Zakon o dopunama Zakona o prekršajima

16.10.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Zakon o dopunama Zakona o prekršajima

Zakon o dopunama Zakona o prekršajima

 

Službeni glasnik BiH broj 65/20 [16.10.2020.] 

 

Na osnovu člana IV. 4. tačka a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 12. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. septembra 2020. godine, i na 12. sjednici Doma naroda, održanoj 8. oktobra 2020. godine, usvojila je

 

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA


 

Član 1.
 

U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07, 18/12, 36/14 i 81/15), u članu 2. stav (5) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "osim ako je kažnjavanje za pokušaj izričito propisano".

Iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi:

"(6) Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sva lica bez diskriminacije po bilo kojem osnovu, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik BiH", br. 59/09 i 66/16)".
 

Član 2.
 

U članu 29. stav (3) iza riječi: "radnih dana" dodaju se riječi: "ako se uručenje vrši u Bosni i Hercegovini i 10 radnih dana ako se uručenje vrši van teritorije Bosne i Hercegovine".
 

Član 3.
 

U članu 33. u prvoj rečenici iza riječi: "novčanu kaznu" dodaju se riječi: "i troškove platnog prometa".
 

Član 4.
 

U članu 37. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Sud koji primi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka će, u skladu s članom 34. ovog zakona, taj podatak u elektronskoj formi unijeti u prekršajnu evidenciju".

Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).

Iza stava (5) koji postaje stav (6) dodaje se stav (7) koji glasi:

(7) Ovlašteni organi iz člana 3. stav (1) tačka a) ovog zakona mogu voditi vlastitu prekršajnu evidenciju, a sami propisuju sadržaj i način vođenja te evidencije, u skladu s ovim zakonom i Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11).
 

Član 5.
 

U članu 44. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:

"(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, novčane kazne i sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta za prekršaje koji su propisani Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09,48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) i drugim propisima iz oblasti sigurnosti saobraćaja na putevima, prihod su budžeta onog nivoa vlasti iz kojeg se finansira ovlašteni organ koji u okviru svoje nadležnosti osigurava njihovo provođenje".
 

Član 6.
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-679/20
8. oktobra 2020. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Nebojša Radmanović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.