Toneri za aparate tipa BROTHER

Datum objave: 11.11.2020. 13:48 / Izvor: Akta.ba, 10.11.2020.

Broj: 01-16-12-1325-16 /20

Banja Luka, 05.11. 2020. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o sistemu indirektnog oprezivanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj: 44/03, 52/04, 34/07, 04/08, 49/09, 32/13, 91/17), člana 25. Zakona o Upravi za indirektno oprezivanje („Službeni glasnik BiH”, broj: 89/05), člana 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) Direktor Uprave za indirektno oporezivanje, donosi

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje

I

Najpovoljnijom ponudom u otvorenom postupku prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje za LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa EPSON, ocijenjuje se ponuda ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, čija cijena ponude iznosi 45.491,60 KM bez PDV-a, odnono 53.225,17 KM sa PDV- om, sa rokom isporuke od 3 kalendarska dana.

II

Najpovoljnijom ponudom u otvorenom postupku prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje za LOT II - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa LEXMARK, ocijenjuje se ponuda ponuđača „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 71.783,40 KM bez PDV-a, odnosno 83.986,58 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana.

III

Najpovoljnijom ponudom u otvorenom postupku prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje za LOT III - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa CANON, ocijenjuje se ponuda ponuđača „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 4.712,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.513,04 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana.

IV

Najpovoljnijom ponudom u otvorenom postupku prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje za LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa BROTHER, ocijenjuje se ponuda ponuđača „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 57.143,60 KM bez PDV-a, odnosno 66.858,01 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana.

V

Najpovoljnijom ponudom u otvorenom postupku prikupljanja ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje za LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP, ocijenjuje se ponuda ponuđača „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 2.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.457,00 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana.

VI

Izabrani ponuđači „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12 i „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45 dužni su u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru dostaviti dokaze iz tačke 7.1.3. Tenderske dokumentacije kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, na način kako je to propisan Tenderskom dokumentacijom. 

Po okončanju roka za žalbu Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačima zaključiti okvirne sporazume kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

 

Obrazloženje

Odlukom direktora, broj: 01-16-12-1325/20 od 26.05.2020. godine, odobreno je provođenje otvorenog postupka za prikupljanje ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje, podijeljeno u LOT-ove kako slijedi:

- LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa EPSON,

- LOT II - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa LEXMARK.

- LOT III - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa CANON,

- LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa BROTHER,

- LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP,

- LOT VI - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa SAMSUNG,

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke (okvirni sporazum na dvije godine godine) iznosi 426.000,00 KM bez PDV-a, od čega na godišnjem nivou 213.000,00 KM bez PDV-a, po LOT-ovima kako slijedi:

LOT I - Ukupna procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 40.000,00 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 20.000,00 KM bez PDV-a,

LOT II - Ukupna procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 100.000,00 KM bez PDV- a, a procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 50.000,00 KM bez PDV-a,

- LOT III - Ukupna procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 20.000,00 KM bez PDV- a, a procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 10.000,00 KM bez PDV-a,

- LOT IV - Ukupna procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 240.000,00 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 120.000,00 KM bez PDV-a,

- LOT V - Ukupna procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 12.000,00 KM bez PDV- a, a procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 6.000,00 KM bez PDV-a,

LOT VI - Ukupna procijenjena vrijednost okvirnog sporazuma iznosi 14.000,00 KM bez PDV- a, a procijenjena vrijednost nabavke na godišnjem nivou iznosi 7.000,00 KM bez PDV-a.

Sredstva za javnu nabavku su osigurana u Budžetu/Finansijskom planu Ugovornog organa na poziciji 613412.

Slijedom navedene Odluke, dana 14.07.2020. godine izvršeno je objavljivanje Obavještenja o nabavci broj: 743-1-1-88-3-83/20.

Zajedno sa objavljivanjem Obavještenja o nabavci na Portalu javnih nabavki, izvršeno je i objavljivanje na WEB sajtu Ugovornog organa- UIO.

Dana 25.08.2020. godine u 12.15h, u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje. Banja Luka, Ulica Bana Lazarevića bb, Komisija imenovana Rješenjem Direktora Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-16-12-1325-3/20 od 24.08.2020. godine pristupila je javnom otvaranju blagovremeno pristiglih ponuda.

Na osnovu Izvještaja o preuzimanju Tenderske dokumentacije od strane ponuđača, utvrđeno je da je Tendersku dokumentaciju za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-16-12-1325-1/20 od 08.07.2020. godine, preuzelo 23 ponuđača.

U Zapisniku o otvaranju ponuda broj: 02-16-12-1325-9/20 od 25.08.2020. godine, Komisija je konstatovala daje blagovremeno dostavljeno četiri ponude, i to ponuda ponuđača:

• “R & S” d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća,

• ,,PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo, Hasana Sušića 9 i 11,

• „AERO EXCLUSIVE"d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12,

• „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45,

te da su isti u svojim ponudama iskazali cijenu i ostale podkriterije u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, po LOT-ovima, kako slijedi:

 

LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa EPSON

Naziv ponuđača

Podkriterijumi koji se vrednuju unutar kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude

Ponuđeni

popust

„AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12

Cijena: 45.491,60 KM bez PDV-a, 53.225,17 KM sa Pl)V-om

NEMA

 

LOT II - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa LEXMARK

Naziv ponuđača

Podkriterijumi koji se vrednuju unutar kriterij uma ekonomski najpovoljnije ponude

Ponuđeni

popust

„PRINTEX" d.o.o. Sarajevo, Hasana Sušića 9 i 11

Cijena: 129.100,00 KM bez PDV-a, 151.047,00 KM sa PDV-om Rok isporuke: 1 kalendarski dan

NEMA

„AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12

Cijena: 70.547,90 KM bez PDV-a,

82.541,04 KM sa PDV-om

Rok isporuke: 3 kalendarska dana

NEMA

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

Cijena: 71.783,40 KM bez PDV-a,

83.986,58 KM sa PDV-om

Rok isporuke: 1 kalendarski dan

NEMA

 

LOT III - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa CANON

Naziv ponuđača

Podkriterijumi koji se vrednuju unutar kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude

Ponuđeni

popust

“R & S” d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća

Cijena: 15.232,00 KM bez PDV-a,

17.821,44 KM sa PDV-om

Rok isporuke: 2 kalendarska dana

NEMA

„AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12

Cijena: 12.320,00 KM bez PDV-a,

14.414,40 KM sa PDV-om

Rok isporuke: 3 kalendarska dana

NEMA

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

Cijena: 4.712,00 KM bez PDV-a, 5.513,04 KM sa PDV-om Rok isporuke: 1 kalendarski dan

NEMA

 

LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa BROTHER

Naziv ponuđača

Podkriterijumi koji se vrednuju unutar kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude

Ponuđeni

popust

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

Cijena: 57.143,60 KM bez PDV-a, 66.858,01 KM sa PDV-om Rok isporuke: 1 kalendarski dan

NEMA

 

LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP

Naziv ponuđača

Podkriterijumi koji se vrednuju unutar kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude

Ponuđeni

popust

“R & S” d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća

Cijena: 6.652,80 KM bez PDV-a,

7.783,78 KM sa PDV-om

Rok isporuke: 2 kalendarska dana

NEMA

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

Cijena: 2.100,00 KM bez PDV-a, 2.457,00 KM sa PDV-om Rok isporuke: 1 kalendarski dan

NEMA

 

LOT VI - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa SAMSUNG

Naziv ponuđača

Podkriterijumi koji se vrednuju unutar kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude

Ponuđeni

popust

NIJE PRISTIGLA NIJEDNA PONUDA

 

Komisija je na zatvorenoj sjednici pristupila postupku preispitivanja dostavljenih ponuda u smislu kvalifikovanosti iste, shodno uslovima propisanim u Tenderskoj dokumentaciji za nabavku i 

isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje broj: 01-16-12-1325-1/20 od 08.07.2020. godine, te je nakon izvršenog uvida u dostavljene ponude utvrdila sljedeće:

Ponuda ponuđača “R & S” d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb, Vogošća, dostavljena za LOT 111 i LOT V ispunjava sve zahtjeve Ugovornog organa definisane Tenderskom dokumentacijom, te je ista ocijenjena prihvatljivom za dalji tok vrednovanja.

Ponuda ponuđača ,,PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo, Hasana Sušica 9 i 11, dostavljena za LOT II ne ispunjava sve zahtjeve Ugovornog organa definisane Tenderskom dokumentacijom.

Naime, tačkom 7.4.1. Tenderske dokumentacije propisano je da ponuđači, u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, trebaju ispuniti minimalne uslove iz člana 49. Zakona, između ostalog, opis ponuđenog artikla sa fotografijom, za sve stavke iz specifikacije Aneksa 3. Tenderske dokumentacije, te kapacitet tonera tj. ukupan broj stranica, formata A4 papira, koje se mogu ispisati jednim spremnikom u skladu sa ISO 19752 (za tonere za cmo-bijeli ispis), ISO 19798 (za tonere za kolor ispis) i ISO 24711 (za tinte) uz napomenu daje minimalno traženi kapacitet potrošnog materijala (tonera i ketridža) broj stranica koji svaki pojedinačni artikal mora biti u stanju da odštampa prema specifikaciji koja je zadana u Aneksu 3 Tenderske dokumentacije, dok je tačkom 7.4.2. Tenderske dokumentacije propisano da će se ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača izvršiti, između ostalog, na osnovu kataloga (original katalog ili kolor kopija kataloga ili kolor stanica kataloga) sa osnovnim tehničkim karakteristikama (ovjereno od ponuđača) i ispitnog izvještaja o broju ispisanih stranica tonera koja izdaje nadležna institucija ili Agencija za kontrolu kvaliteta.

Uvidom u ponudu ponuđača ,,PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo, utvrđeno je da navedeni ponuđač u sastavu svoje ponude nije dostavio katalog, niti ispitni izvještaj o broju ispisanih stranica tonera.

Nadalje tačkom 8.2.1. Tenderske dokumentacije propisano je da ponuda treba sadržavati, između ostalog, pismenu izjavu ponuđača da ponuđena cijena obuhvata troškove transporta i istovara u skladište Središnjeg ureda i sjedišta regionalnih centara.

Uvidom u ponudu ponuđača ,,PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo, utvrđeno je da navedeni ponuđač u sastavu svoje ponude nije dostavio ni prednje navedenu izjavu.

Imajući u vidu da ponuđač ,,PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo svoju ponudu nije dostavio u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa propisanim Tenderskom dokumentacijom, to je ista ocjenjena neprihvatljivom za dalji tok vrednovanja.

Ponuda ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, dostavljena za LOT I i LOT III ispunjava sve zahtjeve Ugovornog organa definisane Tenderskom dokumentacijom, te je ista ocijenjena prihvatljivom za dalji tok vrednovanja.

Ponuda ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, dostavljena za LOT II ne ispunjava sve zahtjeve Ugovornog organa definisane Tenderskom dokumentacijom.

Naime, tačkom 7.4.1. Tenderske dokumentacije propisano je da ponuđači, u pogledu tehničke i profesionalne sposobnosti, trebaju ispuniti minimalne uslove iz člana 49. Zakona, između ostalog, opis ponuđenog artikla sa fotografijom, za sve stavke iz specifikacije Aneksa 3. Tenderske dokumentacije,, dok je tačkom 7.4.2. Tenderske dokumentacije propisano da će se ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača izvršiti, između ostalog, na osnovu uzoraka uz napomenu da ponuđač mora dostaviti uz ponudu uzorka, za one stavke koje su označene u Aneksu 2 Obrascu za ponudu.

Nadalje, u Aneksu 2 Obrascu za cijenu ponude za LOT II - Nabavka i isporuka tonera za uređaje tipa Lexmark naznačeno je da ponuđač dostavlja po 1 uzorka za stavku 1. i 2.

Uvidom u ponudu ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, utvrđeno je da navedeni ponuđač dostavio uzorke za LOT II.

Takođe, tačkom 8.8. Tenderske dokumentacije propisano je, između ostalog, da Ugovorni organ zahtjeva garanciju za ozbiljnost ponude, za LOT II i LOT IV, i to za LOT II u iznosu od 1.500,00 KM bez PDV-a, te za LOT IV u iznosu od 1.950,00 KM bez PDV-a, uz napomenu da garancija mora da važi u čitavom periodu opcije ponude, te da se ista dostavlja u formi koja je sastavni dio Tenederske dokumentacije kao Aneks 9. Takođe, navedenom tačkom Tenderske dokumentacije je propisano da će ponuda, ukoliko uslova za dostavljenje garancije ne bude ispunjen, biti odbijena.

Nadalje, tačkom 8.2.1. Tenderske dokumentacije propisano je da ponuda treba sadržavati, između ostalog, garanciju za ozbiljnost ponude za LOT II i IV.

Uvidom u ponudu ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo utvrđeno je da navedeni ponuđač u sastavu svoje ponude nije dostavio garanciju za ozbiljnost ponude za LOT II. 

Imajući u vidu da ponuđač „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo svoju ponudu za LOT II nije dostavio u skladu sa zahtjevima Ugovornog organa propisanim Tenderskom dokumentacijom, to je ista ocjenjena neprihvatljivom za dalji tok vrednovanja.

Ponuda ponuđača ,,ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45,

dostavljena za LOT II, III, IV i V ispunjava sve zahtjeve Ugovornog organa definisane Tenderskom dokumentacijom, te je ista ocijenjena prihvatljivom za dalji tok vrednovanja.

Nadalje, tačkom 9.1.1. Tenderske dokumentacije propisano je da se u skladu sa članom 64. Zakona o javnim nabavkama ugovor dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa podkriterijima cijena 90% i rok isporuke 10 %.

Slijedom navedenog, Komisija je sačinila rang listu uspješnih ponuđača po LOT-ovima kako slijedi:

 

LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa EPSON 

Red.

broj

Naziv ponuđača

Cijena KM bez PDV-a

P=PI*90/Pt

Rok isporuke izraženo u danima

H=HI*10/Ht

Ukupan broj bodova G= P+H

1.

„AERO

EXCLUSIVE« d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12

45.491,60

90,00

3

10

100,00

 

LOT II - Nabavka i is    poruka tonera za aparate tipa LEXMARK 

Red.

broj

Naziv ponuđača

Cijena KM bez PDV-a

P=PI*90/Pt

Rok isporuke izraženo u danima

H=HI*10/Ht

Ukupan broj bodova G= P+H

1.

,,ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

71.891,70

90,00

1

10

100,00

 

LOT III- Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa CANON

Red.

broj

Naziv ponuđača

Cijena KM bez PDV-a

P=PI*90/Pt

Rok isporuke izraženo u danima

H=HI*10/Ht

Ukupan broj bodova G= P+H

1.

,,ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

4.712,00

90,00

1

10,00

100,00

2.

„AERO

EXCLUSIVE« d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12

12.320,00

34,42

3

3,33

37,75

3.

“R & S” d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb

15.232,00

27,84

2

5,00

32,84

 

LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa BROTHER 

Red.

broj

Naziv ponuđača

Cijena KM bez PDV-a

P=PI*90/Pt

Rok isporuke izraženo u danima

H=HI*10/Ht

Ukupan broj bodova G= P+H

1.

„ALF-OM« d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

57.143,60

90,00

1

10,00

100,00

 

LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP

Red.

broj

Naziv ponuđača

Cijena KM bez PDV-a

P=PI*90/Pt

Rok isporuke izraženo u danima

H=HI*10/Ht

Ukupan broj bodova G= P+H

1.

„ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45

2.100,00

90

1

10

100,00

2.

“R & S” d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb

6.652,80

28,40

2

5,00

33,40

 

Uzevši u obzir sve prihvatljive ponude, utvrđeno je daje ponuđena cijena ponuđača ,,ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka za LOT III za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, te za LOT V za više od 20% niža od drugorangirane prihvatljive ponude, zbog čega je Ugovorni organ shodno odredbi člana 17. stav (7) tačka b) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj: 90/14) od navedenog ponuđača zatražio da obrazloži ponuđenu cijenu.

Ponuđača ,,ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka blagovremeno je dostavio traženo obrazloženje, koje je Ugovorni organ prihvatio kao osnovano i koje čini sastavni dio Zapisnika o ocjeni ponuda i radu Komsije broj: 02-16-12-1325-15/20 od 03.11.2020. godine.

Slijedom svega navedenog. Komisija je dala preporuku direktoru UIO da se u otvorenom postupku za prikupljanje ponuda za nabavku i isporuku tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača, te da se najpovoljnijom ponudom ocijeni ponuda ponuđača po LOT - ovima kako slijedi:

- LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa EPSON, ponuda ponuđača „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, čija cijena ponude iznosi 45.491,60 KM bez PDV-a, odnono 53.225,17 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 3 kalendarska dana,

- LOT II - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa LEXMARK, ponuda ponuđača „ALF OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 71.783,40 KM bez PDV-a, odnosno 83.986,58 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana,

- LOT III - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa CANON, ponuda ponuđača „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 4.712,00 KM bez PDV-a, odnosno 5.513,04 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana,

- LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa BROTHER, ponuda ponuđača „ALF OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 57.143,60 KM bez PDV-a, odnosno 66.858,01 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana,

- LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP, ponuda ponuđača „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45, čija cijena ponude iznosi 2.100,00 KM bez PDV-a, odnosno 2.457,00 KM sa PDV-om, sa rokom isporuke od 1 kalendarskog dana.

Napomena: Komisija je predložila zaključivanje ugovora za LOT 1 koji premašuju procijenjenu vrijednost nabavke, odnosno vrijednost najpovoljnije ponude za LOT 1 je veća od osiguranih sredstava za nabavku za navedeni LOT. Ovo iz razloga jer ukupna vrijednost ugovora za navedene LOT-ove, ne prelazi ukupnu procijenjenu vrijednost nabavke (bez PDV-a), a koja iznosi 426.000,00 KM bez PDV-a, za period od dvije godine, odnosno 213.000,00 KM bez PDV-a na godišnjem nivou, i koja je propisana tačkom 6.4. Tenderske dokumentacije. Naime, za utvrđivanje činjenice ima li Ugovorni organ osigurana sredstva za nabavku, relevantna je ukupna procijenjena vrijednost svih LOT-ova, shodno odredbi člana 15. Zakona o javnim nabavkama kojom je propisano da ako je javna nabavka robe, usluga ili radova podijeljena u nekoliko lotova, procijenjena vrijednost predstavlja zbir svih takvih lotova i ona se koristi za određivanje vrijednosnog razreda te nabavke. Dakle, izborom ponude čija je cijena manja od procijenjene vrijednosti nabavke u pojedinim LOT-ovima, Ugovornom organu preostaju osigurana 

sredstva za nabavku koja se može iskoristiti u slučaju kada u pojedinom LOT-u cijena najpovoljnije ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabavke pojedinog LOT-a.

Izabrani ponuđači „AERO EXCLUSIVE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12 i „ALF-OM" d.o.o. Banja Luka, Mladena Stojanovića br. 43-45 dužni su u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru dostaviti dokaze iz tačke 7.1.3. Tenderske dokumentacije kojim se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, na način kako je to propisan Tenderskom dokumentacijom.

Prihvatajući prijedlog Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ponuđač koji smatra daje Ugovorni organ u toku postupka izvršio povrede odredbi Zakona o javnim nabavkama ima pravo uložiti žalbu.

Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi putem Uprave za indirektno oporezivanje, ulica Bana Lazarevića bb Banja Luka, u pisanoj formi, u tri primjerka, u roku od 10 dana od dana prijema ove odluke.

Shodno članu 108. Zakona o javnim nabavkama žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka.

Uplata naknade se vrši u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama (“SI. Glasnik BiH”, broj: 86/2014).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: