DODJELA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA KORIŠTENJE U SVRHU PROŠIRENJA GRAĐEVINSKE PARCELE U ULICI STJEPANA TOMAŠEVIĆA U NOVOM TRAVNIKU - Općina Novi Travnik

24.10.2011. 12:56 / Izvor: eKapija.ba

OPĆINA NOVI TRAVNIK
Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu (≪Službene novine FBiH≫, broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu broj: 08-23-309/11 (≪Službeni glasnik općine Novi Travnik“, broj: 1/11), i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje, u svrhu proširenja građevinske parcele u ulici Stjepana Tomaševića u Novom Travniku, (≪Službeni glasnik općine Novi Travnik“, broj: 5/11),
Općinski načelnik, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje u svrhu proširenja građevinske parcele u ulici Stjepana Tomaševića u Novom Travniku

a) Građevinska parcela površine P=75,00 m2

I/a PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, površine P=75,00 m2 u svrhu proširenja građevinske parcele u ulici Stjepana Tomaševića u Novom Travniku, na zemljištu označenom: k.č.broj: 49/51, upisana u elektronski zk.ul.broj: 238, K.O. Pribilovići, po novom premjeru identična k.p. broj: 220/8, p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik.

II/a POČETNA CIJENA – NAKNADA

Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje obuhvata:
- početna cijena naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište iznosi 20,00 KM po 1 m2,

III/a URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI

1. Urbanističko-tehnički uvjeti za proširenje građevinske parcele, utvrđeni su u skladu sa Urbanističkim planom Općine Novi Travnik 2020 godine, gdje je na predmetnoj lokaciji predviđena zona stambenih objekata.
2. Gabaritna površina parcele: 75 m2.
Namjena parcele je: izgradnja objekata komunalne infrastrukture;

II PRAVO UČEŠĆA – DOKUMENTACIJA KOJU PONUDA TREBA DA SADRŽI

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica odnosno organizacije koje prilože slijedeću dokumentaciju:
1. Prijava na Javni konkurs sa ponuđenom cijenom za zemljište po 1m2,
2. Fotokopija lične karte (za fizičko lice) ili Izvod o upisu u sudski registar (pravno lice), rješenje nadležnog Ministarstva (organizacija),
3. Dokaz o uplaćenoj kauciji (1.000,00 KM) za sudjelovanje na Javnom konkursu, uplatu izvršiti na račun broj: 1549995000429981 - Budžet Općine Novi Travnik. Učesnicima Javnog konkursa koji ne ostvare pravo kupnje uplaćeni iznos kaucije u iznosu 1.000,00 KM se vraća.

III UVJETI KONKURSA I NAČIN DODJELE

1. Investitorima naknada za uređenje građevinskog zemljišta neće se obračunavati, budući da se radi o proširenju građevinske parcele u ulici Stjepana Tomaševića u Novom Travniku za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, a sve u skladu sa propisanim urbanističkotehničkim uvjetima.
2. Dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta iz tačke I/a ovog Konkursa izvršit će se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pismenih ponuda.
3. Prednost za dodjelu lokacije iz tačke I/a, ovog javnog konkursa ima ponuđač koji ponudi najveću naknadu za dodijeljeno zemljište koja ne može biti manja od početne cijene, i ostali kriteriji iz Odluke o građevinskom zemljištu broj: 08-23-309/11 (≪Službeni glasnik općine Novi Travnik“, broj: 1/11).
4. Ukoliko učesnik konkursa koji ostvari pravo kupnje, odustane iz bilo kojih razloga do konačne dodjele ili ne izvrši obavezu uplate naknade za dodijeljeno zemljište po rješenju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa kaucije, a zemljište ostaje na raspolaganju Općini,
5. Prijava na konkurs obavezno sadrži naziv i tačnu adresu lica koje se prijavljuje na konkurs, oznaku zemljišta za čiju dodjelu se konkuriše, ponuđeni iznos naknade za zemljište, datum i potpis ponuđača – potpis ovlaštenog lica i pečat pravnog lica.
6. Prijave na javni konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za provođenje Javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta“ na adresu:
OPĆINA NOVI TRAVNIK, ulica Kralja Tvrtka bb. ili neposredno na protokol Općine.
Na poleđini koverte napisati tačnu adresu i kontakt telefon podnosioca prijave.
7. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik i web stranici Općine Novi Travnik. O datumu otvaranja prijava ponuđači će biti naknadno obaviješteni.
8. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se ni razmatrati a Komisija će donijeti Zaključak kojim se takva prijava odbacuje.
9. Zaključak o rezultatima Konkursa, komisija će dostaviti svim učesnicima Javnog konkursa u roku od 8 dana po zaključenju Konkursa i isti će biti objavljen na Oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.
10. Učesnici Konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja Zaključka o rezultatu Konkursa izjaviti prigovor protiv tog zaključka Općinskom vijeću Novi Travnik.
11. Za dodatne informacije ili objašnjenja može se obratiti Službi za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar Općine Novi Travnik

Novi Travnik, oktobar 2011. godine

N A Č E L N I K
Refik Lendo

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije