Pripremni radovi za izgradnju igrališta u MZ-i Donja Slatina

Datum objave: 27.06.2018. 12:51 / Izvor: Akta.ba, 07.06.2018.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), člana 7. Pravilnka o postupku direktnog sporazuma („Službeni glansik Opštine Šamac“ broj 12/15) , Načelnik opštine Šamac, d o n o s i

O D L U K U
o dodjeli ugovora

za nabavku radova „Pripremni radovi za izgradnju igrališta u MZ-iDonja Slatina“

Član 1.
Prihvata se ponuda ponuđača „SIGMA KOMERC“d.o.o. Šamac za nabavku radova „Pripremni radovi za izgradnju igrališta u MZ-i Donja Slatina“ i imenovanom ponuđaču dodjeljuje se Ugovor u iznosu od 5.820,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.809,40 KM sa uračunatim PDV-om, putem direktnog sporazuma.

Član 2.
Po pravosnažnosti ove odluke, Opština Šamac će pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze za predmetnu javnu nabavku shodno zakonskim propisima koji reguliše postupke ugovaranja.

Član 3.
U postupku javne nabavke putem direktnog sporazuma Opština Šamac je kao ugovorni organ dana 21.05.2018. godine uputila zahtjev za dostavljanje ponude ponuđaču:
1) „SIGMA KOMERC“d.o.o. Šamac

U roku ostavljenom za dostavljanje ponude, dana 22.05.2018. godine dostavljena je ponuda ponuđača „SIGMA KOMERC“ d.o.o. Šamac sa ukupnim iznosom ponude od 5.820,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.809,40 KM sa uračunatim PDV-om.

Član 4.
Protiv ove Odluke dobavljač ima pravo prigovora Načelniku opštine u roku od (pet) 5 dana oddana prijema obavještenja o nabavci, a žalba nije dopuštena.

Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Opštine Šamac“.

 

Broj: 01-022-168/18
Datum: 24.05.2018. god.

 

NAČELNIK OPŠTINE Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: