Zdravstveno-sanitarni pregledi radnika, kontrola higijenske ispravnosti namirnica, bakteriološki pregled brisa i ostale zakonske kontrole

Datum objave: 09.12.2020. 09:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

893-1-2-703-5-533/20


Broj obavještenja o nabavci 893-1-2-703-3-419/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Lejla Dumanjić
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojim je zaključen okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

7.12.2020. - 7.12.2022.

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

90000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zdravstveno-sanitarni pregledi radnika, kontrla higijenske ispravnosti namirnica, bakteriološki pregled brisa i ostale
zakonske kontrole

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sanitarni - zdravstveni pregled zaposlenih
Obavljaće se jednom godišnje u prostorima Naručioca ili po dogovoru i prethodno dostavljenim spiskovima radnika. Sadržaj
pregleda propisan je Pravilnikom o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (Sl.novine
FBIH 20/08) a obuhvata:
- Ljekarski pregled na TBC pluća,
- RTG pluća - po indikaciji nakon pregleda (u režiji KCUS-a)
- bris nosa i grla na piogeni stafilokok i betahemolitički streptokok grupe A
Sanitarni pregled radnika na porođajnim i dječijim odjelima obuhvata osim navedenih pregleda i pregled stolice na
salmonele, šigele, enterotropne Escherichia coli i crijevne parazite.
Sanitarni pregled zaposlenih na pripremi i prometu hrane i vode obuhvata :
- svakih 6 mjeseci: bris grla i nosa na piogeni stafilokok i betahemolitički streptokok grupe A (kliconoštvo), bakteriološki
i laboratorijski pregled stolice na (kliconoštvo i parazitonoštvo).
- jednom godišnje: liječnički pregled na zarazne bolesti koje se mogu prenositi namirnicama odnosno pitkom vodom
i na gnojna oboljenja i RTG pluća po indikaciji (u režiji KCUS-a
Mikrobiološka analiza namirnica
obavljaće se od strane Pružaoca usluga čiji stručni tim uzima uzorke za kontrolu higijenske ispravnosti namirnica u prostoru
Centralne kuhinje, dva puta mjesečno po tri uzorka (iz čistog dijela u kojem je termički obrađena hrana, sa posuđa u kojem
se transportuje hrana na klinike).
Kontrola sterilizacije - spore
obavljaće se svaka dva mjeseca za posude pod pritiskom koje su u funkciji (20 kom) uz dostavu i preuzimanje spora od
strane Pružaoca usluga.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 85140000-2 Razne zdravstvene usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Definsano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definsano tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003 Ilidža Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

87320,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

87320,00

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

7.12.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87320,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

87320,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-2-703-5-533/20
PODIJELI: