Usluge kvalifikacije zamrzivača za smještaj vakcina i mapiranja službenih vozila Caddy za prevoz vakcina hladnim lancem

Datum objave: 09.02.2021. 09:51 / Izvor: Akta.ba, 05.02.2021.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBiH

 

Broj: S-01-02-01-2-137-2/21

Sarajevo, 29.01.2021.

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), te člana 7. Pravilnika o direktnom sporazumu Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, u postupku javne nabavke usluga kvalifikacije zamrzivača za smještaj vakcina i mapiranja službenih vozila ,,Caddy" za prevoz vakcina „hladnim lancem" u javnozdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH radi provođenja imunizacije protiv COVID-19 za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2021. godini, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH je donio

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se ponuda/predračun broj 028-21 od 29.01.2021. godine i Ugovor za javnu nabavku usluga kvalifikacije zamrzivača za smještaj vakcina i mapiranja službenih vozila ,,Caddy" za prevoz vakcina „hladnim lancem" u javnozdravstvene ustanove na teritoriji Federacije BiH radi provođenja imunizacije protiv COVID-19 za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u 2021. godini, dodjeljuje se ponudaču MPS-Lab d.o.o Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br. 2, 71000 Sarajevo, za izvršenje naprijed navedene nabavke prema ponuđenoj cijeni od 5.585,00 KM bez PDV-a + 949,45 KM PDV-a, što ukupno iznosi 6.534,45 sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču MPS-Lab d.o.o Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br. 2, 71000 Sarajevo, najkasnije po proteku roka od 5 dana, računajući od dana objave obavještenja o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za finansijske poslove Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Član 4.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak istraživanja tržišta pokrenut je dana 29.01.2021. godine. Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5700,00 KM (slovima: pethiljadasedamstotina KM).

Ispitivanjem tržišta utvrđeno je da je ponuda ponuđača:

- MPS-Lab d.o.o Sarajevo, ul. Srđana Aleksića br. 2, 71000 Sarajevo prihvatljiva iz razloga jer ista zadovoljila kriterij "najniža cijena" tehnički zadovoljavajuće ponude.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je pravilno i potpuno izvršena ocjena ponuda, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva. Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima.

Pri donošenju Odluke, direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH se rukovodio činjenicom da je realno procijenjena vrijednost predmetne nabavke na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen jer je isti dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu, prema kojoj vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi 5.585,00 KM.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: