Pravilnik o evidenciji o izvršenom inspekcijskom nadzoru upravnog inspektora

02.12.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o evidenciji o izvršenom inspekcijskom nadzoru upravnog inspektora

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja evidencije o izvršenom inspekcijskom nadzoru upravnog inspektora.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 119, 2.12.2020.

 

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o upravnoj inspekciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar uprave i lokalne samouprave, 24. novembra2020.godine, donosi

 

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU UPRAVNOG INSPEKTORA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja evidencije o izvršenom inspekcijskom nadzoru upravnog inspektora.

Član 2.

(1) Evidenciju o izvršenom inspekcijskom nadzoru upravni inspektor vodi u knjizi evidencije o izvršenom inspekcijskom nadzoru upravnog inspektora (u daljem tekstu: knjiga evidencije) formata A3 sa numerisanim stranicama.

(2) U knjigu evidencije upravni inspektor upisuje podat- ke hronološkim redom, danom počinjanja vršenja inspekcijskog nadzora.

(3) Evidencija o izvršenom inspekcijskom nadzoru može se voditi i u elektronskoj formi.

Član 3.

(1) Knjiga evidencije sadrži rubrike u koje se upisuju sljedeći podaci:

1) redni broj,

2) po čijem zahtjevu se vrši inspekcijski nadzor,

3) naziv organa, javnog preduzeća, javne ustanove i organizacije koja vrši javna ovlašćenja gdje je izvršen inspekcijski nadzor,

4) datum izvršenog inspekcijskog nadzora,
5) predmet inspekcijskog nadzora,
6) naložene inspekcijske mjere,
7) rok do koga treba izvršiti naložene inspekcijske mjere,

8) rezultat preduzetih inspekcijskih mjera,

9) datum i broj podnošenja zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno inicijative za pokretanje disciplinskog postupka,

10) broj i datum rješenja suda, odnosno izrečene disciplinske mjere,

11) napomena.

(2) Sadržaj knjige evidencije nalazi se na obrascu koji se nalazi u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4.

Knjiga evidencije zaključuje se za svaku godinu uz potpis inspektora i glavnog upravnog inspektora, a može se koristiti za više godina.

Član 5.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o izvršenim inspekcijskim nadzorima upravnih inspektora (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 20/09).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 10.2-020-3357/20
24. novembra 2020. godine

Banjaluka

Ministar, Senka Jujić, s.r.

 

PRILOG

SADRŽAJ

KNJIGE EVIDENCIJE O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU UPRAVNOG INSPEKTORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.