Prodaja televizora Samsung, kauča i ormara

Datum objave: 09.02.2021. 10:34 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

Broj : 80 0 I 057952 20 I  3

Bijeljina, 08.02.2021.godine

 

 

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Ćosić Mediha, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Nova Banka Ad Banja Luka, zastupana po punomoćniku advokatu Avlijaš Ognjenu iz Bijeljine, protiv izvršenika Bojan Ilić iz Bijeljine, ul. Kosovke djevojke br 7, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana  08.02.2021.godine, donio je sljedeći:

 

 

Z A K LJ U Č A K 

  O  DRUGOJ  P R O D A J I

 

 

 Rješenjem  Osnovnog suda u Bijeljini broj Broj : 80 0 I 057952 18 I 2 od 24.06.2019. godine, dopušteno je izvršenje protiv izvršenika Bojan Ilić iz Bijeljine, ul. Kosovke djevojke br 7, radi namirenja duga tražioca izvršenja prodajom pokretnih stvari izvršenika.

Dana 11.08.2020.godine, zaplijenjene su i popisane sljedeće pokretne stvari   izvršenika.

 

 1.Određuje se druga prodaja pokretnih stvari  izvršenika.

Red.br.

Opis popisanih stvari

Kom

    Vrijednost

1

TV MARKE „SAMSUNG“

1

 200,00 KM

2

KAUČ

1

150,00 KM

3

ORMAR

1

200,00 KM

 

i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 18.03.2021.godine  u 08,00 časova,  a koje će se  održati u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini, soba broj 2-A.

  1. Utvrđuje se da je vrijednost pokretne stvari iz tačke 1. ovog zaključka   u iznosu od  580,00 KM.
  2. Najniža prihvatljiva ponuda po kojoj se predmetne stvari mogu prodati jeste 1/2 utvrđene vrijednosti, po jednoj stvari.
  3. Ponuđač s najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta za prodaju . Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i bit će dužan platiti cijenu koju je ponudio i tako redom.
  4. Ročište za prodaju održava se pred sudskim izvršiocem,  koji je dužan da kupcu s momentom isplate, tj.   izvršenog  pologa   kupoprodajne cijene  preda u posjed  stvar koja je bila predmet prodaje,  zajedno sa kopijom  zapisnika sa ročišta za prodaje u kojem će ta  činjenica biti konstatovana i potvrđena kupčevim potpisom.
  5. U slučaju da nijedan ponuđač ne plati cijenu, Sud će, na zahtjev jedne od stranaka, objaviti da ročište za prodaju nije uspjelo, a stranka može, u smislu odredbe člana 131. stav 3. Zakona o izvršnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske“br.59/03,85/03,64/05, 118/07,29/10,57/12,67/13,98/14,66/18), u roku od osam dana tražiti zakazivanje novog ročišta.
  6. Ukoliko nijedna stranka ne predloži održavanje novog ročišta za prodaju u roku iz tačke 5. ovog zaključka ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu, Sud će, u smislu stava 5. navedenog člana, postupak obustaviti.
  7. Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj tabli Suda, a tražilac izvršenja ga može objaviti i u javnim glasilima, o svome trošku.     

                                                                                                   

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: