića 98, 71000 Sarajevo, lično ili putem preporučene pošte. U razmatranje će se uzeti ponude koje budu dostavljene na protokol Ministartstva odbrane BiHu roku 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje", „Večernji list" i „Euro blic" a najkasnije, 31.07.2017. godine do 11,00 sati.

Nepotpune i ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način dostave neće se uzimati u razmatranje.

4.2. Ponude treba dostavljati u jednoj zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na kojoj treba napisati: „Ponuda za prodaju sekundarnih sirovina putem javne prodaje/licitacije"- za LOT broj:_______ , „Ne otvarati".

Ponuđač koji dostavlja ponudu za više LOT-ova, iste dostavlja u posebnim kovertama, sa naznakom u kojoj koverti se nalazi tražena dokumentacija.

NAPOMENA: Ponuda za svaki LOT se pakuje u posebnoj koverti, koje se opet zajedno pakuju u jednu zajedničku kovertu ili paket ili posebno za svaki LOT.

4.3. Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova, s tim da za jedan LOT može dostaviti samo jednu ponudu.

4.4. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu (ukoričena ili provučena jemstvenikom) i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Stranice moraju biti parafirane i ovjerene pečatom od strane ponuđača.

 

5. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda treba da sadrži :

a)1. podatke o fizičkoj osobi:

- ime i prezime, ime jednog roditelja,

- adresa prebivališta i broj telefona,

- kopija identifikacionog dokumenta - neovjerena),

 

a) 2. podatke o pravnoj osobi:

- (kopija rješenja o upisu u sudski registar (ovjerena pečatom organa uprave ili notar),

- uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,

- naziv poduzeća, sjedište,

- ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje i broj telefona),

b) popunjen obrazac za cijenu ponude - Prilog 1 ili 2 (preuzima se na web stranici MO BiH),

c) naznaka LOT-a za koji se ponuda dostavlja,

d) jediničnu cijenu ponude iskazanu u konvertibilnim markama (KM) bez PDV-a i ukupnu ponuđenu cijenu po LOT-u bez PDV-a,

e) bankovna grancija za ozbiljnost ponude po LOT-u,

f) izjavu o prihvatu sekundarnih sirovina u zatečenom stanju ("viđeno -kupljeno" što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvalitete ili eventualnih nedostataka),

g) izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, izvršiti uplatu na ukupno ugovoreni iznosa u roku od 7 (sedam) dana po zaključenju Ugovora,

h) izjavu da kupac prihvata rok odvoza otpadnog materijala u roku od 60 (šezdeset) radnih dana po zaključenom Ugovoru, osim u slučaju vremenskih neprilika i više sile,

i) izjavu o opciji ponude - 90 (devedeset) dana,

j) da dostavi original ili ovjerenu kopiju (ovjerena pečatom organa uprave ili notar), Dozvola za upravljanje otpadom izdatu od nadležnog entitetskog Ministrastva,

k) da dostavi dokaz/uvjerenje, original ili ovjerenu kopiju (ovjerena pečatom organa uprave ili notar) o angažiranom kvalifikovanom osoblju za pripremu, utovar i transport otpada. Ponuđač mora dostaviti listu stručnog osoblja koje će biti angažovano na poslovima zaštite na radu, pripreme, utovara i transporta otpada, minimalno, 1KV bravar, 2 KV zavarivača za gasno rezanje čelika, 3KV vozača kategorije "C"ili/i "CE", 2 rukovaoca viljuškara),

l) da raspolaže minimalno, pet dizalica za utovar i pet kamiona (s prikolicom ili bez) nosivosti minimalo po 15 (petnaest) tona. Ponuđač mora da dostavi ovjerenu kopiju upotrebne dozvole za dizalicu (ovjerena pečatom organa uprave ili notar), te ovjerene kopije važećih saobraćajnih dozvola za kamione odnosno prikolice (ovjerena pečatom organa uprave ili notar).

Ukoliko ponuđač ne raspolaže sa određenom opremom, odnosno ako iste nisu u njegovom vlasništvu, treba dostaviti dokaz - ugovor, da će u periodu izvršenja ugovora imati na raspolaganju opremu trećeg lica - original ili ovjerena kopija (ovjerena pečatom organa uprave ili notar). Za iznajmljenu mehanizaciju obavezno dostaviti dokaz o registraciji - ukoliko sredstvo podliježe obaveznoj registraciji (ovjerene kopije važeće saobraćajne dozvole (ovjerena pečatom organa uprave ili notar), i upotrebna/e dozvola/e (ovjerene pečatom organa uprave ili notar),

m) da dostavi original ili ovjerenu kopiju Potvrde (ovjerene pečatom organa uprave ili notar), izdatu od Centralne banke BiH o aktivnosti svih transakcijskih računa, u svrhu dokazivanja da nema blokiranih računa,

n) da dostavi original ili ovjerenu kopiju (ovjerena pečatom organa uprave ili notar) Uvjerenja nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

o) da dostavi original ili ovjerenu kopiju (ovjerena pečatom organa uprave ili notar) Uvjerenja nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti; Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

p) da dostavi original ili ovjerenu kopiju (ovjerena pečatom organa uprave ili notar) Uvjerenja izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

q) da dostavi original ili ovjerenu kopiju (ovjerena pečatom organa uprave ili notar) Uvjerenja izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza,

r) da dostavi original ili ovjerenu kopiju bilansa uspjeha (ovjerena pečatom organa uprave ili notar), u posljednje 3 (tri) godine (2014 i/ili 2015 i/ili 2016), odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri) godine, bio iznad :

LOT

Ukupno

LOT 1

20.000.000,00 KM bez PDV

LOT 2

10.000.000,00 KM bez PDV

 

s) ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravno lice, mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe.

NAPOMENA: Tražena dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerenoj kopiji (kopija ovjerena pečatom organa uprave ili notar). Slijedeći dokumenti ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude, za tačke: m), n), o), p) i q).

 

6. KRITERIJ PRODAJE/LICITACIJEI IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

6.1.Izbor najpovoljnijeg ponuđača, izvršit će se komisijski.

6.2. Otvaranje ponuda će se obavljati po LOT-ovima, a prema redosljedu LOT-ova.

6.3. Ponude ispod prodajne početne cijene iz tačke 2.2., neće biti uzete u razmatranje.

6.4. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom po kg, odnosno ukupnom iznosu za taj LOT/-ove.

6.5. Sekundarne sirovine prodavati će se po principu „viđeno-kupljeno"što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu po pitanju kvalitete ili eventualnih nedostataka.

 

7. POSTUPAK PRODAJE I OTVARANJE PONUDA

7.1.Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju/licitacijusekundarnih sirovina,održati će se u Sarajevu u zgradi MO BiH u ulici, Hamdije Kreševljakovića, broj: 98, dana, 31.07.2017. godine sa početkom u 12,00 sati, uz prisustvo zainteresovanih ponuđača.

7.2. Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati ponuđači - fizičke osobe koje su dostavile ponudu za LOT/-ove, odnosno osobe ovlašćene za učešće na javnoj licitaciji za LOT/-ove u ime pravne osobe.

Napomena: Ponuđač mora da dostavi dokaze i identifikacione dokumente u koverti zajedno sa ponudom.

7.3. Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po vremenu i datumu prispjelosti, broj LOT-a, ponuđeni iznos, (ne)prihvatljivost ponude.

7.4. Ponude koje ne sadrži elemente propisane u tački 5., neće se razmatrati u daljnjem postupku prodaje.

7.5. Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za LOT/-ove, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje koji su dostavili prihvatljive ponude za određeni LOT/-ove.

7.6. Ako se na poziv za određeni LOT, odazove samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom prodaje/licitacije.

7.7. U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama/omotnicama dostave ponudu s istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije dostavio ponudu po vremenu i datumu prijemnog štembilja Ministarstva odbrane BiH.

7.8. O javnom otvaranju ponuda Komisija će sačiniti Zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili viša iznad početne cijene i konstatovati koji su ponuđači ponudili najvišu cijenu za LOT/-ove. Nakon proglašenja pobjednika za sekundarne sirovine koja su predmet prodaje,

Komisija će Zapisnik - listu pobjednika, objaviti na zvaničnoj web stranici Ministarstva odbrane BiH (www.mod.gov.ba)

7.9. S odabranim ponuđačem Ministarstvo odbrane BiH će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana po obezbjeđenja pravne valjanosti na predloženi ugovor i zaključenju ugovora, te istom će biti vraćena bankovna garancija za ozbiljnost ponude po dostavljanju dokaza o uplati kompletnog licitiranog iznosa.

7.10. U slučaju izostanka zaključenja ugovora o kupoprodaji s odabranim ponuđačem u skladu sa uslovima iz oglasa, ugovor o kupoprodaji zaključiti će se sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem. U tom slučaju ponuđač koji je odustao od zaključenja ugovora gubi pravo na bankovnu garanciju za ponudu.

 

8. OBAVEZE KUPCA

8.1. Najpovoljniji ponuđač dužan je postignutu ukupnu cijenu sekundarne sirovine po LOT-u uplatiti u roku od 7 (sedam) dana od zaključenja ugovora, a ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat bankovne garancije za ozbiljnost ponude.

8.2. Kupac je dužan po pozivu ugovornog organa pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji te izvršiti uplatu na ukupno ugovoreni iznos u roku od 7(sedam) dana po zaključenju Ugovora.

8.2.1. Po završetku postupka javne prodaje, najpovoljnijem ponuđaču će biti vraćena bankovna garancija za ozbiljnost ponude po dostavljanju dokaza o uplati licitiranog iznosa.

8.3. Uplatu izvršiti na sljedeći način:

a) primalac: Jedinstveni račun trezora (JRT) otvoren kod :

• UniCredit Bank d.d Mostar, broj računa 3380002210018390,

• UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj računa 5517902220404858,

• Raiffeisen Bank d.d. broj računa 1610000010751006,

sa svrhom doznake „Kupovina sekundarnih sirovina za Lot- / " za Ministarstvo odbrane BiH.

b) broj poreznog obveznika: trinaestocifreni ID broj pravnog lica ukoliko uplatu vrši pravno lice ili JMBG ako uplatu vrši fizičko lice

c) vrsta uplate : „0"

d) vrsta prihoda: 811115 (po osnovu prodaje opreme)

e) Općina: treba da odgovara šifri općine prebivališta / (sjedišta) uplatioca

f) porezni period : treba da odgovara datumu uplate

g) poziv na broj : popuniti brojevima „0"

h) proračunska organizacija : 0106001

8.4. Sve poreze i ostale troškove snosi kupac.

8.5. Preuzimanje sekundarnih sirovina, Kupac može preuzeti, na navedenim lokacijama uz predočenje ovjerene kopije ugovora o kupoprodaji.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom/licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 10,00 do 12,00 sati, na brojeve telefona i kontakt osoba iz tačke 3.2., ovog Oglasa ili na broj: 033/286-545, kontakt osoba u MO BiH, gosp. Sulejman Abazović.

9.2. Učesniku postupka prodaje/licitacije čije ponude ne budu prihvaćene, bankovna garancija za ozbiljnost ponude, biti će vraćena na zahtjev ponuđaču nakon okončanja prodaje/licitacije u MO BiH.

Prilog 1: -Obrazac za ponudu (za fizičko lice)

Prilog 2: -Obrazac za ponudu (za pravno lice)

 

 

M I N I S T R I C A

Marina Pendeš

 

 

Poziv u cjelosti i obrasce možete preuzeti na sljedećem linku:

JAVNI OGLAS za prodaju sekundarnih sirovina Ministarstva odbrane BiH (metodom zatvorenih pisanih ponuda)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: