Ljetna službena odjeća

Datum objave: 05.03.2019. 14:11 / Izvor: Akta.ba, 28.02.2019.

UPRAVA DRUŠTVA

Broj: U.D.01.3.2.-3860/19

Sarajevo,28.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), člana 45. Statuta ,,JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, i člana 14. stav (2) Pravilnika o javnim nabavkama "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, te prijedloga - preporuke Komisije za nabavku robe ljetne službene odjeće i obuće broj: 07.4-13.73-18798-50/17 od 25.02.2019.godine, Uprava Društva na svojoj 197. elektronskoj sjednici održanoj 28.02.2019. godine, donosi:

 

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

U postupku javne nabavke i isporuke robe ljetne službene odjeće, ovom odlukom vrši se izbor najpovoljnijeg ponuđača: „KM TRADE" d.o.o. Visoko, sa ukupnom vrijednošću ugovora do 325.357,00 KM bez PDV-a, odnosno ukupnu vrijednost Ugovora do 380.667,69 KM sa uračunatim PDV-om;

II

Izabrani ponuđač nije dužan dostaviti dokaze predviđene članom 45. Zakona o javnim nabavkama onzriom da je iste dostavio u sastavu svoje ponude.

III

Po okončanju roka za žalbu odnosno po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabranog ponuđača, radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze vezane za predmetnu nabavku, u skladu sa zahtjevima - uslovima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

 

OBRAZLOŽENJE:

Na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni odluke o pokretanju postupka javne nabavke robe ljetne službene odjeće i obuće U.D. 01-3.2-2358/18 od 05.02.2018.godine, broj U.D. 01-3.2-17187/18 od 13.11.2018. godine i rješenja Generalnog direktora o imenovanju komisije za provođenje predmetnog postupka broj: 01-13.73-18798-2/17 od 13.12.2017. godine, proveden je otvoreni postupak javne nabavke, objavljivanjem Objaveštenja o nabavci broj: 2338-1-1-12-3-9/19 dana 15.01.2019.godine na Portalu javnih nabavki.

Javno otvaranje ponuda u postupku predmetne nabavke je održano dana 18.02.2019. godine u 12,15 sati, u prostorijama Generalne direkcije "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo, o čemu je sačinjen poseban Zapisnik o otvaranju ponuda, koji se dostavlja u prilogu ovog Izvještaja. Na otvaranju ponuda prisustvovali su predstavnici ponuđača Danial S doo Tešanj i Fashion & Style Factory doo Sarajevo kojima je uručena kopija zapisnika,dok je isti poslan ostalim ponuđačima mailom 18.02.2019. godine.

Nakon izvršenog otvaranja svih pristiglih ponuda, Komisija je pristupila analizi i utvrđivanju validnosti ponuda, obzirom na zahtjeve ugovornog organa iskazane u tenderskoj dokumentaciji, odnosno vrednovanju ponuda, u skladu sa procedurama i pravilima utvrđenim Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama ugovornog organa, broj: U.D-01-3.2-5233/15 od 04.03.2015. god. i konstatovala sljedeće:
da ponuda ponuđača Fashion & Style Factory doo Sarajevo u ukupnom iznosu sa uračunatim popustom od 2% i bez PDV-a iznosi 317.095,17 KM ne ispunjava sve uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je shodno tome ocijenjena kao neprihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet vrednovanja, Naime, provjerom iste od strane Komisije utvrđeno je:

-    da je ponuđač Fashion & Style Factory doo Sarajevo svoju ponudu dostavio neuvezanu čvrsto što je u suprotnosti sa uslovima propisanim članom 8.1.4 tenderske dokumentacije koja glasi između ostalog glasi:"... Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata..."

-    Dostavljene potvrde o uspješnoj realizaciji ugovora su ispod minimalnog iznosa od 200.000,00 KM koji je propisan članom 7.3.2 pod a) tenderske dokumentacije.

-    da ponuđač nije dostavio spisak izvršenih Ugovora što je u suprotnosti sa uslovima propisanim članom 7.3.2 pod a) tenderske dokumentacije koja između ostalog glasi: "... Kao dokaz za tačku 7.3.1. pod a), ponuđač je dužan dostaviti Spisak izvršenih Ugovora o isporučenim robama koji su predmet nabavke u posljednje tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja..."

-    da ponuđač nije dostavio sljedeće uzorke službene odjeće kako je traženo članom 7.3.2 pod c) tenderske dokumentacije i to;

Broj pozicije

Vrsta odjeće

1

MUŠKE HLAČE (Čuvar i Portir)

4

MUŠKA MAJICA - KRATKI RUKAV (Čuvar i Portir)

6

MUŠKA KOŠULJA-KRATKI RUKAV (Čuvar i Portir)

10

MUŠKA LJETNA JAKNA (Čuvar i Portir)

12

KAČKET KAPA (muška i ženska) (Čuvar i Portir)

 

- da ponuđač nije dostavio sve potrebne/tražene izvještaje izdate od strane mjerodavne institucije za kontrolu kvaliteta kojim se dokazuje da dostavljeni uzorci ljetne službene odjeće u potpunosti odgovaraju tehničkim karakteristikama zadanim u tehničkoj specifikaciji kako je to propisano tačkom 7.3.2 pod d) tenderske dokumentacije. Dostavljeni su samo izvještaji za materijale od kojeg su izrađeni uzorci koje je ponuđač dostavio uz svoju ponudu. Nedostaju i izvještaji za materijale za uzorke koje ponuđač nije ni dostavio uz svoju ponudu. Niti za jedan dostavljeni (i nedostavljeni) uzorak službene odjeće nije dostavljen izvještaj o njenim ostalim tehničkim karakteristikama (vizuelni izgled).Također za poziciju 3. Muške hlače - svečane, dostavljeni izvještaj tretira samo osnovni materijal od kojeg su rađene hlače, dok nema izvještaj za pojas-crnu traku sa protukliznom gumom, pojas lastiku na bokovima i pojas. Na osnovu gore navedenog, ponuda ponuđača Fashion & Style Factory doo Sarajevo, nije dalje razmatrana, te je u skladu sa naprijed navedenim konstatovano da je ponuda neprihvatljiva za Ugovorni organ.2. da ponuda ponuđača Danial S doo Tešanj u ukupnom iznosu bez PDV-a iznosi 325.825,00 KM ne ispunjava sve uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je shodno tome ocijenjena kao neprihvatljiva za ugovorni organ i ne može biti predmet vrednovanja.

Naime, provjerom iste od strane Komisije utvrđeno je:

-    da ponuđač nije dostavio izvještaj izdat od strane mjerodavne institucije za kontrolu kvaliteta kojim se dokazuje da dostavljeni uzorci ljetne službene odjeće u potpunosti odgovaraju tehničkim karakteristikama zadanim u tehničkoj specifikaciji za podstavu u pozicijama:

o 1. Muške hlače

o 2. Ženske hlače

o 10. muška ljetna jakna

o 11 ženska ljetna jakna

što je u suprotnosti sa sa uslovima propisanim članom 7,3.2 pod d) tenderske dokumentacije

-    dostavljeni izvještaj izdat od strane mjerodavne institucije za kontrolu kvaliteta (Euro inspekt d.o.o. Sarajevo) kojim se treba dokazati da dostavljeni uzorci ljetne službene odjeće u potpunosti odgovaraju tehničkim karakteristikama zadanim u tehničkoj specifikaciji, za materijal za poziciju 3. Muške hiače-svečane nema zaključak da li isti odgovara ili ne odgovara, a iz samog izvještaja se vidi da rezultati ispitivanja materijala od kojeg je urađen uzorak ne odgovaraju traženim karakteristikama iz tenderske dokumentacije, te se kao takav ponuđeni uzorak za Muške hlače-svečane ne može ni prihvatiti kao tehnički zadovoljavajući.

Na osnovu gore navedenog, ponuda ponuđača Danial S doo Tešanj, nije dalje razmatrana, te je u skladu sa naprijed navedenim konstatovano da je ponuda neprihvatljiva za Ugovorni organ.

3. Ponuda ponuđača KM Trade doo Visoko sa ukupnom vrijednosti ponude bez uračunatog PDV-a u iznosu od 325.357,00 KM, ispunjava sve pravne, ekonomske t tehničke uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, te je ista ocieniena kao formalno-pravno. ekonomski i tehnički prihvatljiva.

Cijeneći činjenično stanje Komisija konstatuje da je za javnu nabavku robe ljetne službene odjeće, pristigla ukupno jedna ponuda koja je i proglašena kao prihvatljiva za Ugovorni organ

Ugovorni organ je za predmetnu nabavku predvidio provođenje E-aukcije, ali s obzirom na to da je pristigla ukupno jedna prihvatljiva ponuda te cijeneći Pravilnik o uslovima i načinu korištenja E-aukcije Član 3 stav 3, Ugovorni organ neće zakazivati E-aukciju već će nabavku okončati u skladu sa članom 69. Zakona.

Nakon svega gore navedenog utvrđena je rang lista ponuđača koji su ispunili kvalifikacione uslove i to kako slijedi:
Red. broj    Naziv ponuđača    Ukupna cijena ponude bez PDV-a, (KM)

Red. broj

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude bez PDV-a, (KM)

1

KM Trade doo Visoko

325.357,00 KM

 


Obzirom da ponuda ponuđača KM Trade doo Visoko u potpunosti odgovara traženim formalnopravnim, tehničkim i ekonomskim zahtjevima ugovornog organa, odnosno da je njegova ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, data je preporuka ugovornom organu da se u predmetnom postupku javne nabavke izvrši dodjela ugovora navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

PRAVNA POUKA: Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 (deset) dana po prijemu odluke o izboru, shodno članu 99. i članu 101. Zakona o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: