Otklanjanje posljedica prirodne nepogode od poplava na području MZ Stupari, MZ Tarevo i MZ Turalići, općina Kladanj

Datum objave: 13.07.2020. 11:14 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

OPĆINA KLADANJ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-11- 1350-2/20

Datum; 06.07.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1). tačka b, člana 70. stava 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („SI. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-11-1350-2/20 od 03.07.2020. godine, u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja, za nabavku -„Lot 2 -Nabavka radova za otklanjanje posljedica prirodne nepogode od poplava na području MZ Stupari, MZ Tarevo i MZ Turalići, općina Kladanj”, Općinski Načelnik donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavku, broj: 02-11-1350-2/20 od 03.07.2020. godine i ugovor za javnu nabavku -„Lot 2 -Nabavka radova za otklanjanje posljedica prirodne nepogode od poplava na području MZ Stupari, MZ Tarevo i MZ Turalići, općina Kladanj”, dodjeljuje se ponuđaču “HIZOGRADNJA” d.o.o. Kladanj, konačna ponuda broj: 03/11-11-1275/20, od 03.07.2020. godine, za ponuđenu cijenu od 25.616,50 KM, bez uračunatog PDV-a. Ukupna vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om je 29.971,31 KM.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču istovremeno sa slanjem Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Rok mirovanja se ne primjenjuje, budući da je u postupku učestvovao jedan ponuđač, čija je ponuda ujedno i odabrana, a sve u skladu sa članom 98. sfev (2). tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za finansije, poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici http://www.kladanj.ba/, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-11-1350/20 od 23.06.2020. godine.Javna nabavka je provedena pregovaračkim postupkom bez objave obavještenja. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 25.745,00 KM.Uskladu sa članom 28. stav (4). Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ je na svojoj internet stranici http://www.kladanj.ba/ objavio namjeru vođenja pregovoračkog postupka bez objave obavještenja za predmetnu javnu nabavku.Zakonski osnov za provođenje ove vrste postupka javne nabavke temelji se na osnovu člana 21. Stav (1) tačka d), Zakona o javnim nabavkama ( Službeni glasnik BiH broj 39/14).S obzirom na utvrđeni zakonski osnov za provođenje ove vrste postupka javne nabavke, prilikom pripreme tenderske dokumentacije predviđeno je provođenje postupka javne nabavke po fazama: - pretkvalifikacija, -dostavljanje početnih ponuda i pregovaranje i -dostavljanje i ocjenjivanje konačnih ponuda.Komisija za javnu nabavku imenovana Rješenjem broj: 02-11-1350/20 od 26.06.2020. godine, dostavila je ovom organu dana 06.07.2020. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 02-11-1350-2/20 od 03.07.2020. godine u postupku javne nabavke radova -„Lot 2 - Nabavka radova za otklanjanje posljedica prirodne nepogode od poplava na području MZ Stupari, MZ Tarevo i MZ Turalići, općina Kladanj”.

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih konačnih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna (1);

- da je blagovremeno zaprimljena jedna (1) ponuda;

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda;

-  da je ponuda ponuđača “HIZOGRADNJA” d.o.o. Kladanj prihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvaćanje preporuke Komisije za javne nabavke.

Izabrani ponuđač je izabran primjenjujući kriterij najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 25.616,50 KM, bez uračunatog PDV-a. Ukupna cijena ugovora sa uračunatim PDV-om je 29.971,31 KM.

Rok mirovanja -se ne primjenjuje, budući da je u postupku učestvovao jedan ponuđač, čija je ponuda ujedno i odabrana, a sve u skladu sa članom 98.^stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj 39/14).

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) najniža cijena Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba. Žalba še izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa u roku od 30 dana od dana objave obavještenja o dodjeli ugovora. Žalba se dostavlja u tri istovjetna primjerka u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Općina Kladanj ul. Kladanjske brigade br. 2, 75280 Kladanj.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: