Sazivanje vanredne Skupštine

Datum objave: 03.03.2021. 09:23 / Izvor: Dnevni Avaz, 02.03.2021.

 

Konfekcija"Borac"d.d. Travnik

Nadzorni odbor

 

Na osnovu člana 230 i 231. Zakona o privrednim društvima FBiH, uskladu sa Statutom Društva i odlukom v.d.Nadzornog odbora Društva broj: 02/21 - NO od 26.02.2021 .godine objavljuje se:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju vandredne skupštine dioničara Konfekcije"Borac"d.d. Travnik

 

Obavještavaju se dioničari Konfekcije"Borac"d.d. Travnik da će se vandredna skupština dioničara održati   u četvrtak 18.03.2021.godine u Travniku, u sjedištu Društva, ul.Tvornička bb, sa početkom u 11:00 sati.

Za vandrednu skupštinu je utvrđen slijedeći:

 

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela vandredne skupštine u skladu sa odlukom o sazivanju vandredne Skupštine

a) Izbor predsjednika vandredne skupštine i dva ovjerivača zapisnika ( biraju prisutni aklamacijom)

b) Odbor za glasanje: Elvira Osmanagić, Nermina Hrnjić i Fatima Haskić

c) Zapisničar : Amela Nuhbegović

2. Donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora.

3. Donošenje odluke o izboru vršilaca dužnosti Članova Nadzornog odbora.

4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora.

 

Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listi dioničara Društva kod RVP 30 dana prije održavanja vandredne skupštine.

 

Dioničari ili grupe dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih prijedloga odluka za vandrednu skupštinu i to u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu predložiti kandidate za Nadzorni odbor.Pismeni prijedlog kandidata koji moraju ispunjavati uvjete predviđene Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva, dostaviti sekretaru Društva najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Prijave za učešće u radu i odlučivanju vandredne skupštine mogu se podnijeti neposredno ili putem pošte na adresu Konfekcije"Borac"d.d. Travnik i to najkasnije 3(tri) dana prije dana određenog za održavanje vandredne Skupštine.

Uvid u materijale za Skupštinu Društva može se izvršiti u sjedištu Društva.

 

v.d. Nadzorni odbor

Konfekcije"Borac" d.d. Travnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: