Usluge održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma

Datum objave: 10.11.2020. 11:55 / Izvor: Akta.ba, 30.10.2020.

 

 

Broj: 01-04-2243/20-5

Datum: 30.10.2020. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b. a u vezi sa članom. 89., člana 70. stavovi 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama [Službeni glasnik BiH broj 39/14], člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH, broj 35/05 ) člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine FBIH" broj 49/06) člana 43. Statuta Općine Banovići (Službeni glasnik općine Banovići broj 2/20) i Preporuke Komisije za javnu nabavku, broj: 01-04-2243/20-4 od 29.10.2020. godine u postupku javne nabavke usluga „Usluga održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma" Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javnu nabavke usluga broj: 01-04-2243/20-4 od 29.10.2020. godine i Okvirni sporazum za javnu nabavku usluga „Usluga održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma" dodjeljuje ponuđaču „LISKOTRAL" d.o.o. BANOVICI, sa sjedištem u ulici Armije BiH broj 12. u Banovićima, prema cijenama iskazanim u Ponudi broj 26/10 gdje ukupna ponuđena cijena iznosi 5.100,00 KM bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Rok mirovanja se ne primjenjuje, budući da je u postupku sudjelovao jedan ponuđač, čija je ponuda ujedno i odabrana, a sve u skladu sa članom 98. stav 2. tačka a. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14).

Prijedlog Okvirnog sporazuma o nabavci usluga dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču iz člana 1. ove Odluke nakon dostavljanja dokumenata (originali ili ovjerene fotokopije) kojima dokazuje ispunjavanje uslova za kvalifikaciju kako je predviđeno tenderskim dokumentom tj. dokumenata kojima se potvrđuju izjava iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama.

Okvirni sporazum će se zaključiti na iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, odnosno 16.998,00 KM.

Član 3

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internet stranici www.banovici.gov.ba istovremeno s njenim upućivanjem svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14).

 

obrazloženje

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01-05-2243/20 od 13.10.2020. godine donesenom od strane ovog organa pokrenut je postupak javne nabavke usluga „Usluga održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma".

Predmetna javna nabavka predviđena je Planom javnih nabavki općine Banovići za 2020. godinu, 01-04- 81/20 od 24.01.2020. godine, evidencijski broj: 80/20 i broj: 01-04-1694/20 od 10.09.2020. godine, evidencijski broj: liV.

Javna nabavka usluga sprovedena je konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 16.998,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1220-7-2-94-3-69/20, objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 19.10.2020. godine.

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki https://www.ein.gov.ba dana 19.10.2020. godine

Zahtjev za dostavu ponuda je proslijeđen sljedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki):

-              „СО - AUTO" d.o.o. Ilidža,

-              „LISKOTRAL" d.o.o. Banovići,

-              „EURO DAM JAS" d.o.o. Lukavac.

Komisija za javne nabavke imenovana rješenjem broj: 01-04-68/20 od 22.01.2020. godine i broj: 01-04- 135/20 od 03.02.2020. godine, ovom organu dostavila je dana 30.10.2020. godine Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-04-2243/20-3 od 29.10.2020. godine i Preporuku o dodjeli ugovora/okvirnog sporazuma javne nabavke usluga broj: 01-04-2243/20-4 od 29.10.2020. godine u postupku javne nabavke usluga „Usluga održavanja vatrogasnih vozila sa nabavkom dijelova i zamjenom guma".

U postupku je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno slijedeće:

-              da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna (1) i to ponude ponuđača

1. „LISKOTRAL" d.o.o. BANOVIĆI, sa sjedištem u ulici Armije BiH broj 12. u Banovićima (datum predaje ponude 26.10.2020. godine u 14:00h)

-              da je pristigla ponuda blagovremena,

-              da je ponuda ocijenjena prihvatljivom.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Kako je u predmetnoj javnoj nabavci predviđena primjena e-aukcije, a obzirom da je prispjela samo jedna prihvatljiva ponuda, to se u skladu sa članom 3. stav 3. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja e- aukcije (Službeni glasnik BiH 66/16) e-aukcija nije mogla zakazati, nego će se postupak nastaviti i okončati u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama, a to je u konkretnom slučaju donošenjem ove Oduke i dodjele ugovora izabranom Ponuđaču.

U postupku ocjene provedenog postupka, ovaj organ nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama podzakonskim aktima, internim aktima i Tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b. a u vezi sa članom 89. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi sa članom 3. stav 3. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja e-aukcije (Službeni glasnik BiH 66/16) odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke dopuštena je žalba. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hervegovine, Filijala URŽ-a u Mostaru putem ugovornog organa u roku od 5 dana od dana prijema Odluke. Žalba se dostavlja u tri istovjetna primjerka u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Općina Banovići, ulica Alije Dostovića br. 1.75290 Banovići.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: