Reagensi, kontrole i kalibratori za zatvoreni sistem kompatibilni za aparat RANDOX RX Imola

Datum objave: 28.10.2019. 13:58 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.10.2019.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

5360-1-1-7-5-16/19


Broj obavještenja o nabavci 5360-1-1-7-3-9/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA" GRADIŠKA
IDB/JIB 4401050180009
Kontakt osoba Vesna Obradović
Adresa Mladena Stojanovića 18
Poštanski broj 78400 Gradiška (sp bl)
Opština/Grad Gradiška
Telefon (051) 813-323
Faks (051) 813-392
Elektronska pošta domzdravlja@gradiska.com
Internet adresa www.dzgradiska.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Gradiška

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Reagensi, solucije, kontrole, kalibratori i potrošni materijal za biohemijske pretrage kompatibilni za aparat
RANDOX RX Imola

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Reagensi, kontrole i kalibratori za zatvoreni sistem kompatibilni za aparat RANDOX RX Imola
Lot 2: Solucije i potrošni materijal za zatvoreni sistem kompatibilni za aparat RANDOX RX Imola
Lot 3: Reagensi za zatvoreni sistem kompatibilni za aparat RANDOX RX Imola

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33141000-0 Jednokratni nehemijski medicinski potrošni


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1: Reagensi, kontrole i kalibratori za zatvoreni sistem kompatibilni za aparat RANDOX RX Imola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU "Dom zdravlja" Gradiška, Mladena Stojanovića 18

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

65634,28

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

65634,28

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65634,28

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

65634,28

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 2: Solucije i potrošni materijal za zatvoreni sistem kompatibilni za aparat RANDOX RX Imola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU "Dom zdravlja" Gradiška, Mladena Stojanovića 18

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

12707,68

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

12707,68

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12707,68

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

12707,68

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 3: Reagensi za zatvoreni sistem kompatibilni za aparat RANDOX RX Imola

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II Ukupna količina ili obim ugovora

definisano tenderskom dokumentacijom

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU "Dom zdravlja" Gradiška, Mladena Stojanovića 18

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 BROMA BEL D.O.O. BANJA LUKA 4400839360005 Banja Luka Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

7767,90

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

7767,90

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

21.10.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7767,90

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

7767,90

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku sa dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5360-1-1-7-5-16/19
PODIJELI: