Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Rezultati javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture

Datum objave: 03.08.2022. 14:08 / Izvor: Akta.ba, 22.07.2022.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zenieko-dobojskog kantona", broj: 7/10), člana 10. stav 4. Zakona o poficanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/16 i 7/20), a u skladu sa članora 6a. Zakona o sistemu državne pomoći („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 10/12 i 39/20), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 164. sjednici, odranoj dana 21.07.2022. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture

 

Čian 1.

 

(Predmct)

 

Odobravaju se finsijska sredstva u ukupnom iznosu 501.954,48 KM (slovima: petstotina jednahiljadadevetstotinapedesetčetiri i 48/100 konvertibilnih maraka) po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture.

 

Član 2.

 

(ekonomski kod)

 

Isplata odobrenog iznosa izvršit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/22) sa razdjela 18 - Ministarstvo za privredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

 

Član 3.

 

(Uplata sredstava)

 

Odobrena srcdstva iz člana 1. ova odluke isplatit će se na žiro račune prema priloženom spisku koji čini integralni dio ove odluke - Anex I.

 

Član 4.

 

(Provođenjc Odlukc)

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo finansija, svako u okviru svoje nadlcžnosti.

 

Član 5. (Stupanje na snagu)

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

 

Broi: 02-11-11382/22

Datum, 21.07.2022. godine Z e n i c a

 

 

Spisak korisnika koji su ostvarili pravo na subvencioniranje po javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva namijenjenom subvencioniranju projekata turističke infraslrukture i suprastrukture

 

OPĆINE- UREDNI ZAHTJEVI

R.b

r.

NAZIVISJEDIŠTE

ID broj

Bankst i broj žiro računa

SKFJDSTVA MIN. ZAFRIVREDU

1

OPĆI'NA DOBOJ JIJG, Trg 21. mart br. 1

4218265450008

UniCredit Bank 3385502200539857

30.000,00

2

OPĆINA OLOVO, Braniluca Olova bh

4218190180000

UniCredit Bank 3389002203184775

30.000,00

3

GRAD ZAVIDOVICI, Safvet bcga Bašagića, Zavidovići

4218234570005

IJjiion hanka 1020320000027070

26.000,00

4

GRAD ZENICA, Trg BiH br.6, Zenica

4218237080009

BBI BANKA 1413555320015913

30.000,00

5

OPĆINA IJSORA, Sivša bb, Usora

4218262190005

Privredna banka Sarajevo 1011610071934527

30.000,00

6

OPĆINA BREZA, Bogumilska br.l, Breza

4218189250002

UniCredit Bank 3389002211034209

26.738,00

7

OPĆINA VAREŠ, Zvijezda br.34, Vareš

4218285300002

UniCredit Bank 3389002208187356

29.946,54

 

UDRUŽENjA – UREDNI ZAHTJEVI

R. br.

NAZIVISJEDISTE PODNOSIOCA ZAHTJEVA

IDBROJ

Banka i broj žiro računa

SREDSTVA MIN. ZA PRIVREDU

 

1

Udruženje "GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA- STANICA ZAVIDOVIĆI", Pinkasa Bandta bb, Zavidovići

4218680600007

Union banka 1020320000033278

9.920,85

 

2

Planinarsko-sniučarsko društvo "PERIJN" Vareš,Put mira br.30, Vareš

4218402030003

UniCredit Bank 3385802224054776

10.000,00

 

3

UCi "POJNIČANI" Maglaj, Fojniea bb, Maglaj

4218857380002

IJniCredit bank 3383102255952197

10.000,00

 

4

UG "SAVEZ IZVIĐAČA GRADA ZENICA", Maršala Tita br.45, Zenica

4218376100006

ASABANKA 1340100000095762

10.000,00

 

 

 

 

 

 

R. 

br.

NAZIV I SJEDIŠTE

 

13) BROJ

lianka i broj žiro računa

SREDSTVA

MIN.ZA

PRiVREDU

1

Bad & Brekfast, Muzalerija Nihad, Muliei hh, Visoko

4319415710004

Sparkasse bank 1990470052754177

6.871,80

2

"BOSANSKE PIRAMIDE" d.o.o., Naselje Ravne 1, Visoko

4202666600009

Intesa Sanpaolo Bank 1541802012397140

20.000,00

3

Slasliearna "LA- BRAZILIANA", vl. Duhera Senada, Crnovaeka l'), Novi Selier, Maglaj

4319282060001

RailTeisen Bank 1610000016550151

19.073,80

4

CaiTe"ARMANI", vl. Elza Milardić, Stjcpana Tomaševića bh, Zepee

4318129250008

RailTeisen Bank 1610750000160072

16.000,00

5

Buftet " RIBARSKA KUCA" Ponikva, Šije, Tešanj

4318400230000

UniCredit Banka 3385502256501485

17.836,00

6

Restoran bar "DALLAS", vl. Safel Krileević, Sarajevska 160, Mravići Doboj Jug

4318532570004

Privredna banka Sarajevo 1011610072845357

19.928,00

7

Fast food "ISTANBUL", vl. Merzada Aslani, Muslafe Čauševića br.l, Zcnica

4320427160008

BBI Banka 1413555320041036

7.901,80

8

"KOLODVOR"d.o.o., Autobusni kolodvor bb, Žepec

4218099000007

Railleisen Bank 1610750001260052

19.500,00

9

Caffe bar "MACIJA" VL. Drago Matijević, Ulica Prva bb, Žepče

4318691020007

UniCredit bank 3383102200345395

20.000,00

10

"KAVALIR" d.o.o., Colubinja bb, Žepec

4219061740003

RailTcisen bank 1610000237100021

20.000,00

11

Hostel "T&M", vl.Čago Emina, fra Grge Marlića br.l 1, Zenica

4319875980000

NLBBANKA 1323002016679475

17.770,23

12

Gradska kavana, vl.Drago Perie, ul.Prva bb, Žepče

4318340740003

RailTeisen bank 1610750000950040

16.000,00

13

Catte bar "PICADILLY", vl.Suljaković Senad, Aleja Ljiljana hb, Maglaj

4318041320006

Sparkasse Bank 1994620023279889

20.000,00

14

Rcstoran "KAHVA", vl.Panjalić Tarik, Trg Ciazi Ferhad-bega br.l, Tešanj

4320512780007

Sberbank 1405011120063198

16.400,00

15

Caffe bar "RETRO", vl.Fikret llalilović, Aleja Ljiljana hb, Maglaj

4320569030004

Privredna banka Sarajevo 1011450074039920

10.000,00

16

Restoran "JELEČ", vl.Perica Perie, Donje Ravne bh, Žepče

4320201270005

Raiffeisen bank 1610000203150021

16.000,00

                   

PRIVREDNI SUBJEKTI- UREDNI ZAHTJEVI

 

UKUPNO:          501.954,48

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO

 

 

Povodom Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture (u daljem tekstu: Javni poziv), objavljenog na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba, dana 04.04.2022. godine, a u vezi tačke 5. Javnog poziva, Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavljuje

 

LISTU

PODNOSIOCA PRIJAVA KOJI NISU UVRŠTENI NA LISTU POTENCIJALNIH KORISNIKA

 

OPĆINE

 

REDNI BROJ

NAZIV I SJEDIŠTE PODNOSIOCA ZAHTJEVA

RAZLOG ODBACIVANJA PRIJAVE

 

1

OPĆINA MAGLAJ, Viteška br, 4, Maglaj

Predloženi projekat ne predstavlja javnu turističku infrastrukturu u skladu s Javnim pozivom

 

2

OPĆINA TEŠANJ, Trg Alije Izetbegovića br.l, Tešanj

Nedostaje: Uvjerenje banke, Dokaz o raspoloživim sredstvima, Uvjerenje o uredno izmirenim javnim prihodima, Pismo namjere

 

UDRUŽENJA

REDNI BROJ

NAZIV I SJEDIŠTE PODNO SIOC A ZAHTJEVA

RAZLOG ODBACIVANJA PRIJAVE

1

UG"BOSNA", Goraždanskal03/A, Zenica

Projekat niie u skladu sa Javnim pozivom

2

Eko-etno arheološko udruženje "KULA GORICA" Zenica, Gorica, Zenica

Nedostaje uvjerenje komercijalne banke; Projekat ne predstavlja javnu turističku infrastrukturu u skladu s Javnim pozivom

3

UG LOVAČKA ORGANIZACIJA "KLEK" ZAVIDOVIĆI, Husein kapetana Gradaščevića bb, Zavidovići

Nedostaje uvjerenje o izmirenim javnim prihodima-indirektni porezi ili izjavu da nemaju zaposlenih niti poreznih obaveza ovjerenu kod nadležnog organa

4

Zavičajni klub "GORA" Kakanj, Anagora bb, Kakanj

Nedostaje uvjerenje komercijalne banke; dokazo raspoloživim vlastitim sredstvima

UDRUŽENJA

 

REDNI BROJ

NAZIV I SJEDIŠTE PODNOSIOCA ZAHTJEVA

RAZLOG ODBACIVANJA PRIJAVE

 

5

"ODRED IZVIĐAČA VISOKO", Bijela džamija br.16, Visoko

Nedostaje Saglasnost vlasnika, Izjava za vlastito učešće, Izjava za poreze i doprinose nije ovjerena u skladu sa javnim pozivom, Izjava de minimis nije popunjena u skladu sa javnim pozivom

 

6

Fudbalski klub RUDAR Breza, Stari most bb, Breza

Iz dostavljenog Rješenja Udruženja je nemoguće utvrditi da su dominatne aktivnosti udruženja vezane za djelatnost turizma shodno tački 1. javnog poziva.

Zahtijevani iznos nije u skladu sa tačkom 2. Javnog poziva. Projektni prijedlog nije u skladu sa tačkom 1. alineja a) Javnog poziva.

 

PRIVREDNI SUBJEKTI

 

REDNI BROJ

NAZIV I SJEDIŠTE

RAZLOG ODBACIVANJA PRIJAVE

 

1

Caffe bar "Point", PetarTadić, Stjepana Tomaševića bb, Žepče

Nije ispunjen uslov iz člana 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede

Predloženi projekat ne predstavlja javnu turističku infrastrukturu u skladu s Javnim pozivom

 

2

BUFFET "KEMO" vl. Alispahić Kemal, Novi Šeher bb, Maglaj

U skladu s Javnim pozivom kupovina zemljišta predstavlja neprihvatljiv trošak

 

3

UR BUFFET "OAZA" vl. Skula Nihad, Moševac bb, Maglaj

Nedostaje uvjerenje o izmirenim javnim prihodima- indirektni porezi ili Izjava da nije u sistemu PDV-a

 

4

Caffe bar "MERI" vl. Mirjana Balukčić, Anke Topić bb, Žepče

Nedostaje uvjerenje o izmirenim javnim prihodima- indirektni porezi ili Izjava da nije u sistemu PDV-a

 

5

"BALKANADA" d.o.o. Žepče, Brankovići bb, Žepče

Nedostaje uvjerenje o izmirenim javnim prihodima- indirektni porezi ili Izjava da nije u sistemu PDV-a

 

6

Fast food "RAMZA&AZRA", vl.Alić Ramza, Tržni centar, Maglaj

Nedostaje Dokaz o raspoloživim sredstvima, Uvjerenje ili izjava za indirektne poreze, Izjava o realizaciji projekta, Izjava de minimis, Saglasnost vlasnika

 

7

Bistro "Medena dolina", vl.Željka Zuder, ul.Z.P.P. bb, Kakanj

Nedostaje saglasnost vlasnika nepokretnosti

 

8

KAMENI ZAMAK, vl.Armela Dikerdžić, Poljice bb, Maglaj

Nedostaje saglasnost vlasnika nepokretnosti

 

9

JU za informiranje 1 kulturu "DOM KULTURE" Žepče, Ulica prva bb, Žepče

Podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove iz tačke 1. Javnog poziva, nedostaje uvjerenje ili izjava o izmirenim indirektnim porezima, osnovna djelatnost nije djelatnost iz oblasti turizma/ugostiteljstva

 

10

Caffe bar "BAGRAM", vl.Haris Šeljmo, Ul. 2.jula, Tešanjka- Tešanj

Predloženi projekat ne predstavlja javnu turističku infrastrukturu u skladu s Javnim pozivom

 

11

Caffe bar "SQUARE", vl.Smail Galijašević, ul.Husein Kapetana Gradščevića br,54, Tešanj

Predloženi projekat ne predstavlja javnu turističku infrastrukturu u skladu s Javnim pozivom

 

12

CALIFORNIA DOO Žepče, Brankovići bb, Žepče

U prijavi dostavljeno uvjerenje u UINO na kojoj je evidentiran dug

 

 

 

U skladu sa tačkom 5. Javnog poziva, podnosilac prijave, u cilju zaštite svojih prava, može uložiti prigovor Ministarstvu za privredu Zeničko-dobojskog kantona u roku osam dana od dana objave Liste na vveb stranici Kantona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: