Hematološki brojač 5 diff sa automatskim semplerom

Datum objave: 03.02.2020. 14:44 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2020.

Broj: 551/20

Zenica, 27.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i člana 36. Statuta Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu, direktor Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu na prijedlog Komisije, d o n o s i

 

O D L U K U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE I DODJELI UGOVORA

 

I

 

Za najpovoljniju ponudu u postupku javne nabavke hematološkog brojača 5 diff sa automatskim semplerom, koji je pokrenut konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda broj: 9943/19 od 26.12.2019. na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 9892/19 od 25.12.2019. godine, i za koji je objavljeno Obavještenje na Portalu javnih nabavki: 996-7-1-375-3-12/19 od 26.12.2019. godine, izabran je sljedeći ponuđač:

 

„Broma bel" d.o.o. Banja Luka

 

II

 

Po okončanju roka za prigovor-žalbu, ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem iz tačke I ove odluke zaključit ugovor, kojim će regulisati medusobna prava i obaveze u vezi sa predmetnom nabavkom, shodno zahtjevima-uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupak ugovaranja.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj: 9892/19 od 25.12.2019. o pokretanju postupka javne nabavke hematološkog brojača 5 diff sa automatskim semplerom, isti je pokrenut konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda broj: 9943/19 od 26.12.2019. Procijenjena vrijednost za ovu nabavku iznosi 20.000,00 KM bez PDVa. Ugovorni organ je pismeni zahtjev za dostavu ponude uputio na 3 (tri) adrese. Komisija za provođenje postupka javne nabavke hematološkog brojača 5 diff sa automatskim semplerom, imenovana rješenjem direktora broj: 10008/19 od 31.12.2019., izvršila je dana 14.01.2019. godine javno otvaranje blagovremenih pristiglih ponuda te konstatovala da su blagovremeno pristigle dvije ponude i to:

 

1.            „Broma bel" d.o.o. Banja Luka,

Adresa: Ulica Branka Popovića broj 39, 78 000 Banja Luka

-              cijena ponude bez PDV-a 18.920,00 KM

 

2.            „Lab Unica" d.o.o. Sarajevo

Adresa: Stupskabb, 71 000 Sarajevo

-              cijena ponude bez PDV-a 19.999,00 KM

 

Komisija je na otvaranju ponuda konstatovala da su svi ponuđači (1-2), s obzirom na cijene ponude i procijenjenu vrijednost javne nabavke, dostavili prihvatljive ponude.

 

Nakon ocjene pristiglih ponuda komisija je zaključila da je ponuđač „Broma bel" d.o.o. Banja Luka, dostavio sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom broj: 9943/19 od 26.12.2019, i stim u vezi ispunio sve formalno-pravne uslove iz tenderske dokumentacije.

 

S druge strane, ponuđač „Lab Unica" d.o.o. Sarajevo je dostavio formalno-pravno

 

nepotpunu i neurednu ponudu, u odnosu na uslove (dokumente) tražene tenderskom dokumentacijom. U tom smislu ova ponuda ne sadrži sljedeće:

 

-              dokument tražen pod tačkom 3.2. b) tenderske dokumentacije i to original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar veletrgovaca medicinskih sredstava, izdate od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

 

-              dokument tražen u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 48. i 49. Zakona o javnim nabavkama, odnosno važeću potvrdu/rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH o registraciji aparata, a kako je traženo tenderskom dokumentacijom.

 

-              dokumente tražene pod tačkom tačkom 3.4. d) tenderske dokumentacije, odnosno katalog ili brošurni predmeti sa slikama i detaljnim tehničkim opisom robe na jednom od službenih jezika u BiH, a na osnovu kojih Ugovorni organ može utvrditi da li ponuđena roba ispunjava tehničke karakteristike navedene u Obrascu za ponudu (Aneks 2 TD).

 

-              Izjavutraženutenderskom dokumentacijom, odnosno Izjavu o garanciji kvalitetaponuđene robe sa priloženim certifikatom o kvalitetu od ovlaštenih ustanova/dokaz o zadovoljenju propisanih standarda.

 

S obzirom na sve navedeno, komisija je ocijenila da je ponuđač „Lab Unica" d.o.o. Sarajevo dostavio fonnalno-pravno nepotpunu i neurednu ponudu, dokje ponuda ponuđača „Broma bel" d.o.o. Banja Luka ocijenjena kao formalno pravno urednu i prihvatljiva.

 

Na osnovu naprijed navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pravna pouka: Svaki ponuđač koji smatra daje ugovorni organ ovom Odlukom prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, ima pravo da podnese žalbu Ugovornom organu, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: