(zaključak van snage) Prodaja stana u Zenici u ulici Talića brdo 7 A, sprat 2

Datum objave: 15.03.2021. 08:43 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

Broj: 43 0 Ip 026033 09 Ip

Zenica , 12.03.2021.godine

 

OPĆINSKI SUD U ZENICI po sudiji Mirhunisa Hamzić, u izvršnom postupku tražitelja izvršenja JP GRIJANJE  ZENICA, ul. Bilmišće br. 107, Zenica, kojem postupku je pristupio tražitelj izvršenja GRAD ZENICA zastupan po Gradskom pravobranilaštvu Zenica, protiv izvršenika EKMEŠČIĆ HARIS , iz Zenice, Talića brdo br. 7 A, vlasnik  “KRISTAL” SZR   ul. M.S. Serdarevića broj 8., Zenica , radi Izvršenja radi naplate duga, dana 12.03.2021.godine, donio je sljedeći:

 

 

 

Z A K L J U Č A K

Stavlja se van snage Zaključak broj 43 0 Ip 026033 09 Ip od 23.01.2021.godine kojim je određena prava prodaja nekretnine zakazana za  dan 18.03.2021.godine u 10,00 sati.

 

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem broj 43 0 Ip 026033 09 Ip  od 02.03.2021.godine sud je obustavio izvršni postupak , te je stoga odlučeno kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

Sudija

 Mirhunisa Hamzić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: