Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra vodova

19.02.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra vodova

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra vodova

 

Na osnovu člana 179. tačka i) Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 110/16 i 62/18) i člana 83. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, 11. februara 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSNIVANjA I ODRŽAVANjA KATASTRA VODOVA

 

Član 1.
U Pravilniku o načinu osnivanja i održavanja katastra vodova (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/14) član 3. mijenja se i glasi:
“(1) Baza podataka katastra vodova kao podsistem geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sadrži:
a) tehničke podatke o vodovima,
b) stvarna prava na njima i
v) nosioce stvarnih prava.
(2) Tehnički podaci o vodovima iz stava 1. ovog člana su:
a) geometrijski (rasterski i vektorski) podaci o vodovima,
b) karakteristični opisni (atributski) podaci o vodovima,
v) podaci o načinu prikazivanja vodova u skladu sa topografskim ključem katastra vodova i
g) metapodaci (temporarni podaci, podaci o premjeru, izvoru i kvalitetu podataka).
(3) Topografski ključ katastra vodova iz stava 2. tač- ka v) ovog člana u digitalnoj formi javno je dostupan na zvaničnoj internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (u daljem tekstu: Uprava), čiji se izgled nalazi u Prilogu 9. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(4) Topografski ključ katastra vodova sadrži podatke o: a) vodovodnoj mreži,
b) kanalizacionoj mreži,
v) elektroenergetskoj mreži,
g) toplovodnoj mreži,
d) telekomunikacionoj mreži,
đ) gasovodnoj mreži,
e) naftovodnoj mreži i
ž) zajedničkim objektima vodova.
(5) U bazu podataka katastra vodova pored podataka iz stava 1. ovog člana upisuju se i zabilježbe na vodovima.”.

 

Član 2.
U članu 8. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Podaci o vodovima za koje ne postoje podaci o tačnosti ili nemaju potrebnu tačnost u skladu sa odredbama ovog pravilnika jer su preuzeti iz ranijih evidencija katastra komunalnih uređaja ili su dobijeni posrednim metodama (vektorizacijom sadržaja planova katastra komunalnih uređaja) unose se u bazu podataka katastra vodova i koriste se samo za potrebe pronalaženja i naknadnog mjerenja vodova.”.
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
“(3) Podaci iz stava 2. ovog člana mogu se koristiti za osnivanje katastra vodova samo ako se utvrdi da imaju tačnost propisanu članom 16. stav 1. ovog pravilnika ili ukoliko se njihova tačnost unaprijedi ponovnim mjerenjem voda, a na zahtjev nosioca prava na vodu prije ili u toku postupka osnivanja katastra vodova.”.

 

Član 3. Član 9. mijenja se i glasi:
“Otkrivanje i snimanje zatrpanih podzemnih vodova vrši se:
a) tragačem (uređajem koji šalje i prima elektromagnetne signale i na taj način otkriva položaj zatrpanih vodova),
b) otkopavanjem na karakterističnim mjestima na trasi voda,
v) korišćenjem pripadajućih vidljivih nadzemnih uređaja i postrojenja ili
g) kombinacijom neke od navedenih metoda.”.

 

Član 4. Član 15. mijenja se i glasi:
“(1) U postupku premjera vodova mjere se trase linijskih vodova na karakterističnim mjestima iz člana 13. stav 2. ovog pravilnika, te pripadajući uređaji i postrojenja vodova, i to za:
a) vodovodnu mrežu:
1) bunar (reni, cjevasti i arteški),
2) rezervoar (nadzemni i podzemni),
3) vodotoranj,
4) rasteretna komora (nadzemna i podzemna sa poklopcem, četvorougaonim ili kružnim),
5) crpna stanica,
6) filterska instalacija,
7) redukcija sa oznakama dovoda,
8) zatvarač (ulični u oknu sa četvorougaonim ili kružnim poklopcem, ulični bez okna), blindirana cijev (u oknu sa četvorougaonim ili kružnim poklopcem, ulič- na bez okna),
9) podzemni hidrant (bez zatvarača, sa zatvaračem i na cijevima),
10) nadzemni hidrant (bez zatvarača, sa zatvaračem i na cijevima),
11) vodomjer,
12) vodovodno okno (u razmjeri, poklopac četvorougao- ni, poklopac kružni),
13) vazdušni ventil (u oknu, bez okna),
14) okno sa regulatorom pritiska (sa četvorougaonim ili kružnim poklopcem),
15) ispust iz cjevovoda (bez okna, u oknu), 16) fontana,
17) česma (javna, dvorišna),
18) kaptaža (u razmjeri, uslovni znak), 19) pogon za preradu vode,
20) kontrolno mjerno mjesto,
21) katodna zaštita i
22) vodovodni tunel;
b) kanalizacionu i drenažnu mrežu: 1) kanalizaciona crpna stanica,
2) postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda,
3) istovarište fekalija,
4) reviziono okno (sa četvorougaonim, kružnim i os- mouglim poklopcem),
5) komora za kanale (dijelom nad zemljom, dijelom pod zemljom),
6) ventilacioni otvor,
7) slivnik,
8) taložna komora sa otvorom (kružnim, četvrtastim),
9) uliv (ušće) glavnog kanala (kolektora) u recipijent (u kosom potpornom zidu, u vertikalnom potpornom zidu),
10) prag u vodotoku,
11) kanalizacioni kanal (opšteg i posebnog sistema), 12) natkriveni prirodni vod,
13) septička jama,
14) galerija,
15) otvoreni odvodni kanal,
16) ulični otvoreni kanal,
17) drenažna cijev i
18) kontrolno okno;
v) elektroenergetsku mrežu:
1) hidroelektrana,
2) termoelektrana,
3) električno postrojenje na otvorenom prostoru,
4) transformator,
5) transformatorska stanica (nadzemna, podzemna, u objektu, metalna blindirana, na drvenim stubovima, na me- talom stubu, na betonskom stubu),
6) ispravljačka ili pretvaračka stanica, 7) agregatna stanica (nadzemna, podzemna),
8) okno (sa četvorougaonim ili kružnim poklopcem),
9) elektrovod (nadzemni, podzemni, električne rasvje- te, saobraćajne signalizacije, telefonske signalizacije, ispod površine vode, visokog i niskog napona i električ- ne rasvjete položeni u istom rovu),
10) kablovska kanalizacija,
11) električni kabl u zaštitnoj cijevi,
12) kablovski razvodni ormar,
13) priključni ormarić postavljen na spoljašnjem zidu zgrade,
14) kablovska spojnica (prava, T-spojnica),
15) rezerva kabla,
16) kablovska glava (prelaz podzemne mreže na nadzemnu),
17) linijski rastavljač na stubu,
18) traka za uzemljenje,
19) stub koji nosi lampu (posredno ili direktno),
20) drveni stub visokog napona sa jednim sistemom,
21) drveni stub visokog napona portalni sa jednim si- stemom,
22) željezni stub visokog napona (sa jednim sistemom, sa dva sistema),
23) betonski stub visokog napona (sa jednim sistemom, sa dva sistema),
24) trougaono željezno-rešetkasti stub visokog napo- na (sa jednim sistemom, sa dva sistema),
25) četvorougaono željezno-rešetkasti stub visokog napona (sa jednim sistemom, sa dva sistema),
26) reflektor (obični, za sportska otvorena igrališta i drugu namjenu, na postolju ili na zemlji),
27) stub za nošenje kontaktnih vodova (betonski, me- talni),
28) semafor,
29) semaforsko okno,
30) saobraćajni svjetlosni signal,
31) kontrolni centar - kabina (nadzemni, podzemni),
32) uređaj za upravljanje svjetlosnim signalima - sema- forizacijom,
33) kontroler,
34) vjetroelektrana,
35) solarna elektrana i
36) stanica i uređaj za punjenje vozila na električni pogon;
g) toplovodnu mrežu:
1) toplana,
2) kotlovnica,
3) lira - kompenzator na trasi toplovoda, 4) kontrolno okno (komora) sa kotama,
5) ventilacioni otvor,
6) cisterna tečnog goriva,
7) kanal sa cijevima za gorivo od cisterne do toplane,
8) kanal sa cijevima za gorivo od toplane do kotlov- nice i
9) toplovodni tunel;
d) telekomunikacionu mrežu:
1) telefonska centrala i potcentrala,
2) radio i televizijska stanica,
3) antenski telekomunikacioni stub (betonski, metal- ni, pasivni reflektor),
4) alarmni telefon pored saobraćajnice (kabina, u zgradi),
5) telefonska govornica (kabina, u zgradi), 6) telefon na taksi stanici,
7) prelazak sa podzemne na vazdušnu mrežu, 
8) podzemni armirani kabl u zaštitnoj cijevi, 9) pojačivačka kućica,
10) podzemno pojačivačko kućište,
11) kablovska spojnica (prava i račvasta),
12) kablovska kućica,
13) kablovsko telekomunikaciono okno (sa četvorouga- onim ili kružnim poklopcem),
14) kablovska galerija sa otvorom,
15) kablovski razdjelni ormar (slobodno stojeći, u zgradi),
16) koaksijalni kabl,
17) informatički kabl,
18) signalno-sigurnosni i tehnički uređaj,
19) kamera za video-nadzor i
20) uređaj za daljinsko upravljanje sistemima;
đ) gasovodnu mrežu:
1) gasovodna mjerno-regulaciona stanica,
2) gasovodna redukciona stanica,
3) kompresorska stanica,
4) protivpožarna stanica,
5) blok-stanica,
6) čistačka stanica,
7) bušotina ili izvor gasa,
8) okno,
9) kondenzacioni lonac,
10) bočni ventil (bez okna, u oknu),
11) odušna cijev,
12) odušna kapa,
13) zatvarač,
14) katodna zaštita i
15) stub za obilježavanje trase sa stacionažom;
e) naftovodnu mrežu:
1) sabirna stanica,
2) naftno-pumpno postrojenje,
3) čistačka stanica,
4) blok-stanica,
5) rezervoar nafte ili naftnih produkata,
6) protivpožarna stanica,
7) bušotina ili izvor nafte,
8) okno,
9) bočni ventil (u oknu, bez okna),
10) katodna zaštita,
11) baklja,
12) odušna cijev,
13) stub za obilježavanje trase sa stacionažom i
14) pumpa za snabdijevanje gorivom i mazivom.
(2) U postupku premjera vodova mjere se i zajednički objekti vodova, i to:
a) prolaz cjevovoda ispod objekta (bez zaštitne cijevi, u zaštitnoj cijevi),
b) prolaz cjevovoda iznad objekta (bez zaštitne cijevi, u zaštitnoj cijevi),
v) zajednički tunel za uređaje,
g) biljega na površini zemlje za označavanje trase pod- zemnog voda,
d) ukrštanje istovrsnih vodova u različitim nivo- ima i
đ) nosač na zgradi - konzola.”.

Član 5.
U članu 16. stav 4. mijenja se i glasi:
“(4) Kontrolne koordinate određuju se nezavisnim mjerenjem, korišćenjem mreže permanentnih stanica Re-
publike Srpske (u daljem tekstu: SRPOS) ili tačaka geo- detskih mreža na području Republike Srpske.”.
Stav 6. briše se.

Član 6. Član 17. mijenja se i glasi:
“Mjerenje vodova vrši se na način ili metodama koji- ma se obezbjeđuje propisana tačnost položaja detaljnih tačaka iz člana 16. ovog pravilnika.”.

Član 7.
U članu 26. stav 2. mijenja se i glasi:
“(2) Elaborat premjera vodova sadrži:
a) skice mjerenja vodova i dopunske skice mjerenja vodova,
b) zapisnike mjerenja ako podaci mjerenja nisu automat- ski registrovani,
v) digitalni zapis tehničkih podataka o vodovima iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika u formatu Geography Markup Language (u daljem tekstu: format GML) i
g) tehnički izvještaj.”.
Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:
“(3) Format GML iz stava 2. tačka v) ovog člana je Extensible Markup Language format (u daljem tekstu: for- mat XML) otvorenog koda koji služi za razmjenu, ažuri- ranje i čuvanje geoprostornih podataka između okruženja koja su bazirana na principima geoinformacionih siste- ma (katastarske evidencije), modelovan u skladu sa koncep- tualnim modelom serije standarda ISO 19100 i odnosi se na prostorne i neprostorne karakteristike geoprostor- nih objekata, čiji opis se nalazi u Prilogu 10. ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio.
(4) Opis formata GML iz stava 3. ovog člana u elek- tronskom obliku javno je dostupan na zvaničnoj internet stranici Uprave.”.

Član 8.
U članu 27. stav 1. mijenja se i glasi:
“(1) Skice snimanja vodova formiraju se na osnovu sljedećih geodetskih podloga:
a) katastarskih planova vodova,
b) katastarskih planova novog premjera ako ne postoji katastarski plan vodova ili
v) ortofotoa ako za dato područje ne postoje planovi iz t. a) i b) ovog stava.”.

9.
U članu 28. stav 3. mijenja se i glasi:
“(3) Sadržaj na skicama mjerenja vodova prikazuje se u skladu sa topografskim ključem katastra vodova iz člana 3. stav 3. ovog pravilnika.”.
Član 10. Član 31. mijenja se i glasi:
“Osnivanje katastra vodova vrši se na osnovu podataka u bazi katastra vodova i drugih isprava kojima se dokazuje pravo na vodu.”.

Član 11.
Član 38. briše se.
Član 12. Član 47. mijenja se i glasi:
“Do osnivanja katastra vodova kao podsistema geoinformacionog sistema Uprave, podaci o vodovima izdaju se iz postojećih evidencija o vodovima.”.

Član 13.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 21.01/052-478/20
11. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Direktor,

Bosiljka Predragović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
izmjena_pravilnika.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.