Usluge servisiranja i popravke vozila iz programa VW Golf, Caddy, Nissan Terano (područje ZDK) za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Zenica

Datum objave: 21.12.2016. 11:54 / Izvor: Akta.ba, 21.12.2016.

Javno preduzeće            

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOViNE      

d.d. - Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija", Zenica

 

Zenica, 15.12.20i6. godine

Broj: 03-6-503-23592/2016

 

Na osnovu članova 25, 32, 70. i 71. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH". broj: 39/14). člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: broj: SD- 5211/16-38/2. od 29.03.2016. godine, članova 15. i 73. Pravilnika o nabavkama Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: NO-5155/15-52/5.1 od 26.02.2015. godine i člana 16. stav 6) Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva, broj: U-01- 25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine, broj: U-01-33994/15-15/9 od 17.11.2015. godine, broj: U-01- 6884/16-2./7. od 09.03.2016. godine i broj: U-01-24254/16-32./15 od 09.08.2016. godine, na preporuku Komisije za nabavke, donosim

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u Otvorenom postupku, broj: EDZE-O P-23/16-

Servisiranje i popravka vozila iz programa VW Golf, Caddy, Nissan Terano (područje ZDK) za potrebe

Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica

 

Član 1.

Najpovoljniji ponuđač po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-23/16-Servisiranje i popravka vozila iz programa VW Golf, Caddv, Nissan Terano (područje ZDK) za potrebe Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica, je: Jasmin M d.o.o. Zepče

 

Član 2.

Zadužuje se Služba za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica da u roku od 3 dana. a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja ove Odluke, istu dostavi ponuđačima koji su blagovremeno dostavili ponudu i time ih obavijesti o rezultatima postupka navedenim u Odluci.

 

Član 3.

Obavezuje se ponuđač iz člana 1. ove Odluke da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke, dostavi dokumente navedene u tački 6.2.2 Tenderske dokumentacije.

 

Obrazloženje:

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka, broj: 03-6-503-14367/2016 od 02.08.2016. godine.

Obavještenje o nabavci u postupku javne nabavke po Otvorenom postupku, broj: EDZE-OP-23/16- Servisiranje i popravka vozila iz programa VW Golf, Caddy, Nissan Terano (područje ZDK) za potrebe Podružnice "Elektrodistribueija". Zenica, broj: 1429-1 -2-238-3-81/16 objavljeno je dana 18.08.2016.  godine na Portalu javnih nabavki Bosne i Hercegovine, te dana 26.08.2016. godine u Službenom glasniku BiH, broj 63/16.

Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke je 7.300,00 KM bez PDV-a. U predmetnom postupku javne nabavke ponudu su dostavili ponuđači:

1. A.S. auto centar d.o.o. Zenica, ponuda u iznosu od 4.578.00 KM bez PDV-a. na koju je ponuđen popust od 5%,

2. Jasmin M d.o.o. Žepče, ponuda u iznosu od 3.678,56 KM bez PDV-a.

3. Auto Aki d.o.o. Travnik, ponuda u iznosu od 4.372,50 KM bez PDV-a,

4. Strong auto d.o.o. Zenica, ponuda u iznosu od 3.696,60 KM bez PDV-a.

Na iznos ponude ponuđača A.S. auto centar d.o.o. Zenica od 4.578,00 KM bez PDV-a primijenjen je ponuđeni popust od 5%, tako da je konačni iznos ponude 4.349,10 KM bez PDV-a.

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem Direktora Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica, broj: 03-6-503-15977/2016, izvršila je otvaranje, pregled i ocjenu pristiglih ponuda i utvrdila da sve ponude ispunjavaju zahtjeve po tenderskoj dokumentaciji, te su iste ocijenjene kao prihvatljive.

Ponuđači A.S. auto centar d.o.o. Zenica, Jasmin M d.o.o. Žepče i Strong auto d.o.o. Zenica ispunili su uslov za korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg, odnosno dostavili su sve dokumente tražene u tački 7.4. Tenderske dokumentacije.

Ponuđač Auto Aki d.o.o. Travnik nije ispunio uslov za korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg, odnosno nije dostavio sve dokumente tražene u tački 7.4. Tenderske dokumentacije.

Ukupna ocjena ponuda - izbor najpovoljnijeg ponuđača prema zahtjevima i postupku ocjenjivanja datih u tenderskom dokumentu:

Naziv ponuđača i sjedište

Iznos ponude (KM bez PDV-a) bez preferencijalnog tretmana

Iznos ponude (KM bez PDV-a) sa preferencijalnim tretmanom

Osvojena pozicija

Jasmin M d.o.o. Žepče

3.678,56

3.126,78

L

Strong auto d.o.o. Zenica

3.696,60

3.142,11

2.

A.S. auto centar d.o.o. Zenica

4.349,10

3.696,74

3.

Auto Aki d.o.o. Travnik

4.372,50

4.372,50

4.

 

U skladu sa naprijed navedenim. Komisija za nabavku ugovornog organa je na osnovu ukupne ocjene ponuda po kriteriju najniža cijena, predložila izbor društva Jasmin M d.o.o. Žepče. za najpovoljnijeg ponuđača sa ponudom u iznosu od 3.678.56 KM bez PDV-a (3.126,78 KM bez PDV-a-sa uračunatim preferencijalnim faktorom).

Na osnovu iznesenog, odlučeno je kao u dispozilivu Odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba ugovornom organu (JP Elektroprivreda Bili d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija". Zenica) u roku od 10 dana od dana prijema ove Odluke.

Dostavljeno:

- Ponuđačima

Službi za komercijalne poslove Podružnice "Elektrodistribucija", Zenica

- a/a

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: