Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem detaljnih geoloških istraživanja za projekat: Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20, Gacko - Foča, poddionica Tjentište - Brod na Drini

Datum objave: 13.07.2020. 15:01 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2020.

Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske'

 

 

Broj: 02-01-JH-1549/20

Dana, 06.07.2020. godine

 

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stavovi (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14) i članova 46. i 48. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka, na preporuku Komisije za nabavku u postupku javne nabavke "Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem detaljnih geoloških istraživanja za projekat: Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20, Gacko - Foča, poddionica Tjentište - Brod na Drini", referenca 038/20, v.d. Direktor je donio

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Izvještaj i preporuka Komisije za nabavku broj: 02-01-JH-1549/20 od 23.06.2020. godine i ugovor za javnu nabavku usluga "Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem detaljnih geoloških istraživanja za projekat: Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20, Gacko - Foča, poddionica Tjentište - Brod na Drini", referenca 038/20, dodjeljuje Ponuđaču "IBIS-INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka koji je najbolje ocijenjen, za ponuđenu cijenu od 5.999,00 KM (bez PDV-a), 7.018,83 KM (sa PDV-om), ponuda broj: 188-05/20 od 04.05.2020. godine.

 

Član 2.

Ha osnovu člana 98. stav (2) tačka a), prijedlog ugovora o nabavci biće dostavljen na potpis izabranom ponuđaču.

 

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Sektor za pravne poslove.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na veb stranici www.putevirs.com istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav. 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke je pokrenut Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-01-JH-1549/20 od dana 09.04.2020. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 6.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 750-1-2-58-3-80/20 je poslato na objavljivanje i objavljeno na Portalu javnih

nabavki dana 15.04.2020. godine. Komisija za nabavku je imenovana Rješenjem v.d. Direktora broj: 02-01-JH-1549/20 od 24.04.2020. godine.

Komisija za nabavku je v.d. Direktoru dostavila Izvještaj o radu sa preporukom za izbor najpovoljnijeg ponuđača i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 02-01-JH-1549/20 od dana 23.06.2020. godine u postupku javne nabavke usluga "Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem detaljnih geoloških istraživanja za projekat: Izgradnja nove trase magistralnog puta M-20, Gacko - Foča, poddionica Tjentište - Brod na Drini", referenca 038/20.

U dostavljenom Izvještaju o radu Komisija za nabavku je konstatovala da je u toku provođenja predmetnog postupka nabavke blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

-           da je ukupan broj pristiglih ponuda 2;

-           da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda;

-           da je neblagovremeno zaprimljena 1 Oedna) ponuda;

-           da je blagovreieno zaprimljena ponuda prihvatljiva;

U postupku donošenja ove Odluke posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za nabavku pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda u skladu sa kriterijumom za dodjelu ugovora iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti, niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija za nabavku u svemu pravilno postupila, te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen na osnovu izabranog kriterijuma "najniže cijene" kako slijedi:

 

Naziv ponuđača

Ukupna cijena ponude

1.

"IBIS-INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka

7.018,83 KM

 

Ponuđač "IBIS-INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka je izabran primjenom kriterijuma najniže cijene, koja je ponuđena u iznosu od 7.018,83 KM (sa PDV-om).

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama i članova 40. i 42. Pravilnika o javnim nabavkama JP "Putevi PC" d.o.o. Banja Luka, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, Trg Republike Srpske 8, 78000 Banja Luka.

Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

 

Dostaviti:      

-           Ponuđačima

-           A/A (2H)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: