Kancelarijski materijal

Datum objave: 08.03.2019. 09:36 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2019.

Broj: 270/19

Datum: 04.03.2019. godine

 

Na osnovu člana 90, člana 70. stav 1. 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Centra broj: 153/15 i člana 33. Statuta Centra za razvoj poljoprivrede i sela, u postupku nabavke roba - „Nabavka kancelarijskog materijala" Direktor Centra, d o n o s i,

 

O D L U K U

 

1. Prihvata se prijedlog predstavnika Centra, o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - „Nabavka kancelarijskog materijala", putem direktnog sporazuma broj 219/19.

2.  „Atlantik bb" d.o.o. Banja Luka, bira se u postupku javne nabavke broj 219/19. Ponuđač je ponudio cijenu u iznosu od 3.701,50 KM bez PDV-a odnosno 4.330,76 KM sa uračunatim PDV-om.

3. Ugovorni organ zaključiće ugovor sa izabranim ponuđačem, pod uslovima utvrđenim u pozivu za dostavljanje ponuda i ponudom broj: 277/19 od 04.03.2019. godine, dostavljene od strane izabranog ponuđača.

 

Obrazloženje:

Centar za razvoj poljoprivrede i sela proveo je postupak direktnog sporazuma broj 219/19 za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku robe - „Nabavka kancelarijskog materijala" po Odluci Direktora broj: 218/19-O od 22.02.2019. godine. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Procijenjena vrijednost javne nabavke, 5.000,00 bez PDV-a.

 

Ugovorni organ je tražio pisani prijedlog ponude od jednog ponuđača, a koji obavlja djelatnost koja je predmet javne nabavke. Po predmetnoj nabavci pribavljena je jedna ponuda i to „Atlantik bb" d.o.o., Banja Luka - ponuda u iznosu 3.701,50 bez PDV-a.

 

Dana 04.03.2019. godine u 12:15 časova predstavnik Centra je izvršio otvaranje ponude i tom prilikom konstatovao da je pristigla ponuda dobavljača „Atlantik bb" d.o.o. Banja Luka sa ponuđenom cijenom u iznosu od 3.701,50 KM bez PDV-a odnosno 4.330,76 KM sa uračunatim PDV-om, prihvatljiva za ugovorni organ.

 

S obzirom da je ponuđač dostavio ponudu u skladu sa uslovima iz poziva za dostavljanje ponuda to će ugovorni organ prihvatiti prijedlog predstavnika Centra i odlučiti kao u dispozitivu.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: