Radovi na eletrifikaciji niskonaponske mreže: izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Gornja Brštanica

Datum objave: 23.08.2021. 11:01 / Izvor: Akta.ba, 19.08.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA VIŠEGRAD      

NAČELNIК          

 

Broj: 02-404-23/21

Dana: 13.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 39. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova Opštine Višegrad („Službeni glasnik Opštine Višegrad", broj 14/14), na preporuku Кomisije za javnu nabavku broj 02-404-23/21 od 13.08.2021. godine, načelnik opštine d o n o s i:

 

ODLUКU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-404-23/21 od 16.07.2021. godine, koji se odnosi na izvođenje radova na elektrifikaciji niskonaponske mreže: LOT 3 - Izgradnja niskonaponske mreže u MZ Gornja i Donja Lijeska, selo Gornja Brštanica. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci broj 1133-1-3-16-3-8/21 na Portalu javnih nabavki dana 16.07.2021. godine i u Službenom glasniku BiH, broj 45/21 dana 23.07.2021. godine (broj obavještenja: S1-13525-21), sa mogućnošću održavanja e-aukcije. Procijenjena vrijednost javne nabavke za LOT 3 je iznosila 19.760,68 КM bez PDV-a.

Pozivu za dostavu ponuda u datom roku odazvali su se sljedeći ponuđači:

1.            „Siming Trade" d.o.o. Foča,

2.            Energomatika d.o.o. Foča i

3.            „Nexen" d.o.o. Banja Luka.

Član 2.

Кomisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjelih ponuda o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-              Da su pristigle tri ponude,

-              Da su blagovremeno zaprimljene tri ponude,

-              Da su ponude ponuđača kvalifikovane, tj. ispunjavaju uslove iz tenderske dokumentacije.

Član 3.

U skladu sa tačkom 6.1.6 tenderske dokumentacije, kojom je predviđeno održavanje e-aukcije, te Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), zakazana je e-aukcija na Portalu javnih nabavki dana 13.08.2021. godine sa početkom u 12:30 sati i predviđenim trajanjem od 10 minuta. 

Nakon okončane e-aukcije, a shodno krigerijumu - najniža cijena (član 64. stav (1) tačka b) utvrđena je konačna rang lista, kako slijedi:

Redni broj

Naziv ponuđača

Кonačna cijena u КM bez PDV-a

 

1.

„Siming trade" d.o.o. Foča

19.693,71

1

2.

„Nexen" d.o.o. Banja Luka

19.782,96

2

3.

Energomatika d.o.o. Foča

30.029,00

3

 

 

Član 4.

Na osnovu konačne rang liste ocijenjeno je da je najpovoljniji ponuđač „Siming trade" d.o.o. Foča, sa cijenom ponude u iznosu od 19.693,71 КM bez PDV-a, odnosno u iznosu od 23.041,64 КM sa PDV-om.

Član 5.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj 02-404-23/21 od 13.08.2021. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 6.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču „Siming trade" d.o.o. Foča, po isteku roka od 15 (petnaest) dana računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 7.

Ova Odluka objaviće se na zvaničnoj internet stranici Opštine Višegrad, a istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 70. stav (6) Zakona javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se zajedno sa obavještenjem o rezultatima i zapisnikom o ocjeni i pregledu ponuda, ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Pouka o pravnom lijeku

Obrađivač:

Jadranka Gluhović

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

NAČELNIК OPŠTINE

Mladen Đurević, inž. geodezije

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: