Stalna sredstva za alatnicu - motorna pila za drvo i trimer za košenje trave

Datum objave: 08.02.2021. 09:02 / Izvor: Akta.ba, 04.02.2021.

Direktor preduzeća

Broj: 105-1534/21 DŽS

Zenica, 04.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 32. i člana 64., stav 1,, tačka (b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), na Preporuku Komisije za nabavku broj: 501-1532-1/21 DžS od 04.02.2021. godine, a u skladu sa članom 26. i 27. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija», direktor Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Zenica donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Usvaja se Zapisnik o ocjeni ponuda sa preporukom za dodjelu okvirnog sporazuma za javnu nabavku broj: 501-1532/21 DŽ od 04.02.2021. godine u postupku dodjele okvirnog sporazuma za nabavku stalnih sredstava za alatnicu LOT 5 - motorna pila za drvo i trimer za košenje trave i prihvata se preporuka Komisije za nabavke da se okvirni sporazum zaključi sa ponuđačem:

INTER-COM d.o.o. Zenica

kao najbolje ocijenjenom ponuđaču, prema ponudi protokolisanoj pod brojem: 501-15.297/20 od 23.12.2020. godine, a nakon e-aukcije za ostvarenu cijenu od 4.271,00 KM, bez uračunatog PDV-a.

II            

Prvobitno ponuđena cijena izabranog ponuđača u iznosu od 5.565,00 KM nakon provedene e-aukcije umanjena je za 23,25 %,

Procenat iz prethodnog stava će se obračunati kao rabat prilikom ispostavljanja faktura ili će se pojedinačne cijene prilikom fakturisanja umanjiti za navedeni procenat.

III           

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Komisija za nabavke, Služba za kadrovske i opšte poslove, te Komercijalna i Finansijska služba u preduzeću.

IV          

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama {„SI. glasnik BiH" broj 39/14.).

V            

Ova Odluka objavit će se na web-stranici http://www.vikze.ba/, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 105-14102/20 BS od 27.11.2020.godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka sa zaključivanjem okvirnog sporazuma na period od 12 mjeseci.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez uračunatog PDV-a je 5.600,00 KM.

Dana 30.11.2020.godine na Portalu javnih nabavki, istovremeno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci broj: 439-7-1-561-3-88/20 objavljena je i tenderska dokumentacija.

Poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 406-14102-2/20 BS od 30.11.2020. godine upućen je sljedećim ponuđačima:

1.Auto parts d.o.o. Zenica

2.ADS PROMET d.o.o. Zenica

3.ОРЕХ d.o.o. Sarajevo

4.Hilty Systems BH d.o.o. Sarajevo

5.PROX d.o.o. Sarajevo

6.ITC d.o.o. Zenica

7.PERO d.o.o. Zenica

8.Uže commerc d.o.o. Tuzla

U prilogu se dostavlja Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača preuzet sa portala javnih nabavki dana 31.12.2020. godine u 11:58 sati.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.12.2020. godine do 11:00 sati.

U prethodno navedenom roku, na protokolu JP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica zaprimljeno je šest ponuda u zatvorenoj koverti, i to:

1.АХ Soling d.o.o. Grude

2.INTER-COM d.o.o. Zenica

3.PERO d.o.o. Zenica

4.THOR d.o.o. Doboj

5.ITC Zenica d.o.o. Zenica

6.PROX d.o.o.

Komisija za nabavku imenovana je Odlukom broj: 105-15359/20 BS od 25.12.2020.godine.

Komisija za nabavku je dana 04.02.2021. godine direktoru preduzeća dostavila Izvještaj o radu broj: 501-1533/21 od 04.02.2021. godine i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 501-1532-1/21 od 04.02.2021. godine u postupku nabavke stalnih sredstava za alatnicu LOT 5 - motorna pila za drvo i trimer za košenje trave.

U postupku, prema izvještaju o radu Komisije, utvrđeno je da je:

-da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest),

-da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda,

-da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda,

-ukupno 15 (petnaest) ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju sa Portala javnih nabavki.

Dana, 23.12.2020. godine u 12:00 sati, Komisija je izvršila otvaranje pristiglih ponuda u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik BiH, broj: 39/14), sačinivši o tome Zapisnik o otvaranju ponuda.

Uvidom u priloženu dokumentaciju otvorenog postupka broj: 406-14102-3/20 BS od 27.11.2020. godine - Nabavka stalnih sredstava za alatnicu, LOT 5 - motorna pila za drvo i trimer za košenje trave, a tokom preliminarnog pregleda i ocjene prispjelih ponuda, Komisija po članu 66. Zakona o javnim nabavkama ("SI. glasnik BiH", broj: 39/14), i članu 17. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("SI. glasnik BiH", broj: 90/14), nije našla osnovan razlog da izrazi sumnju da je ponuđena cijena bilo kojeg ponuđača neprirodno niska.

Dana, 27.01.2021. godine ponuđaču АХ SOLING d.o.o. Grude je dopisom broj: 501-15295-1/20 BS dostavljen zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške. Naime, Komisija je konstatovala da ukupna vrijednost ponude treba da iznosi 5.587,00 KM bez PDV-a umjesto 5.593,00 KM bez PDV-a, kako je navedeno.

Dana, 01.02.2021. godine na protokolu ugovornog organa je pod brojem: 501-1494/21 zaprimljen odgovor navedenog ponuđača kojim je prihvaćena ispravka računske greške.

Ponuđač PROX d.o.o.nije upakovao ponudu na način kako je propisano tenderskom dokumentacijom. Izgore navedenih razloga ponuda ponuđača PROX d.o.o.Blažuj se odbacuje u skladu sa članom 68., stav 4., tačka (i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđačima koji su dostavili formalno - pravno ispravne i tehnički prihvatljive ponude, ugovorni organ je, shodno odredbi čl.4. Pravilnika o načinu korištenja e-aukcije zakazao e-aukciju za dan 03.02.2021. godine, u terminu od 11:30 sati.

Ponude ponuđača, prije početka e-aukcije su:

1.THOR d.o.o. Doboj, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.562,09 KM bez PDV-a

2.АХ Soling d.o.o. Grude, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.587,00 KM bez PDV-a

3.PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.587,45 KM bez PDV-a

4.INTER-COM d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.565,00 KM bez PDV-a

5.ITC Zenica d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.600,00 KM bez PDV-a

E - aukcija je održana u zakazanom terminu. U e-aukciji ponuđači su mijenjali iznose svojih ponuda.

Konačne ponude, nakon završetka postupka e-aukcije su:

1.INTER -COM d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 4.271,00 KM bez PDV-a

2.PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 4.277,43 KM bez PDV-a

3.THOR d.o.o. Doboj, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 4.633,99 KM bez PDV-a

4.АХ Soling d.o.o. Grude, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.587,00 KM bez PDV-a

5.ITC Zenica d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.600,00 KM bez PDV-a

Polazeći od gore navedenih konstatacija, a shodno odredbama Zakona i opštim aktima ugovornog organa, Komisija je ocijenila, prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena", prihvatljivih ponuda/ponuđača kako slijedi:

1.INTER-COM d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 4.271,00 KM bez PDV-a

2.PERO d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 4.277,43 KM bez PDV-a

3.THOR d.o.o. Doboj, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 4.633,99 KM bez PDV-a

4.АХ Soling d.o.o. Grude, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.587,00 KM bez PDV-a

5.ITC Zenica d.o.o. Zenica, sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 5.600,00 KM bez PDV-a,

te dala preporuku da se okvirni sporazum na period od 12 mjeseci zaključi sa najuspješnijim ponuđačem INTER -COM d.o.o. Zenica.

U postupku ocjene provedenog postupka, Direktor preduzeća nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku. Iz navedenih razloga, primjenom člana 32. i člana 64., stav 1., tačka (b). Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema Odluke.

DIREKTOR:

Pašalić Emir

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: