Oprema za nadogradnju hardverskih kapaciteta

Datum objave: 11.11.2020. 16:23 / Izvor: Akta.ba, 05.11.2020.

Broj: 04/3-16-9-50/20 Datum: 5.11.2020. godine

 

Na temelju članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 109/09) članka 64. stavak 1. točka b) i članka 70. stavak (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) ministar d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu - nadogradnja hardverskih kapaciteta

 

I.

Na temelju provedenog otvorenog postupka s objavom obavjesti na portalu Javnih nabava broj: 730-1-1-58-3-45/20 od 2.10.2020. godine prihvata se preporuka Povjerenstva za javne nabave broj: 04-16-9-50/20 od 3.11.2020. godine i Ugovor za nabavu - nadogradnja hardverskih kapaciteta dodjeljuje se ponuđaču Net d.o.o. Mostar za ponudu u iznosu od 212.721,00 KM bez PDV-a.

 

II.

Ova odluka će biti objavljena na službenoj internetskoj stranici Ministarstva financija i trezora BiH, www.mft.gov.ba.

 

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Ministarstvo financija i trezora BiH donijelo je Odluku o pokretanju otvorenog postupka za nabavu - nadogradnja hardverskih kapaciteta broj: 04-16-9-50/20 od 30.9.2020. godine. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 212.820, 55 KM bez PDV-a.

Do krajnjeg roka određenog za dostavu ponuda, tj. do 3.11.2020. godine do 12.00 sati pristigla je ponuda ponuđača Net d.o.o. Mostar.

Dostavljena ponuda zadovoljava uvjete iz tenderske dokumentacije broj: 04/3-16-9-50/20, te sukladno kriteriju najniže cijena tehnički zadovoljavajuće ponude za najpovoljnijeg ponuđača izabran je ponuđač Net d.o.o. Mostar.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH putem Ugovornog tijela u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke i to u pismenoj formi i u dovoljnom broju primjeraka a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: