Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.01.2016. 13:43

Poziv za program EU - Europa za građane

Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE 2014. – 2020.

 

PROGRAMSKI VODIČ

Verzija vrijedi od siječnja 2014.

 

1. Uvod

Europsku uniju čine njezini građani i stvorena je radi svojih građana! Od velike je važnosti podupirati i omogućivati veće sudjelovanje građana u Europskoj uniji i onome što Europska unija predstavlja. To se proteže od potrebe za većim sudjelovanjem građana u tekućim poslovima do potrebe za osiguranjem boljeg razumijevanja povijesti Europske unije (dalje u tekstu: „Unija”) i njezinih začetaka nakon dva svjetska rata.

Potkraj 2009., Ugovor iz Lisabona doveo je do brojnih promjena u smislu približavanja Unije njezinim građanima i poticanju snažnije prekogranične rasprave o pitanjima politike Unije. Novim člankom 11. Ugovora o Europskoj uniji uvodi se sasvim nova dimenzija participativne demokracije. Europa ima izazovni plan za sljedećih sedam godina, a riječ je o ozbiljnim pitanjima. S potrebnim odlukama i politikama u pogledu pitanja koja sežu od gospodarskog rasta, sigurnosti i uloge Europe u svijetu, sada je važnije nego ikad prije da građani sudjeluju u raspravama i pomognu u oblikovanju politika. Smatrajući europsko građanstvo značajnim čimbenikom jačanja i očuvanja procesa europske integracije, Europska komisija nastavlja poticati sudjelovanje europskih građana u svim vidovima života njihove zajednice te im tako omogućuje da sudjeluju u izgradnji još povezanije Europe. U tom je kontekstu program Europa za građane, donesen …… za razdoblje od 2014. do 2020., važan instrument kojim se želi postići da 500 milijuna stanovnika Unije ima veću ulogu u razvoju Unije. Putem financijskih programa i aktivnosti u kojima građani mogu sudjelovati Programom se promiče zajednička europska povijest i vrijednosti te potiče osjećaj odgovornosti za način na koji će se Europa razvijati.

Proračun od [….] milijuna EUR za razdoblje od 2014. do 2020. bit će dodijeljen programu Europa za građane.

 

2. Svrha Programskog vodiča

Svrha je ovog Programskog vodiča da pomogne svima onima koji su zainteresirani za razvoj projekata ili primanje financijske potpore u okviru programa Europa za građane (2014. – 2020.) i pomoći im da razumiju ciljeve Programa i vrste aktivnosti koje mogu dobiti potporu.

U njemu su navedene podrobne informacije o:

— mogućnostima financiranja u okviru programa „Europa za građane”,

— postupcima podnošenja zahtjeva,

— postupcima odabira,

 — općim pravilima važnima za bespovratna sredstva Unije,

— rasporedu rokova podnošenja zahtjeva.

Europa za građane – Programski vodič – verzija vrijedi od 2014.

 

POGLAVLJE I.: OPĆI PREGLED PROGRAMA EUROPA ZA GRAĐANE

1. Ciljevi i prioriteti programa Europa za građane

Svi projekti trebaju biti usklađeni s ciljevima Programa. Prednost će imati projekti čiji su dodatni ciljevi usmjereni na godišnje prioritete Programa.

Opći i posebni ciljevi

U skladu sa sveobuhvatnim ciljem približavanja Unije građanima, opći ciljevi jesu:

• pridonijeti da građani razumiju Uniju, njezinu povijest i različitost,

• promicati europsko građanstvo i unaprijediti građansko i demokratsko sudjelovanje na razini Unije.

 

Posebni se ciljevi provode na transnacionalnoj razini ili s europskom dimenzijom:

• podizanje svijesti u pogledu sjećanja, zajedničke povijesti i vrijednosti te cilja Unije kojim se promiču mir, njezine vrijednosti i dobrobit njezinih naroda poticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža,

• poticanje demokratskog i građanskog sudjelovanja na razini Unije, razvojem građanskog razumijevanja postupka donošenja politika Unije i promicanje mogućnosti društvenog i međukulturnog angažiranja i volontiranja na razini Unije.

 

Godišnji prioriteti programa Europa za građane

U skladu s općim ciljevima Programa, Europska komisija utvrđuje godišnje prioritete nakon savjetovanja s Odborom za program. Podnositelji zahtjeva potiču se da razvijaju projekte u skladu s ciljevima Programa, usmjerene na godišnje prioritete. Godišnji će prioriteti biti najavljeni na web-mjestu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) i Europske komisije.

 

2. Opća obilježja programa Europa za građane

Ravnopravan pristup programu

Program Europa za građane trebao bi biti dostupan svim europskim građanima bez ikakve diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi i spolne orijentacije. Predlagatelji projekta trebali bi obratiti pažnju na potrebu za promicanjem ravnopravnih mogućnosti za sve i nediskriminacije. Osobita će se pažnja obratiti na teško dostupne skupine.

Posebna bi se pažnja trebala posvetiti uravnoteženom uključivanju i sudjelovanju građana i organizacija civilnog društva iz svih država članica u transnacionalnim projektima i aktivnostima, vodeći računa o višejezičnom karakteru Unije te potrebi za uključivanjem podzastupljenih skupina.

 

Transnacionalnost i lokalna dimenzija

Europsko građanstvo može se najbolje iskusiti u okruženju koje nadilazi nacionalno gledište.

Transnacionalnost je stoga važna značajka Programa, a može se izraziti različitim načinima:

• tema projekta može biti transnacionalna u smislu bavljenja nekim pitanjem iz europske perspektive ili uspoređuje različita nacionalna gledišta. Takva transnacionalna tema može se Europa za građane – Programski vodič – verzija vrijedi od 2014. obraditi tako da se prepušta riječ izravno osobama različitog nacionalnog podrijetla ili osobama koje imaju izvorno, transnacionalno stajalište o određenom pitanju,

• transnacionalnost može proisteći i iz prirode predlagatelja projekta: projekt se uistinu može razviti i provesti suradnjom mnogih partnerskih organizacija iz različitih zemalja sudionica,

• transnacionalnost se može postići i izravnim usmjeravanjem projekta javnosti različitih zemalja ili širenjem rezultata projekta izvan granica, čime se neizravno dopire do europske publike. Potiču se predlagatelji projekta da ojačaju transnacionalnu dimenziju svojeg projekta, po mogućnosti kombiniranjem prethodno navedenih značajki. Tu transnacionalnu dimenziju treba popratiti snažnom lokalnom dimenzijom. Kako bi se premostio jaz između njih i Europske unije, iznimno je važno da projekti i aktivnosti koji dobivaju potporu iz ovog Programa dopru do građana u njihovom svakodnevnom životu, u pogledu pitanja koja su im bitna.

 

Međukulturni dijalog

Europska komisija obvezala se na promicanje međukulturnog dijaloga različitim inicijativama i programima. Programom Europa za građane može se pridonijeti postizanju tog cilja zbližavanjem europskih građana različitih nacionalnosti i jezika te im pružiti priliku da sudjeluju u zajedničkom aktivnostima. Sudjelovanjem u takvim projektima treba podići svijest o kulturnom i jezičnom okružju u Europi. Treba promicati i međusobno razumijevanje i snošljivost te tako pridonositi razvoju uljudnog, dinamičnog i višestrukog europskog identiteta. Pozivaju se predlagatelji projekta da u svojim zahtjevima iznesu način na koji će se njihov projekt baviti ovim pitanjima.

 

Volontiranje – izraz aktivnog europskog građanstva

Volontiranje je ključan element aktivnog građanstva: izdvajanjem svojeg vrijeme u korist drugih, volonteri služe svojoj zajednici i imaju aktivnu ulogu u društvu. Razvijaju osjećaj pripadnosti zajednici, a time i odanost zajednici. Volontiranje je stoga osobito moćno sredstvo za razvijanje predanosti građana svojem društvu i njegovom političkom životu. Organizacije civilnog društva, udruge od općeg europskog interesa, udruge za bratimljenje gradova i druge organizacije sudionice često se u provedbi i razvoju svojih aktivnosti oslanjaju na rad volontera. Zato se u ovom Programu posebna pažnja poklanja promicanju volontiranja.

 

3. Struktura programa Europa za građane i vrste bespovratnih sredstava

Program se provodi u dvije cjeline i horizontalnim djelovanjem:

• Cjelina 1.: Europsko sjećanje: Podizanje svijesti o sjećanju, zajedničkoj povijesti i vrijednostima te cilju Unije.

• Cjelina 2.: Demokratsko angažiranje i građansko sudjelovanje: Potiče demokratsko i građansko sudjelovanje građana na razini Unije.

 

Ova cjelina obuhvaća mjere:

Bratimljenje gradova

Umrežavanje gradova

Europa za građane – Programski vodič – verzija vrijedi od 2014.

Projekti civilnog društva

Obje cjeline upotpunjuje horizontalno djelovanje koje nije obrađeno ovim vodičem.

• Horizontalno djelovanje: Vrednovanje: Analiza, širenje i uporaba rezultata projekta.

 

Vrste bespovratnih sredstava:

Treba razlikovati bespovratna sredstva za aktivnosti i operativna bespovratna sredstva dodijeljena unutar programa Europa za građane.

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA AKTIVNOSTI mogu se dodijeliti projektima (iz obje cjeline), tj. za aktivnosti ograničenog vijeka trajanja tijekom kojega se provode predložene aktivnosti.

OPERATIVNA BESPOVRATNA SREDSTVA razlikuju se od bespovratnih sredstava za aktivnosti tako što financijski pokrivaju troškove pravilnog vođenja uobičajenih i trajnih aktivnosti neke organizacije. To podrazumijeva: troškove osoblja, trošak internih sastanaka, publikacija, informiranja i širenja informacija; putne troškove povezane s provedbom programa rada, plaćanje najamnina, amortizaciju i druge troškove koji su neizravno povezani s programom rada organizacije.

Ovaj se vodič odnosi samo na bespovratna sredstava za aktivnosti i operativna bespovratna sredstva koja su predmet posebnog poziva za dostavu prijedloga.

 

Izvor: Europe for Citizens

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: