Usluge organizacije proslave Dana Republike Srpske 2022. godine

Datum objave: 20.01.2022. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 23.12.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

PREDSJEDNIK REPUBLIKE

SLUŽBA PREDSJEDNIKA

 

Broj: 01-2-054-4231-15/21

BanjaLuka, 23.12.2021. godine

 

Ha osnovu člana 8. stav 1., člana 64. stav 1. tačka b.? člana 70. stav l.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), tačke IH Odluke o obrazovanju Službe predsjednika Republike („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 47/08 i 47/10) i preporuke Komisije za nabavku imenovane Rješenjem broj: 01-2-054-4231-9/21 od 20. decembra 2021. godine, na sjednici održanoj 23. decembra 2021. godine, generalni sekretar predsjednika Republike, donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora ponuđaču: Konzorcijum ,,City Consultig" d.o.o. Banja Luka i

„SD Sistemi” d.o.o. Laktaši

 

1

Nakon okončanog postulka nabavke usluga organizacije proslave Dana Republike Srpske 2022. godine na koji se lrimjenjuje poseban režim shodno odredbama člaia 8. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Herdegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 66/16) prihvata se ponuda ponuđača Konzorcijum „City Consulting" d.o.o. Banja Luka i „SD Sistemi" d.o.o. Laktaši broj: JT-01- 12/2021 od 23.12.2021. godins, sa ukupnom dijenom 637.400,00 KM, bez PDV-a.

 

11

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se na veb stranici ugovornog organa, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) i 71. Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

Obrazloženje:

Dana 7.12.2020. godine, donesena je Odluka o pokretan>u postupka nabavka usluge organizadije proslave Dana Republike Srpeke 2022. godine broj; 01-2-054-4231/21. Prodijenjena vrijednost nabavke je: 650.000,00 KM bez PDV~a. Ha osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za usluge organizacije proslave Dana Republike Srpske 2022. godine, broj; 01-2-054-4231-1/21 od 7.12.2021. godine, objavljenog na web stranici Službe predsjednika Republike www.predsjednikrs.net i upućenog na tri adrese, na protokol Ugovornog organa dostavljena je jedna ponuda: ponuđača Konzorcijum ,,City Consulting" d.o.o. Banja Luka i „SD Sistemi" d.o.o. Laktaši od 23,12.2021. godine.

Nakon obavljenih pregovora, primjenom kriterijuma „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude" Komisija je zapisnikom broj: 01-2-054-4231-14/21 od 23.12.2021. godine konstatovala da ponuda Konzorcijuma ,,City Consultig" d.o.o, Banja Luka i „SD Sistemi" d.o.o. Laktaši broj; JT-01-12/2021 od 23,12.2021. godine, sa ukupnom cijenom 637.400,00 KM bez PDV-a, ispunjava tehničke, kulturno-umjetničke i ekonomske zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome data preporuka da se donese odluka o dodjeli utovora navedenom ponuđaču.

Cijeneći navedeno generalni sekretar predsjednika Republike donosi odluku kao u dispozitivu.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Ugovornom organu na način i u rokovima prolisanim članom 99. i 101, Zakona.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: