Prodaja šljake i pepela u 2021. godini

Datum objave: 10.03.2021. 08:52 / Izvor: Naša riječ, 09.03.2021.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

d.d. - Sarajevo

Podružnica Termoelektrana "Kakanj", Kakanj

 

OBAVJEŠTENJE O PRODAJI

ŠLJAKE I PEPELA U 2021. GODINI

 

Obavještavamo Vas da su u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

- Podružnica Termoelektrana „Kakanj", Kakanj u toku aktivnosti oko ugovaranja prodaje šljake i pepela u 2021. godini. Prodaja šljake i pepela je viđenog kvaliteta jer se radi o nus proizvodu.

 

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj objavljuje obavještenje o prodaji šljake i pepela u 2021. godini na osnovu Odluka Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo broj: NO-35702/20-37./15.1. od 17.12.2020. godine.

 

Za jednogodišnje ugovore važeće cijene su:

- šljaka na depou Turbići                                  2,00 KM/t

- kvašeni pepeo na depou Turbići                      2,00 KM/t

- elektrofilterski pepeo iz sjlosa                         7,00 KM/t

- mješavina šljake i pepela sa depoa Turbići       0,50 KM/t.

 

Za višegodišnje ugovore od najmanje 2 (dvije) godine važeće cijene su:

- šljaka na depou Turbići                                 1,00 KM/t

- kvašeni pepeo na depou Turbići                     1,00 KM/t

- elektrofilterski pepeo iz silosa                         5,00 KM/t

- mješavina šljake i pepela sa depoa Turbići      0,50 KM/t.

 

Elektrofilterski pepeo iz silosa se prodaje utovaren, dok se šljaka, kvašeni pepeo i mješavina šljake i pepela na depou Turbići prodaju neutovareni. Kupci šljake, kvašenog pepela i mješavine šljake i pepela na depou Turbići dužni su angažovati firmu koja će za njih vršiti utovar. Firma koja će vršiti utovar šljake, kvašenog pepela i mješavine šljake i pepela na depou Turbići za kupce mora biti pravno lice registrovano za djelatnost utovara, odnosno za pružanje usluga građevinskim mašinama i treba za vršenje usluga utovara imati na raspolaganju mašinu za utovar, zapremine kašike minimalno 2 m3, koja je registrovana i ima važeću upotrebnu dozvolu.

 

Preuzimanje elektrofilterskog pepela iz silosa, šljake, kvašenog pepela i mješavine šljake i pepela na depou Turbići će se vršiti radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, a neradnim danima samo uz posebno odobrenje Termoelektrane "Kakanj" Kakanj.

 

Ukoliko ste zainteresovani za kupovinu šljake i pepela u 2021. godini, obavezni ste dostaviti sljedeće dokumente:

- Ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar ili registraciju nadležnog Općinskog organa,

- Uvjerenje o registraciji za PDV obveznike, a ukoliko niste PDV obveznik onda Uvjerenje o poreznoj registraciji odnosno identifikacioni broj,

- Prijedlog godišnjih ili višegodišnjih potreba šljake i pepela (elektrofilterskog i kvašenog pepela) sa obavezno iskazanim mjesečnim količinama, a da godišnje količine budu najmanje 1.2001 izvezenog materijala, odnosno 1001 mjesečno.

- Obostrano potpisan Ugovor između Kupca šljake i pepela i firme koja će za njega vršiti utovar na depou Turbići (nije potrebno za elektrofilterski pepeo jer se prodaje iz silosa utovaren).

Nakon dostave navedene dokumentacije Kupci elektrofilterskog pepela iz silosa, šljake, kvašenog pepela i mješavine šljake i pepela na depou Turbići će potpisati ugovor sa JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj.

 

Nakon zaključivanja ugovora za prodaju šljake, kvašenog pepela i mješavine šljake i pepela na depou Turbići, Kupci koji su sa firmama zaključili ugovor za utovar obav¬ezni su u Podružnicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj u roku od 10 (deset) dana, a najkasnije prije početka realizacije zaključenog ugovora, dostaviti na svom poslovnom pismu zahtjev za izdavanje dozvole za ulazak u krug Termoelektrane "Kakanj" Kakanj.

 

U zahtjevu obavezno navesti: tip mašine za utovar, registarsku oznaku mašine, ime i prezime radnika i broj LK (lične karte) radnika koji će ulaziti u krug radi vršenja utovara u toku trajanja zaključenog ugovora. U prilogu zahtjeva dostaviti upotrebnu dozvolu za mašinu zapremine kašike minimalno 2 m3, koja će vršiti utovar, rješenje o registraciji iz kojeg se vidi daje firma koja će vršiti utovar registrovana za djelatnost utovara, a za lica koja će upravljati mašinom ostalu dokumentaciju koja bude zahtjevana kao neophodna.

 

Molimo Vas da naprijed navedena dokumenta dostavite u zapečaćenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana „Kakanj" Kakanj, 72240 Kakanj, kancelarija br. 8 - Protokol sa naznakom "Zahtjev za kupovinu šljake i pepela u 2021. godini".

 

Direktor: Midhat Sikira

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: