Prodaja zemljišta na lokalitetu Prečko polje, općina Trnovo

Datum objave: 15.08.2016. 10:12 / Izvor: Oslobođenje, 15.08.2016.

Na osnovu člana 363. stav (1) Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 i 100/13), člana 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, kan­tona, općina i gradova ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/14), te Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekre­tninama u vlasništvu Općine Trnovo broj 01-02-2491/16 od 14. 7. 2016. godine, općinski načelnik raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI ZEMLJIŠTA PUTEM LICITACIJE U VLASNIŠTVU OPĆINE TRNOVO, A U SKLOPU

REGULACIONOG PLANA "SPORTSKO-REKREACIONI CENTAR BJELAŠNICA - DONJA GRKARICA -

PREČKO POLJE - KOLIJEVKA" -1 FAZA - PREČKO POLJE

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje-Iicitacije po ovom oglasu je zemljište u vla­sništvu Općine Trnovo, na lokalitetu Prečko polje, općina Trnovo i to zemljište označeno kao: -  k.č. broj 1309 zvn. "Preško polje", livada 5. klase, površine 3.748 m2, livada 6. klase, površine 3.571 m2, k.č. broj 1572 zvn. "Male gromile", livada 6. klase, po­vršine 743 m2,

k.č. broj 1333 zvn. "Torine", livada 5. klase, površine 2.374 m2,

k.č. broj 1336 zvn. "Polje", livada 6. klase, površine 5.233 m2 k.Č. broj 1344/4 zvn. "Zidina", livada 6. klase, površine 594 m2,

k.č. broj 1347/1 zvn. "Velika ograda", njiva 6. klase, po­vršine 2.946 m2,

k.č. broj 1348/1 zvn. "Preško polje", njiva 5. klase, po­vršine 1.313 m2

k.č. broj 1348/2 zvn. "Preško polje", njiva 5. klase, po­vršine 238 m2

k.č. broj 1349/1 zvn. "Velika ograda", njiva 5. klase, po­vršine 2.819 m2

k.č.broj 1350/1 zvn. "Velika ograda", livada 5. klase, po­vršine 794 m2

k.č. broj 1350/2 zvn. "Velika ograda", livada 5. klase, po­vršine 843 m2

Lč.broj 1351/1 zvn. "Polje", livada 6. klase, površine 122 m2 k.č. broj 1355/1 zvn. "Šmrekova glavica", livada 6. kla­se, površine 1.647 m2

k.č. broj 1355/2 zvn. "Šmrekova glavica", livada 6. kla­se, površine 1.431 m2

k.č. broj 1502 zvn. "Ograda", livada 6. klase, površine 6.192 m2

k.č. broj 1547/1 zvn. "Lopata", livada 6. klase, površi­ne 570 m2

k.č. broj 1549/1 zvn. "Lopata", livada 6. klase, površi­ne 1.829 m2

k.č. broj 1549/2 zvn. "Lopata", livada 6. klase, površi­ne 1.936 m2

k.č. broj 1551/2 zvn. "Gazdino polje", livada 5. klase, po­vršine 598 nr

k.č. broj 1571 zvn. "Gromile", livada 5. klase, površine 1.855 m2

k.č. broj 1604/3 zvn. "Ramine doline", livada 6. klase, površine 703 m2

k.č. broj 1611 zvn. "Niz polje", livada 5. klase, površi­ne 6.188 m2

k.č. broj 1612 zvn. "Malo bućje", livada 6. klase, površi­ne 2.399 m2

k.č. broj 1615 zvn. "Malo buće", livada 5. klase, površi­ne 1.980 m2

k.č. broj 1616 zvn. "Malo bućje", livada 6. klase, površi­ne 2.430 m2

k.Č. broj 1618 zvn. "Malo bućje", livada 6. klase, površi­ne 3.559 m2

k.Č. broj 1619 zvn. "Malo buće", livada 6. klase, površi­ne 1.615 m2

k.č. broj 1649 zvn. "Oštrilja", livada 5. klase, površine 8.351 m2

k.č. broj 1656 zvn. "Bjelušine", livada 5. klase, površi­ne 6.659 m2

k.č. broj 1546/1 zvn. "Lopate", livada 6. klase, površi­ne 1.180 m2

k.Č. broj 1557/2 zvn. "Gazdino polje", livada 5. klase, po­vršine 413 m2

k.č. broj 1554/1 zvn. "Gazdino polje", livada 5. klase, po­vršine 1.704 m2

k.č. broj 1554/2 zvn. "Gazdino polje", livada 5. klase, po­vršine 974 m2

k.č. broj 1263 zvn. "Velika krivodola", livada 6. klase, površine 5.553 m2

k.Č. broj 1314 zvn. "Diljka",

livada 5. klase, površine 1.195 m2

livada 6. klase, površine 1.808 m2

k.č. broj 1315 zvn. "Diljka",

livada 5. klase, površine 2.928 m2

k.č. broj 1316 zvn. "Diljka",

livada 5. klase, površine 6.035 m2

livada 6. klase, površine 3.233 m2

k.Č. broj 1320 zvn. "Torine", livada 5. klase, površine 2.678m2

k.č. broj 1321 zvn. "Torine", livada 5. klase,.površine 1.538 m2

k.č. broj 1330 zvn. "Ledinjak", livada 6. klase, površi­ne 2.692 m2

k.č. broj 1332 zvn. "Torine", livada 5. klase, površine 1.807m2

k.Č. broj 1335 zvn. "Šmrekova glavica", livada 6. klase, površine 2.960 m2

k.č. broj 1338 zvn. "Polje", livada 6. klase, površine 3.302 m2 k.č. broj 1341 zvn. "Polje", livada 6. klase, površine 6.705 m2 k.č. broj 1343 zvn. "Prečko polje", livada 6. klase, po­vršine 7.965 m2

k.Č. broj 1344/3 zvn. "Zidine", livada 6. klase, površine 2.160 m2

k.č. broj 1351/2 zvn. "Polje", livada 6. klase, površine 6.402 m2

k.Č. broj 1557/1 zvn. "Gazdino polje", livada 5. klase, po­vršine 855 m2

k.č. broj 1558/1 zvn. "Gazdino polje", livada 5. klase, po­vršine 1.013 m2

k.č. broj 1561 zvn. "Gazdino polje", livada 6. klase, po­vršine 4.148 m2

k.č. broj 1562 zvn. "Gazdino polje", livada 6. klase, po­vršine 1.969 m2

k.č. broj 1564 zvn. "Gazdino polje", livada 6. klase, po­vršine 1.456 m2

k.č. broj 1565 zvn. "Gazdino polje", livada 5. klase, po­vršine 1.863 m2

k.Č. broj 1673 zvn. "Bjelušine", livada 5. klase, površi­ne 8.568 m2

k.Č. broj 1658/1 zvn. "Bjelušine", livada 5. klase, površi­ne 3.317 m2 k.č. broj 1326 zvn. "Torine",livada 5. klase, površine 803 m2 k.č. broj 1334. zvn. "Šmrekova glavica", livada 6. kla­se, površine 2.987 m2

k.č. broj 1319 zvn. "Torine", livada 5. klase, površine 1.455 m2

k.č. broj 3735/3zvn. "Put za DejČiće", nekategorisani put, površine 6.134 m2

k.č. broj 1492/1 zvn. "Strana", pašnjak 4. klase, površi­ne 2.626 m2

k.Č. broj 1492/2 zvn. "Strana", pašnjak 4. klase, površi­ne 6.210 m2

k.č. broj 1607 zvn. "Gromile", pašnjak 4. klase, površi­ne 3.225 m2

k.Č. broj 1608 zvn. "Malo buće", pašnjak 4. klase, površi­ne 2.641 m2

k.č. broj 1610 zvn. "Malo bućje", pašnjak 4. klase, po­vršine 9.037 m2

k.č. broj 1614 zvn. "Malo buće", pašnjak 4. klase, površi­ne 2.109 m2

k.č. broj 1604/2 zvn. "Ramine doline",

livada 6. klase, površine 1.625 m2

pašnjak 4. klase, površine 477 m2

k.č. broj 1501 zvn. "Ograda",

Šuma 5. klase, površine 520 m2

livada 6. klase, površine 2.377 m2 upisane na ime općine Trnovo sa dijelom 1/1. Predmetno zemljište nalazi se u obuhvatu Regulacionog pla­na "Sportsko-rekreacioni centar Bjelašnica - Donja Grkarica -Prečko polje - Kolijevka" I faza - Prečko polje (u daljem tek­stu Plan) na kojem je predviđena izgradnja objekata integrisa-nog turističkog grada i odgovarajuće komunalne i društvene in-frastnolcture sa ciljem privođenja zemljišta krajnjoj namjeni.

 

2. CIJENA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Početna prodajna cijena za zemljište iz tačke 1. ovog ogla­sa iznosi 10,00 KM/m2.

 

3. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELE I UVID U DOKUMENTACIJU

- Parcele koje su predmet licitacije po ovom oglasu može se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8 do 16 Ča­sova i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji. Kontakt-osoba: Osman Smječanin, tel. 033/586-712.

- Uvid u vlasničku, odnosno zemljišnoknjižnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju mo­že se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama nadle­žnih službi Općine Trnovo.

 

4. DAN, SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u sali Općine Trnovo 31.8.2016. go­dine s početkom u 11 sati.

 

5. KAPARA, POREZ I TROŠKOVI ZAKLJUČENJA KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Kapara koju je dužan uplatiti svaki učesnik za učešće u pos­tupku licitacije iznosi 50.000,00 KM. Kaparu je učesnik licitacije dužan uplatiti na depozitni ru-čun Općine Trnovo broj 1602000000501610 kod Vakufske banke d.d, vrsta prihoda 722 431, šifra općine 093. Neuspjelim učesnicima licitacije će iznos uplaćene kapare biti vraćen u roku od sedam dana od dana okončanja licita­cije, umanjen za iznos troškova obrade od 5% kapare. Učesniku koji uspije na licitaciji, odnosno kupi licitiranu ne­kretninu, kapara se uračunava u izlicitiranu cijenu. U slučaju da učesnik licitacije, koji uspije na licitaciji ne pris­tupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na po­vrat kapare.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora i pore­za na promet nekretnina plaća kupac.

 

6. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovo­ljnija zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovoru ro­ku od 7 dana od dana pribavljanja rnišljenja nadležnog pravo-branilaštva. Ugovor će se zaključiti u formi notarski obrađene isprave, u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze. Kupac je dužan 1/3 kupoprodajne cijene platiti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, a preostali iznos licitira­ne cijene u roku od 90 dana od dana zaključenja ugovora. Ukoliko kupac u naznačenom roku ne plati ugovorenu ku­poprodajnu cijenu, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor.

Kupac je dužan finansirati izradu Plana, izradu geodetskih podloga za izradu Plana, izradu elaborata o geološkim i ge-omehaničkim osobinama terena, izradu idejnih rješenja: sao­braćaja, vodosnabdijevanja i odvodnje oborinskih i fekalnih otpadnih voda, elektrosnabdijevanja, energetike i gasifika-cije, TT mreže, hortikulture, izradu glavnih projekata infras­trukture, studije uticaja na vode, izgradnju kompletne infras­trukture unutar Plana.

Kupac se ne može uknjižiti kao vlasnik dok ne izmiri ku­poprodajnu cijenu za zemljište.

 

7. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U PO­SJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po izmi­renju kupoprodajne cijene, o Čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji zemljišta u posjed.

 

8. PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana pra­vna i fizička lica, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima.

Ako osoba učestvuje na licitaciji putem punomoćnika, puno­moć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

9. USLOV ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj učestvuju naj­manje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan od učesnika. Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cije­ne objavljene u oglasu.

 

Općinski načelnik

Ibro Berilo s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: