Pravilnik o načinu održavanja baze podataka DNK profila

19.08.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o načinu održavanja baze podataka DNK profila

Ovim pravilnikom propisuju se način održavanja baze podataka rezultata analiza dezoksiribonukleinske kiseline, vrsta podataka, način prikupljanja, obrada i čuvanje podataka u bazi podataka.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 83 19.8.2020.

Na osnovu člana 6. stav 5. Zakona o bazi podataka rezultata analiza dezoksiribonukleinske kiseline (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 121/12) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova, 11. augusta 2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O NAČINU ODRŽAVANJA BAZE PODATAKA, VRSTI PODATAKA, NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADI I ČUVANJU PODATAKA U BAZI PODATAKA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način održavanja baze podataka rezultata analiza dezoksiribonukleinske kiseline (u daljem tekstu: baza podataka DNK profila), vrsta podataka, način prikupljanja, obrada i čuvanje podataka u bazi podataka.

Član 2.

(1) Za vođenje baze podataka DNK profila nadležna je Jedinica za forenziku – Kriminalističko-tehnički centar Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Za održavanje baze podataka DNK profila nadležna je Uprava za informaciono-komunikacione tehnologije Ministarstva.

Član 3.

(1) Uspostavljanje baze podataka DNK profila obuhvaća instalaciju softvera, formiranje registara i unos podataka DNK profila u odgovarajuće DNK registre.

(2) U okviru baze podataka Ministarstvo vodi, u skladu sa Zakonom o bazi podataka rezultata analiza dezoksiribonukleinske kiseline (u daljem tekstu: Zakon), sljedeće DNK registre:

1) Registar DNK uzoraka,
2) Opći forenzički DNK registar,
3) DNK registre osumnjičenih i optuženih,
4) DNK registar osuđenih lica,
5) DNK registar nestalih i neidentificiranih lica.

(3) Obrada podataka u DNK registrima iz stava 2. ovog člana obuhvaća radnje kojima se podaci evidentiraju, čuvaju,  ažuriraju, koriste, brišu i druge radnje koje se vrše u vezi sa podacima.

Član 4.

(1) DNK registri iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika obu- hvaćaju podatke sa DNK profilima i identifikacione podatke koji se smatraju povjerljivim podacima i predstavljaju po- sebnu kategoriju osobnih podataka, prilikom čije se obrade naročito vodi računa o zaštiti podataka i privatnosti lica na koje se odnose.

(2) DNK registri sadrže sljedeće podatke:

1) mjesto i vrijeme uzimanja bioloških uzoraka,

2) DNK profil,

3) potpune ili djelimične DNK profile tragova izuzetih sa mjesta događaja, odnosno u vezi sa događajem,

4) podatke o licu od koga su uzeti uzorci radi analize: ime i prezime, jedinstveni matični broj, pol, ime i prezime oca, ime i djevojačko prezime majke, datum i mjesto rođenja, država rođenja, mjesto prebivališta, ulica i kućni broj, nadimak, lažno ime ili alijas, zanimanje, zvanje, bračno stanje, državljanstvo, za stranca – vrsta isprave za prelazak državne granice, broj i datum izdavanja te isprave, podatke o ustanovi koja je tu ispra- vu izdala, te rok važenja isprave,

5) naziv krivičnog djela za koje je lice osumnjičeno, od- nosno osuđeno.

(3) Podaci o DNK profilu i identifikacioni podaci čuvaju se u odvojenim elektronskim evidencijama.

Član 5.

(1) Server baze podataka DNK profila nalazi se u Data centru Ministarstva na primarnoj lokaciji, koja je osigurana video-nadzorom i sistemom za kontrolu ulaska.

(2) Serveru baze podataka DNK profila mogu da pristupe samo administratori baze podataka.

(3) Rezervna kopija (bekap) baze podataka DNK profila radi se na dnevnom nivou i arhivira se na:

1) odgovarajuće eksterne medije koji se čuvaju u sefu,

2) serveru koji se nalazi u Data centru Ministarstva na sekundarnoj lokaciji.

(4) Radnim stanicama za pregled i ažuriranje podataka iz baze podataka DNK profila mogu da pristupe samo korisnici koji posjeduju odgovarajuće pristupne parametre (korisničko ime i lozinka), u skladu sa dodijeljenim ovlastimaza pristup.

(5) Serveri na kojima je smještena baza podataka DNK profila i radne stanice koje se koriste za pristup bazi podataka DNK profila nalaze se u posebnoj internet mreži Ministar- stva i nemaju pristup globalnoj internet mreži.

(6) Korisnici baze podataka DNK profila prilikom korište- nja sistema vode računa o sigurnosti informaciono-komunikaci- onog sistema i sigurnosti osobnih podataka u Ministarstvu.

Član 6.

(1) DNK profile i njima odgovarajuće podatke Ministar- stvo prima u elektronskoj ili pisanoj formi i prilikom unosa u bazu podataka DNK profila taj DNK profil dobija jedinstven identifikacioni broj.

(2) Podaci primljeni u elektronskom obliku, nakon uvi- da i obrade (kontrole i klasifikacije) od lica ovlašćenog za obradu i čuvanje podataka, smještaju se u odgovarajući DNK registar.

(3) Podaci primljeni na dokumentu u pisanoj formi unose se u odgovarajući DNK registar u bazi podataka DNK pro- fila, nakon čega se navedeni dokument arhivira u Jedinici za forenziku – Kriminalističko-tehničkom centru.

Član 7.

(1) Svaki novi DNK profil unosi se u bazu podataka DNK profila po prijemu, a najkasnije u roku od tri dana od dana 

prijema, i automatski se vrši provjera sa DNK profilima koji se već nalaze u bazi podataka DNK profila.

(2) U slučaju poklapanja DNK profila sa DNK profilom koji postoji u bazi podataka, obavještava se nadležni organ.

(3) DNK profil srodnika neidentificiranog ili nestalog lica ne može se upoređivati sa drugim DNK profilima u bazi podataka DNK profila.

(4) Upoređivanje, čuvanje i brisanje podataka koji su dostavljeni od nadležnih organa u okviru međunarodne sa- radnje vrši se na način definiran zakonima i međunarodnim sporazumima iz ove oblasti.

Član 8.

(1) Razmjena podataka iz baze podataka rezultata analiza DNK profila u svrhu utvrđivanja identiteta lica i leševa vrši se u skladu sa Pravilnikom o sadržaju, načinu vođenja i roko- vima čuvanja evidencija koje vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/17 i 102/18) i odredbama međunarodnih sporazuma o pružanju međunarodne pravne pomoći.

(2) Podaci iz baze podataka rezultata analiza DNK pro- fila, u svrhu međunarodne razmjene podataka, dostavljaju se nadležnim organima posredstvom kojih je zatražena među- narodna pomoć u formi brojčanih i slovnih oznaka lokusa, odnosno alela i obilježeni su jedinstvenim identifikacionim brojem, bez identifikacionih podataka o licu.

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o načinu održavanja baze podataka, vrsti podataka, na- činu prikupljanja, obradi i čuvanju podataka u bazi podataka rezultata analiza dezoksiribonukleinske kiseline (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 25/14).

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”

 

Broj: S/M-020-109/20

11. augusta 2020. godine Banja Luka

 

Ministar,
Mr. Dragan Lukač, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.