Radovi na izgradnji-rekonstrukciji mosta na lokalnom putu L-6 (D. Dragaljevac-S. Dragaljevac-G. Magnojević-S. Magnojević-D. Magnojević) u MZ Magnojević Gornji

Datum objave: 20.07.2020. 12:16 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2020.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik RS'', broj: 97/16 i 36/19) i člana 11. Zakona o Gradu Bijeljina („Službeni glasnik RS", br. 70/12) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) člana 71. Statuta Grada Bijeljina (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'', broj:09/17) i člana 48. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (''Službeni glasnik Grada Bijeljina'',broj.13/17, 02/18), Gradonačelnik d o n o s i:

 

O D L U К U

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA u postupku javne nabavke SКP-n-05/20

 

I             

U postupku javne nabavke putem otvorenog postupka uz provođenje E-aukcije, objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 24.06.2020. godine i u Sl. Glasniku BiH br. 37/20 od 26.06.2020. godine, a koja se odnosi na nabavku radova: "IZGRADNJA - REКONSTRUКCIJA MOSTA NA LOКALNOM PUTU L-6 ( D.DRAGALJEVAC - S.DRAGALJEVAC - G.MAGNOJEVIĆ -S.MAGNOJEVIĆ-D.MAGNOJEVIĆ) U MZ MAGNOJEVIĆ GORNJI , ponudu je dostavio sledeći ponuđač:

1. DOO ' 'PGP Graditelj" Bijeljina

II            

Nakon razmatranja prispjele ponude ustanovljeno je da dostavljena ponuda ispunjava u potpunosti uslove predviđene tenderskom dokumentacijom, te je na osnovu navedenog kriterijuma- najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, ocijenjeno da je najpovoljniji ponuđač:

DOO ''PGP Graditelj" Bijeljina , sa ponuđenom cijenom u iznosu od :

17.087,33 КM (bez PDV-a)

III           

Zapisnik o ocjeni ponuda broj: 02-404-124/20 od 13.07.2020. godine je sastavni dio ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

IV          

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba koja se može izjaviti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema iste.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena kvalifikovanom kandidatu ili izabranom ponuđaču i drugim strankama u postupku. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Grada Bijeljina"

GRADONAČELNIК GRADA BIJELJINA

Broj:02-404-124/20

Bijeljina

Datum:

GRADONAČELNIК Mićo Mićić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: