Sazivanje redovne sjednice Skupštine

Datum objave: 27.02.2021. 08:17 / Izvor: Dnevni list, 27.02.2021.

Na osnovu člana 43. Zakona o bankama (Službene novine Federacije BiH br. 27/17), člana 24. Statuta Addiko Bank d.d. Sarajevo i tačke 3. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Addiko Bank d.d. donio je dana 26.02.2021. godine Odluku o sazivanju redovne sjednice Skupštine Banke, te ovim putem Addiko Bank d.d. Sarajevo daje

 

OBAVIJEST

o sazivanju redovne sjednice skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo

 

Saziva se redovna sjednica Skupštine Addiko Bank d.d. Sarajevo koja će se održati u Sarajevu, u prostorijama Banke, Trg solidarnosti 12, na dan 31.03.2021. godine u 14:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednik, zapisničar, ovjerivači zapisnika i odbora za glasanje)

2. Utvrđivanje kvoruma

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine Banke održane 21.12.2020.

5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Banke, uključujući finansijske izvještaje sa 31.12.2020. sa izvještajem društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima

6. Usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2020

7. Usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2020

8. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2020

9. usvajanje Finansijskog Plana za 2021

10. Usvajanje Finansijskog Plana za period 2021-2025

11. Usvajanje Poslovne Stategije za period 2021-2025

12. Usvajanje Poslovne politike

13. Usvajanje Plana Kapitala za period 2021-2023

14. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima sa licima u posebnom odnosu sa Bankom

15. Donošenje Odluke o usvajanju Informacije o izjavama o imovinskom stanju

16. Donošenje Odluka o usvajanju Informacije o primanjima

17. Donošenje Odluke o imenovanju društva za reviziju Informacionog sistema Banke za 2021.

Pravo učestvovanja i odlučivanja na Skupštini može ostvariti dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine.

Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, neposredno ili putem punomoćnika, dioničar koji se prijavio Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanja sjednice Skupštine.

Punomoć za učestvovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisanog ovlaštenja potpisanog od strane dioničara i ovjerenog od strane nadležnog organa za fizičke osobe ili zastupnika za pravne osobe. Punomoć se predaje Odboru za glasanje.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, u prostorijama Banke u radno vrijeme izvršiti uvid u materijale sjednice Skupštine dioničara kao i dobiti sve druge potrebne informacije u vezi sa održavanjem sjednice.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo u pisanom obliku predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 dana od dana objavljivanja datuma održavanja Skupštine i dostaviti je Nadzornom odboru Banke.

 

Addiko Bank d.d. Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: