Javni poziv za odabir korisnika grant sredstava Poticaj razvoju male privrede za 2017. godinu

Datum objave: 08.06.2017. 13:07 / Izvor: Akta.ba, 08.06.2017.

Broj: 07-04-19-18513-2/17

Sarajevo, 02.06.2017. godine

 

Na osnovu Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15), člana 4. stav (1) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/16, 30/16, 42/16 i 21/17) i tačke III Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za odabir korisnika grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu

 

I PREDMET POZIVA

a) Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika poticajnih grant sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u skladu sa: Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 29/15), Odlukom o donošenju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu i kriterijima za bodovanje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava, broj: 07-04-19-18513¬1/17 od 02.06.2017. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Pravilnikom o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede (u daljem tekstu: Pravilnik).

b) Sredstva Budžeta Kantona Sarajevo namijenjena korisnicima grant sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2017. godinu ne mogu se koristiti kao poticajna sredstva za sljedeće djelatnosti: proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu, otvaranje kasina i drugih igara na sreću.

c) Pojam subjekti male privrede podrazumjeva fizička i pravna lica, koja trajno obavljaju zakonom dozvoljene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (u daljem tekstu: Zakon).

d) Programi/projekti se finansiraju/sufinansiraju grant sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo - Ministarstvo privrede, sa pozicije: "Podsticaj razvoja male privrede", ekonomski kod 614300, a koja su utvrđena Budžetom Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 53/16) odnose se na sljedeće:

1. Program: Subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima

2. Program: Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture

3. Program: Poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete

4. Program: Unaprjeđenje rada udruženja obrtnika

5. Program: Poticaj novoosnovanim - start up subjektima male privrede

6. Program: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva

7. Program: Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva

8. Program:Istraživanje, razvoj i primjena savremenih tehnologija i inovacija u upravljanju otpadom kao energentom 

 

II PROGRAMI

1. Program: Subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima Pravo učešća

Pravo na dodjelu poticajnih grant sredstava za subvencioniranje dijela troškova kamata po preuzetim kreditima u komercijalnim bankama ostvaruju subjekti male privrede definisani u članu 5. Zakona, koji imaju sjedište na prostoru Kantona Sarajevo, imaju najmanje jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme i koji su uredno servisirali obaveze po kreditu u 2014.; 2015. i 2016. godini. Pravo na subvencioniranje dijela kamata, ne mogu ostvariti pravna lica koja su već koristila poticajna sredstva za subvencioniranje dijela kamata za isti kredit od strane Kantona Sarajevo ili bilo kojeg drugog nivoa vlasti u FBiH ili su bili obuhvaćeni istim programom u 2016. godini, banke niti druge finansijske organizacije ili osiguravajuća društva. Plaćeni troškovi dijela kamata će se subvencionirati za kredite koji su odobreni kod poslovnih banaka koje imaju sjedište, filijalu ili ekspozituru na području BiH. Subvencioniranje kamata neće se odobriti za kredite ili dio kredita koji su namjenjeni reprogramiranju drugih kredita. Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Korisnicima se omogućavaju poticajna grant finansijska sredstva za subvencioniranje dijela plaćenih troškova kamate po kreditima odobrenim u komercijalnim bankama za nabavku osnovnih sredstava, opreme, obezbjeđenje redovnog poslovanja i/ili finansiranje investicija za rast i razvoj subjekata male privrede. Subvencionirati će se dio plaćenih troškova kamate na odobrena kreditna sredstva kod komercijalne banke koja imaju efektivnu kamatnu stopu u rasponu od 5 do 10%. Subvencionirani dio kamata bit će primijenjen na dugoročne kredite (krediti koji se odobravaju sa rokom povrata dužim od dvije godine). Visina subvencioniranog dijela plaćenih troškova kamata za kredite odobrene putem komercijalnih banaka za 2014.; 2015. i 2016. godini iznosi:

1. 50% plaćenih troškova kamate na kredite sa efektivnom kamatnom stopom 5,0 do 7,0%.

2. 60% plaćenih troškova kamate na kredite sa efektivnom kamatnom stopom 7,01 do 10%. Iznos poticajnih grant sredstava

Godišnjim planom za 2017. godinu za ovu namjenu predviđen je iznos od 150.000,00 KM, a sredstva su obezbijeđena u Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji "Podsticaj razvoju male privrede" (ekonomski kod 614 300). Minimalan iznos kredita za koji će se subvencionirati dio kamata je 50.000,00 KM, a maksimalan iznos kredita je 1.000.000,00 KM. Ukoliko korisnik realizuje dva ili više kredita imat će pravo na subvencioniranje dijela kamata na zbir kredita koji ne prelazi iznos od 1.000.000,00 KM.

Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava po ovom programu utvrđeni su Pravilnikom, Odlukom i javnim pozivom. Podnosioci zahtjeva obavezni su dostaviti program/projekt na osnovu kojeg su ostvarili kredit, ugovor o kreditu zaključen sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita), i potvrdu banke o redovnoj otplati kredita sa obaveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu (2014.; 2015. i 2016. godina) za koju se traži subvencija dijela troškova kamate po osnovu kredita odobrenih u komercijalnim bankama za rast i razvoj subjekata male privrede. Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene sredstava.

2. Program: Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture Pravo učešća

U skladu sa čl. 16. i 17. Zakona i članom 9. Pravilnika, pravo na dodjelu poticajnih grant sredstava za sufinansiranje programa/projekata nosioca Programa ostvaruju Regionalna razvojna agencija SERDA i Privredna komora Kantona Sarajevo. Program ima za cilj zapošljavanje, povećanje konkurentnosti, održivost, rast i razvoj subjekata male privrede.

Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Cilj i namjena sufinansiranja programa/projekata u oblasti institucijske preduzetničke infrastrukture podrazumijeva subvencioniranje troškova nosioca programa razvoja male privrede u realizaciji odgovarajućih programa/projekata, čime se potiče stvaranje preduslova za razvoj subjekata male privrede (MSP), pružanje stručne i savjetodavne pomoći kroz aktivnosti Privredne komore Kantona Sarajevo, edukacije za privredne subjekte u osnivanju, rastu i razvoju, prikupljanje podataka, izrada i održavanje baze podataka aktivnih privrednih subjekata registrovanih u Kantonu Sarajevo, kao i pružanje stručne podrške i druge edukacije iz oblasti preduzetništva. Iznos poticajnih grant sredstava

Vrijednost pojedinačnih programa/projekata s kojim se aplicira ne može biti niža od 30.000 KM niti viša od 60.000 KM. Finansijsko učešće nosioca programa/projekta iznosi minimalno 20% ukupne vrijednosti programa/projekta, i isto mora biti osigurano prilikom podnošenja zahtjeva. Programi/projekti koji u strukturi sufinansiranja nisu predvidjeli vlastito učešće neće biti razmatrani. Godišnjim planom za 2017. godinu za ovu namjenu predviđeno je 180.000,00 KM. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Program/projekt mora da nudi adekvatne i kvalitetne uslove za razvoj preduzetništva, te u konačnici omogući kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava utvrđeni su Pravilnikom, Odlukom i javnim pozivom obuhvataju: Broj korisnika (broj subjekata male privrede koji će koristiti usluge biznis start up centra/poslovnog inkubatora); Podsticaj mladima za biznis (broj mladih starosti između 18-30 godina koji će koristiti usluge biznis start up centra/poslovnog inkubatora); Finansiranje programa/ projekta iz drugih izvora u odnosu na ukupnu investiciju, izuzimajući vlastita sredstva i sredstva tražena od Ministarstva; Uključenost obrazovnih ili drugih institucija vezanih za realizaciju programa/projekta; Dosadašnji poticaji od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo ili drugog nivoa vlasti u FbiH. Nefinansijski doprinos aplikanta se neće uzeti u obzir kao kompenzacija minimalnog iznosa sufinansiranja kojeg treba osigurati podnosilac prijave. Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene sredstava.

3. Program: Poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete Pravo učešća

Pravo na dodjelu poticajnih sredstava za subvencioniranje dijela troškova nastalih u 2014., 2015 i 2016. godini ostvaruju svi Zakonom definisani subjekti male privrede sa sjedištem na prostoru Kantona Sarajevo za: konsultantske usluge ili edukaciju prilikom uvođenja sistema i standarda kvalitete; certificiranje sistema i certificiranje proizvoda (CE oznaka) kao dokaz o usklađenosti vlastitih proizvoda prema europskim normama i smjernicama; za troškove stjecanja prava upotrebe znaka ISO, HACCP, HALAL i drugih međunarodno priznatih standarda. Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Podrška za uvođenje i certificiranje sistema kvaliteta i standarda EU je program subvencioniranja troškova za uvođenje međunarodnih standarda (ISO, HACCP, HALAL i drugih standarda), osiguranje CE znaka i njihovo obnavljanje, sa ciljem izgradnje inovativne privrede, povećanja konkurentnosti zasnovane na znanju i poticanje transfera znanja i tehnologija. Ostvarene subvencije služe za dalja ulaganja u obavljanje registrovane djelatnosti, o čemu korisnik subvencije dostavlja dokaz uz Izvještaj o utrošku sredstava. Iznos poticajnih grant sredstava

Godišnjim planom za 2017. godinu za ovu namjenu predviđen je iznos od 80.000,00 KM. Sredstva će se dodjeljivati u iznosu do 75% priznatih troškova utrošenih za ove namjene, a u maksimalnom iznosu po jednom korisniku do 30.000,00 KM. Sredstva za subvencioniranje troškova uplaćuju se 

na račun korisnika po osnovu dostavljenih ugovora/računa kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava i dostavljenog dokaza (izvod iz banke) o plaćanju navedenih ugovora/računa. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava po ovom programu utvrđeni su Pravilnikom, Odlukom i javnim pozivom. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava za ove namjene su: vrsta djelatnosti, broj zaposlenih, povećanje zaposlenosti, orijentiranost izvozu, izvori i način finansiranja. Uslov za ostvarenje poticaja - subvencije je da:

a) se subjekti male privrede nalaze u postupku ili su tokom 2014., 2015. i 2016. godine koristili konsultantske usluge ili edukacije za uvođenje i certificiranje kvaliteta i druge standarde EU, i o tome podnesu adekvatne dokaze (Ugovor, račun i izvod iz banke o plaćenim troškovima) za uvođenj e i certificiranj e kvaliteta, i druge standarde EU, ili

b) subjekti male privrede posjeduju slijedeće dokaze: certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske organizacije u 2014./ 2015. i/ili 2016. godini; obnovljen standard u 2014./ 2015. i/ili 2016. godini; osiguran CE znak u 2014./ 2015. i/ili 2016. godini ili posjeduju Tehnički fajl - dosije sa svim pripadajućim procedurama, uputstvima i zapisima za osiguranje kvalitete proizvoda i podnesu dokaze o izvršenim uslugama (Ugovor, račun i izvod iz banke o plaćenim troškovima); i

c) subjekti male privrede nisu ostvarili subvenciju/sufinansiranje po ovom osnovu od Vlade Kantona ili drugog nivoa vlasti u FBiH.

4. Program: Unaprjeđenje rada udruženja obrtnika Pravo učešća

Pravo na dodjelu poticajnih grant sredstava za program/projekt u skladu sa Javnim pozivom ostvaruju isključivo Obrtnička Komora Kantona Sarajevo i udruženja obrtnika koja su uredno registrovana na području Kantona Sarajevo i izmiruju svoje zakonom predviđene obaveze. Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Unaprjeđenje rada udruženja obrtnika je program namjenjen kao subvencija za: podršku rada obtrničke komore i udruženja obrtnika, razvoj i afirmaciju svih obrta, očuvanje obrtničke tradicije, tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti, edukacije i stručno osposobljavanje u cilju jačanja veza između obrazovnog sistema i obrtništva, interesno umrežavanje obrtnika, organizovano zastupanje interesa obrtnika, opstanak i razvoj Obrtničke Komore Kantona Sarajevo i udruženja obrtnika. Iznos poticajnih grant sredstava

Godišnjim planom i programom za 2017. godinu za Obrtničku Komoru Kantona Sarajevo i udruženja obrtnika koji provode dostavljeni program/projekt predviđen je iznos od 20.000,00 KM. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava podrazumijevaju obavezno dostavljanje programa/projekta koji obuhvata: usklađenost sa namjenom sredstava, izvore/način finansiranja, broj članova udruženja obrtnika, organiziranost udruženja i komore, broj učesnika u programu/projektu, dosadašnje poticaje od strane ministarstva privrede i FMRPO, i sl.. Kriteriji za izbor korisnika utvrđeni su Pravilnikom, javnim pozivom i kriterijima za bodovanje. Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene sredstava.

5. Program: Poticaj novoosnovanim - start up subjektima male privrede Pravo učešća

Pravo ostvaruju subjekti male privrede u skladu sa Zakonom koji su prvi put od 01.01.2016. godine osnovali i registrovali subjekt male privrede, a koji registrovanu djelatnost obavljaju unutar slijedećih područja Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10):

Područje C - Prerađivačka industrija (oblasti 10, 16 do 31), Područja F - Građevinarstvo i Područja J - Informacije i komunikacije - oblast 62. Korisnici poticaja su preduzetnici početnici sa sjedištem na području Kantona Sarajevo, koji imaju najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika.

Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Poticajna sredstva dodjeljuju se preduzetnicima - početnicima za troškove nastale u fazi pokretanja privredne aktivnosti, odnosno za: nabavu opreme, alata, uređenje (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja) i zakup poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, softvera i konsultantske usluge, ukoliko isti nisu sufinansirani od drugih institucija prilikom njihove registracije. Ostvareni iznosi subvencije služe za dalja ulaganja u obavljanje registrovane djelatnosti, ekonomski rast i razvoj novoosnovanih subjekata male privrede, održivost i nova zapošljavanja. Iznos poticajnih grant sredstava

Godišnjim planom za 2017. godinu za ovu namjenu predviđen je ukupan iznos od 80.000,00 KM. Sredstva poticaja uplaćuju se na račun korisnika po dostavljenim računima kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava i dostavljenom dokazu o podmirenju računa (izvod iz banke). Sredstva za provođenje ovog Programa dodjeljuju se isključivo za troškove nastale nakon 01.01.2016. godine. Poticaj može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 15.000,00 KM za jedan privredni subjekt. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Izbor korisnika grant poticajnih sredstava, odnosno novoosnovanih - start up subjekata male privrede vrši se na osnovu javnog poziva i dostavljenog projekta i biznis plana za koji se traži subvencija dijela troškova, uz obavezno dostavljanje računa kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava i dokaza o podmirenju računa (izvod iz banke). U slučaju da subjekti male privrede podnesu zahtjeve koji su u ukupnom iznosu veći od planiranog iznosa za ovu namjenu prednost prilikom izbora korisnika imaju subjekti koji se bave proizvodnom djelatnošću, a posebno izvozno orijentisani privredni subjekti i subjekti koji obavljaju djelatnosti za koje je Vlada Kantona Sarajevo utvrdila da se radi o strateškim privrednim granama. Ocjena projekta se vrši na osnovu kriterija za izbor korisnika sredstava utvrđenih Pravilnikom, javnim pozivom i kriterijima za bodovanje. Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene sredstava.

6. Program: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva Pravo učešća

Pravo ostvaruju subjekti male privrede definisani u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede Kantona Sarajevo, sa sjedištem na području Kantona Sarajevo, koji su u većinskom (minimalno 51%) privatnom vlasništvu žena državljanki Bosne i Hercegovine sa najmanje jednom zaposlenom osobom na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnicu. Pravo na subvencioniranje dijela plaćenih troškova u 2015. i 2016. godini ostvaruju subjekti male privrede koji imaju registrovanu djelatnost unutar slijedećih područja Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10): Područje C - Prerađivačka industrija (oblasti 10 i 15 do 31), Područja F - Građevinarstvo i Područja J - Informacije i komunikacije - oblast 62. Pravo prvenstva imaju podnositelji zahtjeva za poticaj koji se bave proizvodnom djelatnošću, a posebno izvozno orijentisani subjekti male privrede Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Poticajna sredstva po ovom Programu služe za unutrašnje uređenje poslovnog prostora; nabavku mašina, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata; preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme u cilju prilagođavanja novim poslovima; ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija; ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga; ulaganje u

energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge; certifikcija i standardizacija, i sufinanciranje troškova poslovnog softvera za unaprjeđenje kvalitete rada u proizvodnom, odnosno poslovnom procesu. Iznos poticajnih grant sredstava

Sredstva za provođenje ovog Programa po Javnom pozivu dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom fakture od 01.01.2015.godine do 31.12.2016. godine. Minimalni iznos prihvatljivih troškova je 10.000,00 KM, a maksimalan iznos poticaja može iznositi najviše 20.000,00 KM prihvatljivih troškova. Godišnjim planom za 2017. godinu za ovu namjenu predviđen je ukupan iznos od 80.000,00 KM.

Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Izbor korisnika grant poticajnih sredstava za subvencioniranje troškova po ovom Programu vrši se na osnovu javnog poziva, dostavljene registracije subjekta male privrede i dostavljenog projekta, biznis plana za koji se traži subvencija dijela troškova, a uz projekt privredni subjekti obavezni su dostaviti račune kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava i dokaz o plaćanju dostavljenih računa (izvod iz banke). Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene sredstava.

7. Program: Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva Pravo učešća

Pravo na dodjelu poticajnih grant sredstava za subvencioniranje troškova ostvaruju privredni subjekti u IT sektoru koji imaju sjedište na teritoriji Kantona Sarajevo, registrovani su za pružanje usluga u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija (Područje J - Informacije i komunikacije-oblast 62), a koji su u 2017. godini ralizovali ili realizuju program/projekt edukacije, obuke i osposobljavanja u trajanju od najmanje tri mjeseca, kojim se omogućava poboljšanje kvaliteta znanja i upotrebe savremene informacijske i komunikacijske tehnologije. Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva je program koji je u 2017. godini namijenjen IT kompanijama koje u skladu sa svojim programima rada za grupe polaznika obuke (10 do 20 osoba) izvrše pružanje usluga provođenja programa obuke, prilagođavanja radu u IT komapaniji i osposobljavanja iz oblasti savremenih IKT-a. Cilj programa je da se u IT kompaniji nakon provedenog programa obuke, prilagođavanja i osposobljavanja kreiraju platforme za zapošljavanje polaznika obuke u predmetnoj ili drugoj kompaniji. Iznos poticajnih grant sredstava

Godišnjim planom za 2017. godinu za ovu namjenu predviđen je ukupan iznos od 160.000,00 KM, pri čemu maksimalni iznos subvencioniranih sredstava za provođenje jedne obuke ne može biti veći od 50.000,00 KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka). Ostvarene subvencije služe za dalja ulaganja u obavljanje registrovane djelatnosti ili provođenje nove obuke o čemu korisnik subvencije dostavlja dokaz uz Izvještaj o utrošku sredstava. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Izbor korisnika poticajnih sredstava za subvencioniranje troškova po ovom Programu vrši se na osnovu javnog poziva, dostavljene registracije subjekta male privrede i dostavljenog projekta za pružanje usluga u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, te dostavljenog programa/ projekta obuke prilagođenog svojoj kompaniji i krajnjem cilju zapošljavanja polaznika koji uspješno završe obuku. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava utvrđeni su Pravilnikom, Odlukom i javnim pozivom. Aplikant mora biti registrovan za pružanje usluga u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, i mora raspolagati: poslovnim prostorom opremljenim odgovarajućom IT opremom, te konferencijske sale prilagođene za rad u radionicama, posjedovati softvere, skripte, računare, table, projektor i ostala pomoćna sredstva. Troškovi koji se priznaju odnose se isključivo na direktne troškove nastale realizacijom namjene sredstava.

8. Program:Istraživanje, razvoj i primjena savremenih tehnologija i inovacija u upravljanju otpadom kao energentom Pravo učešća

Na osnovu čl. 9. tač. e) i f) i 12. tačka i) Zakona o poticaju razvoja male privrede Kantona Sarajevo, pravo učešća ostvaruju subjekti male privrede definisani u skladu sa navedenim Zakonom, sa sjedištem na području Kantona Sarajevo, koji su uredno registrovani za obavljanje djelatnosti istraživanja u prirodnim, tehničkim i tehnološkim oblastima. Pravo ostvaruju subjekti male privrede koji imaju registrovanu djelatnost unutar slijedećih područja Klasifikacije djelatnosti KD BiH 2010: Područje E (Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša-oblast 58) i Područje M (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti-oblast 22.19). Namjena utroška poticajnih grant sredstava

Sredstva su namijenjena za finansiranje izrade programa/projekta o mogućnostima razvoja subjekata male privrede (MSP) u Kantonu Sarajevo sa ciljem iskorištavanja otpada kao sirovine i energenta, uz primjenu najboljih raspoloživih praksi u EU, te za pripremu potencijalnih projekata subjekata male privrede (MSP) iz sektora upravljanja otpadom kao energentom za apliciranje na EU fondove, a koji je u skladu sa smjernicima za ostvarivanje predpristupne pomoći iz EU fondova. Cilj ovog Programa je da se stvore preduslovi za osnivanje novih subjekata male privrede koji će se baviti obradom otpada koristeći savremene tehnologije, zapošljavanje i zaštita okoliša. Iznos poticajnih grant sredstava

Godišnjim planom za 2012. godinu za ovu namjenu predviđen je ukupan iznos od 40.000,00 KM, a sredstva su obezbijeđena u Budžetu Kantona Sarajevo na poziciji "Podsticaj razvoju male privrede" (ekonomski kod 614 500). Ministarstvo privrede će prihvatiti najviše dvije prijave programa/projekta po jednom aplikantu. Pojedinačna vrijednost dostavljenog programa/projekta ne smije prelaziti iznos od 20.000,00 KM. Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava

Izbor korisnika poticajnih sredstava za subvencioniranje troškova po ovom Programu vrši se na osnovu javnog poziva, dostavljene registracije subjekta male privrede i dostavljenog programa/projekta koji mora: obuhvatiti istraživanje i profitabilna rješenja korištenja otpada kao sirovine i energenta; predložiti najbolje tehnike i tehnologije za korištenje selektiranih kategorija otpada; sadržavati istraživanje i identifikovanje potencijalnih projekata subjekata male privrede (MSP) u Kantonu Sarajevo koji imaju realne mogućnosti sufinansiranja iz EU fondova; te ponuditi osnovne elemente za ekonomsku opravdanost osnivanja privrednog subjekta i otvaranje pogona za iskorištavanje otpada kao sirovine i energenta.

 

III NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Svi podnosioci prijava obavezni su u potpunosti dostaviti traženu dokumentaciju, u skladu sa tačkom III ovog Javnog poziva. Prijava koja ne sadrži kumulativno i opće i posebne priloge koji se zahtijevaju Javnim pozivom, zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova se odbacuje bez obaveze daljeg razmatranja. U skladu sa članom 2. Pravilnika aplikanti prilikom podnošenja prijave na Javni poziv obavezno dostavljaju:

1. Prijavni obrazac za uključivanje u program

Obrasci za svaki navedeni Program se mogu preuzeti direktno u Ministarstvu privrede ili na web stranici: http://mp.ks.gov.ba/ . Aplikant obavezno popunjava sve rubrike prijavnog obrasca i odgovara za vjerodostojnost svih navedenih podataka.

2. PROJEKAT u skladu sa članom 2. stav (2) tačka b) Pravilnika sa sljedećim sadržajem: naziv i opis projekta sa specifikacijom vrijednosti radova, opreme, mjesto na kojem se izvodi projekat, jasan cilj projekta, vrste aktivnosti koje će se provesti za postizanje postavljenog cilja, očekivani rezultati, korisnici projekta, projekti edukacije obavezno moraju sadržavati specifikaciju predavača,

prezentera, polaznika edukacije i institucija - ustanova, finansijsku konstrukciju (uz naznaku vlastitog ulaganja) i rok realizacije projekta. Program/projekat mora biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Rukom pisane i nepotpune aplikacije se neće uzeti u razmatranje. 3. DOKUMENTACIJA

Opća i posebna dokumentacija u skladu sa zahtjevom iz svakog pojedinačnog Programa poticajnih sredstava. Tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenim fotokopijama ne starijim od tri mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Prednje se ne odnosi jedino na rješenje o registraciji pravnog subjekta, uvjerenje o poreznoj registraciji i uvjerenje o registraciji PDV obveznika. Sve kopije ostalih dokumenata koje se prilažu moraju biti u originalu ili ovjerene od strane odgovarajuće finansijske institucije, nadležnog tijela uprave ili notara. Izjave i potvrde kao dokazi se dostavljaju u originalu i moraju biti ovjerene i potpisane od ovlaštene osobe podnosioca prijave. Opšta dokumentacija:

Podrazumjeva obaveznu dokumentaciju koju podnose svi aplikanti neovisno od Programa za koji podnose prijavu, i podrazumjeva sljedeće dokumente:

a)  Rješenje o registraciji, odnosno osnivanju (izdato od nadležnog organa);

b) Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacijski broj (ID broj);

c) Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je korisnik u PDV sistemu )

d) Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;

e) Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha za 2016. godinu);

f) Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva i dokaz o ukupnom broju zaposlenih i novozaposlenih u 2015./2016. godini (Potvrda Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i ovjerena i potpisana Izjava privrednog subjekta);

g) Uvjerenje o izmirenim indirektnim porezima, kojim subjekt male privrede dokazuje da uredno izmiruje indirektne poreze (u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost) izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;

h) Izjava subjekta male privrede o namjenskom utrošku poticajnih sredstava, te da za program za koji je aplicirao nisu odobrena sredstva iz Budžeta Kantona ili drugog izvora na nivou FBiH;

i) Izjavu ovjerenu kod općinskog organa da su saglasni da rezultati javnog poziva budu objavljeni na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo;

j) Ugovor o otvorenom transakcijskom računu kod banke;

k) Na zahtjev Ministarstva privrede druga relevantna dokumentacija.

Posebna dokumentacija:

Podrazumjeva obaveznu dokumentaciju koju podnose svi aplikanti po svakom pojedinačnom Programu za koji podnose prijavu, i podrazumjeva sljedeće dokumente:

1. Program: Subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima

a) Ugovor o kreditu zaključen sa komercijalnom bankom sa anuitetnim planom (plan otplate kredita);

b) Program/projekt na osnovu kojeg je komercijalna banka odobrila kreditna sredstva;

c) Dokaz o utrošku kreditnih sredstava (kao dokaz se prihvata: račun - faktura, ugovor);

d) Potvrda banke o redovnoj otplati kredita sa obaveznim pregledom i ukupnim iznosom obračunatih i naplaćenih kamata za svaku godinu (2014./2015./2016. godina) za koju se traži subvencija dijela troškova kamate po osnovu kredita.

2. Program: Unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture

a) Potpisan sporazum/memorandum o partnerstvu/ugovor i sl., koji jasno navodi partnere i njihovu ulogu u implementaciji projekta je obavezan ukoliko postoji takvo partnerstvo za realizaciju projekta, uključenost obrazovnih ili drugih institucija vezanih za realizaciju programa/projekta;; 

c) Dokaz o posjedovanju projektne dokumentacije za tu namjenu ili da su u fazi izrade konačne projektne dokumentacije ili drugi relevantni dokaz iz kojeg je vidljivo da je projekat jedan od prioriteta definisan strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine; i

d) Dokaz o osiguranom finansijskom učešću podnosioca prijave iz vlastitih ili drugih izvora finansiranja u programu/projektu koje iznosi minimalno 20% vrijednosti programa/projekta i mora biti osigurano u vrijeme podnošenja zahtjeva.

3. Program: Poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete

a) Ugovor sa konsultantskom organizacijom za 2014./ 2015. i/ili 2016. godini;

b) Ugovor sa certifikacijskom ustanovom za predmetni certifikat uvođenja međunarodnih standarda (ISO, HACCP, HALAL; i drugih međunarodnih standarda)

c) Naslovna strana i sadržaj Tehničkog fajla ((korisnik mora posjedovati kompletan Tehnički fajl - dosije sa svim pripadajućim procedurama, uputstvima i zapisima za osiguranje kvalitete proizvoda), zbog obimnosti ne mora se dostavljati kompletan, nego samo navedeni dio s tim da je korisnik samo po zahtjevu Ministarstva obavezan dostaviti kompletan Tehnički fajl;

d) Ugovor sa certifikacijskom ustanovom ili Ugovor/sporazum o korištenju dokumentacije o ispitivanju u sklopu postupka osiguranja CE znaka u 2014./ 2015. i/ili 2016. godini;

e) Certifikat izdat od ovlaštene certifikacijske organizacije u 2014./ 2015. i/ili 2016. godini;

f) Računi i izvodi sa banke kojima se dokazuje da je izvršeno plaćanje za predmetnu namjenu po dostavljenim ugovorima/računima;

g) EU izjava o usaglašenosti, za subjekte koji su osigurali CE znak u 2014./ 2015. i/ili 2016. godini;

h) Izjava da nije korištena subvencija/sufinansiranje za predmetnu namjenu od Kantona Sarajevo ili drugog nivoa vlasti u FBiH; i

i) Na zahtjev Ministarstva privrede druga relevantna dokumentacija.

4. Program: Unaprjeđenje rada udruženja obrtnika

a) Dokument o organizovanosti i broju članova udruženja;

b) Broj učesnika u programu/projektu;

c) Pisana saglasnost odgovarajućeg organa/institucije ukoliko se projekat implementira u saradnji sa obrazovnim ili drugim institucijama; i

d) Dokaz o partnerstvu. Partneri mogu biti javne ustanove, nevladine organizacije i privatni sektor, s tim da se partnerstvo sa jedinicama lokalne samouprave, drugim općinama ili gradovima, nevladinim ili privatnim sektorom dodatno boduje prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga.

5. Program: Poticaj novoosnovanim - start up subjektima male privrede

a) Računi ili ugovori kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava u skladu sa namjenom utroška poticajnih grant sredstava za ovu poticajnu mjeru ( tačka II.5. Javnog poziva) i

b) Dokaz o podmirenju računa/ugovora (izvodi iz banke) kojima se dokazuje da je izvršeno plaćanje za predmetnu namjenu po dostavljenim računima/ugovorima.

6. Program: Poticaj razvoja ženskog preduzetništva

a) Računi ili ugovori kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava u skladu sa namjenom utroška poticajnih grant sredstava za ovu poticajnu mjeru ( tačka II.6. Javnog poziva) i

b) Dokaz o podmirenju računa/ugovora (izvodi iz banke) kojima se dokazuje da je izvršeno plaćanje za predmetnu namjenu po dostavljenim računima/ugovorima.

7. Program: Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva

a) Ovjerena izjava i/ili drugi dokazi o posjedovanju prostora i opreme navedene u kriterijima za izbor korisnika poticajnih grant sredstava za ovu poticajnu mjeru (tačka II.7. Javnog poziva);

b) Pisana saglasnost odgovarajućeg organa/institucije ukoliko se projekat implementira u saradnji sa obrazovnim ili drugim institucijama;

c) Dokument o organizovanosti, broju i kvalifikacionoj strukturi uposlenih i angažovanih lica u provedbi projekta

8. Program: Istraživanje, razvoj i primjena savremenih tehnologija i inovacija u upravljanju otpadom kao energentom

a) Dokument o organizovanosti;

b)  Broj učesnika u programu/projektu;

c) Pisana saglasnost odgovarajućeg organa/institucije ukoliko se projekat implementira u saradnji sa obrazovnim ili drugim institucijama; i

d) Dokaz o partnerstvu. Partneri mogu biti javne ustanove, nevladine organizacije i privatni sektor, s tim da se partnerstvo sa jedinicama lokalne samouprave, drugim općinama ili gradovima dodatno boduje prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga.

 

IV ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA NA JAVNI POZIV

Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Obavještenja o Javnom pozivu u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Javni poziv i prijavni obrasci objavljuju se na web stranicama Vlade Kantona Sarajevo http://vlada.ks.gov.ba  i Ministarstva http://mp.ks.gov.ba /. Rezultati Javnog poziva objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i web stranici Ministarstva.

 

V MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti direktno na protokol Kantona Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu: Ministrarstvo privrede Kantona Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, sa naznakom "Ne otvarati - po Javnom pozivu za "Poticaj razvoju male privrede"

Program broj:   (navesti broj i naziv programa). Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom.

 

VI OCJENA I IZBOR PROJEKATA

Kriteriji za izbor korisnika poticajnih grant sredstava utvrđeni su Pravilnikom, Programom utroška sredstava i javnim pozivom. Komisija razmatra dostavljene zahtjeve, programe/projekte i dokumentaciju propisanu Javnim pozivom, na osnovu utvrđenih kriterija vrši ocjenu te sačinjava prijedlog korisnika i iznose sredstava. Prijedlog Odluke o izboru korisnika poticajnih grant sredstava utvrđuje ministar Ministarstva privrede, a Odluku donosi Vlada Kantona Sarajevo.

 

VII OSTALE ODREDBE

Sa odabranim korisnicima Ministarstvo privrede potpisuje pojedinačne ugovore, nakon čega se sredstva doznačavaju na transakcijske račune korisnika. U skladu sa ugovorom korisnici sredstava dužni su u roku i na način propisan ugovorom za sve aktivnosti dostaviti izvještaj sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta. U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo zadržava pravo da programe/projekte aplikanata prihvati u cijelosti, djelomično, ili ih odbije, te da poništi Javni poziv, ili da odbaci sve programe/projekte, u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora. Ministarstvo ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja za određeni program. Podnosiocu prijave koja udovoljava formalno-pravnim uslovima iz Javnog poziva, a koji bude odbijen zbog nedovoljnih sredstava, ili slabijeg kvaliteta ponuđenog programa/projekta, na njegov pismeni zahtjev, Ministarstvo će obrazložiti razloge zbog kojih isti nije rangiran. Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 033/ 562 119.

 

M I N I S T A R

Dr Muharem Šabić

 

PRIJAVNI OBRAZAC Program 1. Subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima

PRIJAVNI OBRAZAC Program 2. U napređenje institucijske preduzetničke infrastrukture

PRIJAVNI OBRAZAC Program 3. Podrška u uvođenju i certificiranju kvaliteta i standarda EU

PRIJAVNI OBRAZAC Program 4. Unapređenje rada udruženja obrtnika

PRIJAVNI OBRAZAC Program 5. Poticaj novoosnovanim – start up subjektima male privrede

PRIJAVNI OBRAZAC Program 6. Poticaj razvoja ženskog preduzetništva

PRIJAVNI OBRAZAC Program 7. Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva

PRIJAVNI OBRAZAC Program 9. Istraživanje, razvoj i primjena savremenih tehnologija i inovacija u upravljanju otpadom kao energ

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: