Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

02.12.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

Ovim pravilnikom propisuju se oblik, izgled, sadržaj i način izdavanja službene legitimacije upravnog inspektora i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama upravnog inspektora.

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 119, 02.11.2020.

 

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o upravnoj inspekciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar uprave i lokalne samo uprave, 24. novembra 2020.godine, donosi

 

PRAVILNIK
O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI UPRAVNOG INSPEKTORA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se oblik, izgled, sadržaj i način izdavanja službene legitimacije upravnog inspektora i način vođenja evidencije o izdatim službenim legitimacijama upravnog inspektora.

Član 2.

(1) Službena legitimacija upravnog inspektora predstavlja javnu ispravu kojom upravni inspektor dokazuje svojstvo službenog lica, identitet i ovlašćenja propisana zakonom.

(2) Upravni inspektor nosi službenu legitimaciju za vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora za koji je zakonom ovlašćen i legitimiše se prije početka inspekcijskog nadzora.

Član 3.

Službena legitimacija upravnog inspektora je pravougaonog oblika, dimenzija 70 mm · 100 mm, a izrađuje se na dvodijelnoj polukartonskoj hartiji koja je sa vanjske strane presvučena skajem ili kožom tamnoplave boje.

Član 4.
(1) Službena legitimacija upravnog inspektora sadrži:

1) na prednjoj, vanjskoj strani utisnut amblem Republike Srpske, iznad kojeg je ćirilicom ispisan tekst: “REPUBLI- KA SRPSKA”, a ispod: “SLUŽBENA LEGITIMACIJA UPRAVNOG INSPEKTORA”,

2) na prvoj unutrašnjoj strani ćirilicom ispisan naziv organa: “Ministarstvo uprave i lokalne samouprave”, koji je izdao službenu legitimaciju, ispod kojeg je označeno mjesto za f tografiju upravnog inspektora dimenzija 35 mm · 45 mm, ime i prezime upravnog inspektora, mjesto za jedinstveni matični broj (JMB), potpis upravnog inspektora, broj službene legiti- macije, mjesto i datum izdavanja i mjesto za potpis ministra uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: ministar).

(2) Na drugoj unutrašnjoj strani službene legitimacije ćirilicom je ispisan tekst:

“Ovom službenom legitimacijom upravni inspektor dokazuje da ima ovlašćenja:

1) za vršenje nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa o republičkoj upravi i lokalnoj samoupravi, propisa o općem upravnom postupku koji se odnose na efikasnost i ažurnost u rješavanju upravnih stvari i radnim odnosima zaposlenih u republičkim organima uprave i jedinicama lo- kalne samouprave i uredskom poslovanju, u republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave, službama predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, Narodne skupštine Republike Srpske, Vijeća naroda Republike Srpske i Vlade Republike Srpske,

2) za nadzor nad primjenom propisa u općem upravnom postupku koji se odnose na efikasnost i ažurnost u radu, uredskom poslovanju i propisa o pečatima i amblemu u javnim preduzećima, javnim ustanovama i drugim organizacijama koje imaju javna ovlašćenja,

3) za nadzor nad primjenom propisa o radnim odnosima u službi Ustavnog suda Republike Srpske, sudovima, javnim tužilaštvima Republike Srpske, Pravobranilaštvu Republi- ke Srpske i ustanovama za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija.”.

Član 5.

Službenu legitimaciju upravnog inspektora izdaje ministar, sa rokom važenja od deset godina.

Član 6.

(1) Nova službena legitimacija može se izdati upravnom inspektoru ako su nastupile promjene osobnog izgleda ili osobnih podataka nosioca službene legitimacije, bitne za njegovu identifikaciju.

(2) U slučaju gubitka ili znatnijeg oštećenja službene legitimacije, upravni inspektor o tome u roku od tri dana obavještava Ministarstvo uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) i sačinjava detaljan izvještaj o okolnostima pod kojima se to dogodilo, radi izdavanja nove službene legitimacije.

(3) Nova službena legitimacija izdaje se nakon što se oštećena, izgubljena ili na drugi način nestala službena legitimacija objavi nevažećom u “Službenom glasniku Repu- blike Srpske”.

(4) Službenu legitimaciju koja je iz bilo kojih razloga povučena iz upotrebe uništava komisija, koja se sastoji od tri člana, a koju imenuje ministar.

(5) Komisija iz stava 4. ovog člana zapisnički konstatira uništavanje službene legitimacije i izvještaj o izvršenom uništavanju dostavlja ministru.

Član 7.

(1) Upravni inspektor kojem po bilo kom osnovu prestane status upravnog inspektora odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka statusa upravnog inspektora, vraća službenu legitimaciju Ministarstvu.

(2) Ukoliko upravni inspektor ne vrati službenu legitimaciju u roku iz stava 1. ovog člana, ta službena legitimacija oglašava se nevažećom u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Član 8.

(1) U Ministarstvu se vodi knjiga evidencije o izdatim i zamijenjenim službenim legitimacijama upravnog inspektora.

(2) Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) redni broj,

2) ime i prezime upravnog inspektora kome je izdata, odnosno zamijenjena službena legitimacija,

3) broj službene legitimacije upravnog inspektora,

4) datum izdavanja službene legitimacije upravnog inspektora,

5) datum vraćanja službene legitimacije upravnog inspektora.

Član 9.

Izgled službene legitimacije upravnog inspektora nalazi se u Prilogu ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Član 10.

Službene legitimacije upravnog inspektora koje su izdate u skladu sa odredbama Pravilnika o obliku, izgledu, sadržaju i načinu izdavanja službene legitimacije upravnog inspektora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/09) zamijenit će se novim službenim legitimacijama u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u roku od 30 dana od dana stu- panja na snagu ovog pravilnika.

Član 11.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, izgledu, sadržaju i načinu izdavanja službene legitimacije upravnog inspektora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/09).

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 10.2-020-3358/20
24. novembra 2020. godine

 

Banjaluka

Ministar, Senka Jujić, s.r.

 

PRILOG

IZGLED SLUŽBENE LEGITIMACIJE UPRAVNOG INSPEKTORA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.