Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za upravljanje željezničkom infrastrukturom

27.01.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za upravljanje željezničkom infrastrukturom

Pravilnik o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za nadzor nakon izdavanja potvrde o sigurnosti za prijevoz ili rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom

 

Službene novine Federacije BiH broj 7/21 (27.1.2021.)

 

Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 2. i člana 8. tačka b) Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 52/05), direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU ZAJEDNIČKIH SIGURNOSNIH METODA ZA NADZOR NAKON IZDAVANJA POTVRDE O SIGURNOSTI ZA PRIJEVOZ ILI RJEŠENJA O SIGURNOSTI ZA UPRAVLJANJE ŽELJEZNIČKOM INFRASTRUKTUROM


 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se zajednička sigurnosna metoda za nadzor sigurnog učinka željezničkih prijevoznika i upravitelja željezničke infrastrukture nakon izdavanja potvrde o sigurnosti za prijevoz ili rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom.

(2) Zajedničke bezbjednosne metode opisuju način na koji se ocjenjuju nivoi sigurnosti, ostvarivanje sigurnosnih ciljeva i usklađenost s drugim sigurnosnim zahtjevima, objašnjavajući i definirajući:

(a) metode ocjenjivanja i procjene rizika;

(b) metode za ocjenu usklađenosti sa zahtjevima iz potvrda o sigurnosti i rješenja o sigurnosti,

(v) metode nadzora koje treba primijeniti tijelo nadležno za sigurnost i metode nadgledanja koje trebaju primijeniti željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i subjekti nadležni za održavanje;

(g) metode za ocjenjivanje nivoa sigurnosti i izvršenje željezničkih prijevoznika u pogledu sigurnosti;

(d) metode za ocjenjivanje ostvarenja sigurnosnih ciljeva i

(đ) sve ostale metode koje obuhvataju postupak sistema upravljanja sigurnosti.
 

Član 2.
(Definicije)
 

Za svrhe ovog Pravilnika primjenjuju se slijedeće definicije:
 

(a) "tijelo za izdavanje potvrda o sigurnosti" označava tijelo odgovorno za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti.

(b) "preostali nedostatak" označava manji nedostatak utvrđen tokom ocjenjivanja zahtjeva za jedinstvenu potvrdu o sigurnosti ili rješenje o sigurnosti koji ne utjeiče na njihovo izdavanje i može se odgoditi za kasniji nadzor.
 

Član 3.
(Postupak nadzora)
 

(1) Tijelo nadležno za sigurnost primjenjuje postupak nadzora utvrđen u Prilogu 1 ovog Pravilnika.

(2) Tijelo nadležno za sigurnost uspostavlja interne mehanizme ili postupke za upravljanje postupkom nadzora.

(3) Za potrebe nadzora, tijelo nadležno za sigurnost prihvata uvjerenja, rješenja ili potvrde za proizvode ili usluge koje pružaju željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture ili njihovi izvođači, partneri ili dobavljači, koji su izdani u skladu s važećim zakonodavstvom Evropske unije, kao dokaz sposobnosti željezničkih poduzeća i upravitelja infrastrukture da ispunjavaju sigurnosne metode u vezi sa zahtjevima za sistem upravljanja sigurnošću.
 

Član 4.
(Tehnike nadzora)
 

Tijelo nadležno za sigurnost određuje odgovarajuće tehnike, kao što su revizije i kontrole, i definira najadekvatnije pri planiranju svojih aktivnosti nadzora.
 

Član 5.
(Veze između nadzora i ocjenjivanja)
 

(1) U svrhu obnavljanja ili ažuriranja jedinstvenih potvrda o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti tijelo nadležno za sigurnost koje sprovodi nadzor upotrebljava i, prema potrebi, razmjenjuje informacije o uspješnosti sistema upravljanja sigurnošću prikupljene tokom svojih aktivnosti nadzora.

(2) U slučajevima kada tijelo iz stava 1. ovog člana koje je nadležno za sigurnost nije nadležno za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti, ono odmah koordinira sa nadležnim tijelom za izdavanje potvrda o sigurnosti ili, u slučaju prekogranične infrastrukture, s mjerodavnim nadležnim tijelom za sigurnost, na njegov zahtjev, nakon prijema zahtjeva za obnavljanje ili ažuriranje.

(3) Na osnovu ishoda koordinacije iz prvog podstava tijelo nadležno za sigurnost utvrđuje i usmjerava informacije koje su relevantne za ocjenjivanje funkcioniranja sistema upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture, uključujući najmanje:

(a) opis većih nedostataka, koji mogu utjecati na sigurnosnu uspješnost ili uzrokovati važne sigurnosne rizike, i svako drugo problematično područje utvrđeno tokom aktivnosti nadzora od prijašnje ocjene;

(b) status akcionog plana (ili akcionih planova) koji je utvrdio željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture radi uklanjanja većih nedostataka te svako drugo problematično područje iz tačke (a) ovog stava i odgovarajuće mjere koje su preduzela tijela nadležna za sigurnost kako bi nadzirala rješavanje tih problema;

(v) pregled sigurnosne uspješnosti željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture koji djeluje u njegovoj državi članici;

(g) status akcionog plana (ili akcionih planova) koji je utvrdio željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture radi uklanjanja preostalih nedostataka iz prijašnje ocjene.
 

Član 6.
(Kompetencije osoblja uključenog u nadzor)
 

(1) Tijelo nadležno za sigurnost osigurava da osoblje uključeno u nadzor posjeduje slijedeće kompetencije:

(a) poznavanje mjerodavnog regulatornog okvira koji se primjenjuje na nadzor;

(b) poznavanje funkcioniranja željezničkog sistema;

(v) odgovarajući nivo kritičnog analitičkog razmišljanja;

(g) iskustvo u nadzoru sistema upravljanja sigurnošću ili sličnog sistema u željezničkom sektoru, ili sistema upravljanja sigurnošću u sektoru s jednakim operativnim i tehničkim izazovima;

(d) vještinu vođenja razgovora i iskustvo u tom području;

(đ) sposobnosti rješavanja problema, komunikacije i timskog rada.

(2) U slučaju timskog rada kompetencije mogu biti podijeljene među članovima tima.

(3) U cilju osiguravanja ispravne primjene stava 1. ovog člana tijelo nadležno za sigurnost uspostavlja sistem upravljanja kompetencijama koji uključuje slijedeće:

(a) razvoj profila kompetencija za svako radno mjesto, položaj ili ulogu;

(b) zapošljavanje osoba u skladu s utvrđenim profilima kompetencija;

(v) održavanje, razvoj i ocjenjivanje kompetencija osoblja u skladu s utvrđenim profilima kompetencija.
 

Član 7.
(Kriterijumi za odlučivanje)
 

(1) Tijelo nadležno za sigurnost mora utvrditi i objaviti kriterijume za odlučivanje prema kojima procjenjuje, prvo, primjenjuje li željeznički prijevoznik ili upravljač infrastrukture pravilno sistem upravljanja sigurnošću, i drugo, uspješnost sistema upravljanja sigurnošću u kontroliranju sigurnosnih rizika povezanih sa djelatnostima željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture.

Ti kriterijumi uključuju informacije o načinu na koji tijelo nadležno za sigurnost postupa sa neusklađenošću utvrđenom u sistemu upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture te kako rješava taj problem.

(2) Tijelo nadležno za sigurnost mora donijeti i objaviti postupak u kojem se objašnjava kako željeznički prijevoznici, upravitelji infrastrukture i bilo koja druga zainteresirana strana mogu uložiti žalbu na odluke donesene tokom aktivnosti nadzora.
 

Član 8.
(Koordinacija i saradnja)
 

(1) Koordinacija i saradnja obuhvataju razmjenu informacija sa tijelima drugih država nadležnim za sigurnost u željezničkom saobraćaju kako bi se oosigurao zajednički pristup nadzoru željezničkih prijevoznika koji obavljaju prijevoz u više od jedne države, kao i razmjenu informacija o strategiji i planu nadzora.

(2) Za potrebe stava 1. tijela nadležna za sigurnost moraju razviti mehanizme na osnovu okvira za koordinirani i zajednički nadzor iz Priloga 2.

(3) Pri tome, tijela nadležna za sigurnost moraju razviti mehanizme saradnje sa istražnim tijelima, tijelima za izdavanje potvrda subjektima nadležnim za održavanje te ostalim nadležnim tijelima.
 

Član 9.
(Prilozi)
 

Sastavnim dijelom ovog Pravilnika smatraju se Prilog 1 (Postupak nadzora), i Prilog 2 (Okvir za koordinirani i zajednički nadzor).
 

Član 10.
(Odredbe o izmjenama i dopunama)
 

Odredbe ovog Pravilnika će biti podložne izmjenama i dopunama od strane Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine, sa ciljem unaprjeđenja efikasnog željezničkog sistema u Bosni i Hercegovini.
 

Član 11.
(Usklađivanje)
 

Ovim Pravilnikom o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za nadzor nakon izdavanja potvrde o sigurnosti za prijevoz ili rješenja o sigurnosti za upravljanje željezničkom infrastrukturom se preuzimaju odredbe Uredbe (EU) broj 2018/761, od 25. maja 2018. godine o utvrđivanju zajedničkih sigurnosnih metoda za nadzor koji sprovode nacionalna tijela nadležna za sigurnost nakon izdavanja jedinstvene potvrde o sigurnosti ili uvjerenja o sigurnosti.
 

Član 12.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u Službenim glasnicima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
 

Broj 13-01-29-7-296-1/20.
04. septembra 2020. godine
Doboj


Direktor
Tihomir Narić, s. r. 

PRILOG 1
POSTUPAK NADZORA IZ ČLANA 3.


(g) objavljivati i relevantnim akterima dostavljati svoja mišljenja o efikasnosti sigurnosnog regulatornog okvira;
(d) upotrebljavati i, prema potrebi, razmjenjivati informacije o uspješnosti sistema upravljanja sigurnošću prikupljene tokom nadzora željezničkih prijevoznika ili upravitelja infrastrukture, prije ponovnog ocjenjivanja zahtjeva za obnovu ili ažuriranje jedinstvene potvrde o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti, sa tijelom za izdavanje potvrda o sigurnosti ili, u slučaju prekogranične infrastrukture, s mjerodavnim tijelom nadležnim za sigurnost;
(đ) prema potrebi, preduzeti mjere za sprovođenje, utvrditi postoji li razlog za ograničavanje ili za opoziv jedinstvene potvrde o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti, a u slučajevima kad nije nadležno za izdavanje jedinstvene potvrde o sigurnosti ili rješenja o sigurnosti, o tome obavijestiti nadležno tijelo.


(6) Preispitivanje aktivnosti nadzora


Na osnovu prikupljenih informacija i iskustva stečenog tokom aktivnosti nadzora te sigurnosne uspješnosti na pojedinačnom nivou i nivou države tijelo nadležno za sigurnost u redovnim periodima mora:
(a) preispitati strategiju i plan/planove nadzora da bi provjerilo pogodnost prvobitne ciljane aktivnosti, korištenja podacima/informacijama iz različitih izvora, ishoda nadzora i raspodjele sredstava, i prema potrebi promijeniti prioritete;
(b) prema potrebi revidirati plan ili planove te razmotriti utjecaj izmjena na nadzornu strategiju;
(g) prema potrebi svojoj državi doprinijeti svojim mišljenjima i prijedlozima radi uklanjanja svih nedostataka u sigurnosnom regulatornom okviru.

(v) objavljivati i relevantnim akterima dostavljati svoja mišljenja o ukupnoj sigurnosnoj uspješnosti u državi;
(b) imati pregled sigurnosne uspješnosti pojedinih željezničkih prijevoznika ili upravitelja infrastrukture koji djeluju u njegovoj državi;
(a) razmjenjivati rezultate svojih aktivnosti nadzora s relevantnim željezničkim prijevoznikom ili upraviteljom infrastrukture, što uključuje utvrđivanje područja u kojima željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture pokazuje neusklađenost i područja dobre prakse za podršku poboljšanju sigurnosti;
Tijelo nadležno za sigurnost mora:


(5) Ishod aktivnosti nadzora


(v) ocijeniti u kojoj je mjeri željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture, u određenom vremenskom periodu, primjereno razvio i sproveo akcioni plan ili planove za ispravljanje neusklađenosti ili uklanjanje preostalih nedostataka; (g) dokumentirati rezultate svojih aktivnosti nadzora.
(b) preduzeti srazmjerne mjere ako željeznički prijevoznik ili upravitelj infrastrukture ne ispunjava svoje pravne obaveze, što prema potrebi uključuje izdavanje hitnih sigurnosnih upozorenja i primjenu privremenih mjera sigurnosti;
(a) sprovesti plan ili planove;
Tijelo nadležno za sigurnost mora:


(4) Izvođenje aktivnosti nadzora


(b) dostaviti opće obrazloženje o načinu sprovođenja nadzornog plana ili planova relevantnim željezničkim prijevoznicima ili upraviteljima infrastrukture.
(a) dostaviti opće ciljeve nadzorne strategije i opće obrazloženje plana ili planova relevantnim željezničkim prijevoznicima ili upraviteljima infrastrukture i prema potrebi drugim učesnicima;
Tijelo nadležno za sigurnost mora:


(3) Dostavljanje strategije i plana/planova nadzora


(đ) obuhvatiti u strategiji i planu/planovima nadzora sva pitanja povezana s prekograničnim operacijama ili infrastrukturom u koordinaciji s drugim tijelima nadležnima za sigurnost.
(d) dodijeliti sredstva za sprovođenje plana ili planova;
(g) izraditi početnu procjenu sredstava potrebnih za sprovođenje plana ili planova na osnovu utvrđenih ciljanih područja;
(v) razviti nadzorni plan ili planove, kojima pokazuje kako će sprovoditi nadzornu strategiju tokom trajanja važećih potvrda o sigurnosti i rješenja o sigurnosti;
(b) utvrditi područja rizika u nadzornoj strategiji za ciljane aktivnosti nadzora, prema potrebi uključujući ona koja su rezultat integracije ljudskih i organizacionih faktora te upravljanja tim faktorima;
(a) prikupiti i analizirati podatke/informacije iz različitih izvora kao ulazni materijal za strategiju i plan ili planove. Izvori mogu uključiti informacije prikupljene tokom ocjenjivanja sistema upravljanja sigurnošću, rezultate prijašnjih aktivnosti nadzora, informacije iz odobrenja za podsisteme ili vozila, izvještaje/preporuke istražnih tijela u vezi s nesrećama, druge izvještaje ili podatke o nesrećama/incidentima, godišnje izvještaje željezničkih prijevoznika ili upravitelja infrastrukture o sigurnosti koja se dostavljaju tijelu nadležnom za sigurnost, godišnje izvještaje o održavanju koja dostavljaju subjekti nadležni za održavanje, prigovore građana i druge relevantne izvore;
Tijelo nadležno za sigurnost mora:


(2) Uspostavljanje strategije i plana/planova nadzora


Tijela nadležna za sigurnost moraju za cijelu djelatnost razviti strukturiran postupak koji se može provjeriti revizijom, a u kojem se uzimaju u obzir elementi navedeni u nastavku. Time se osigurava da je postupak nadzora iterativan te se uzima u obzir potreba za konstantnim poboljšanjem, kako je prikazano u šemi u Dodatku.


(1) Opće
 

PRILOG 2.
OKVIR ZA KOORDINIRANI I ZAJEDNIČKI NADZOR IZ ČLANA 8. STAV 2

Mjerodavna tijela nadležna za sigurnost moraju razviti mehanizme na osnovu slijedećih načela i posebnih elemenata:
(1) dogovor o tome koji željeznički prijevoznici i upravitelji infrastrukture djeluju na takav način da je potreban koordinirani ili zajednički nadzor;
(b) razvijanje mehanizama za evaluaciju uspješnosti koordinacije i saradnje tijela nadležnih za sigurnost.
(a) razvijanje mehanizama redovne revizije i koordinacije aktivnosti nadzora za relevantne željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture;
(8) razmjena dobre prakse:
(g) dogovor o tome kako obavještavati željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture o mehanizmima i sporazumima koje utvrde tijela nadležna za sigurnost;
(v) prema potrebi dogovor o tome koje će se vrste aktivnosti zajedničkog nadzora sprovoditi;
(b) prema potrebi dogovor o tome koje će tijelo nadležno za sigurnost voditi aktivnosti u vezi s kojim problemima, na temelju dobro utvrđenih kriterijuma;
(a) utvrđivanje glavnih rizika za relevantne željezničke prijevoznike i upravitelje infrastrukture koje tijela nadležna za sigurnost trebaju koordinirano ili zajednički ukloniti;
(7) dogovor o tome koja područja trebaju koordiniran ili zajednički pristup:
(6) prema potrebi dogovor o tome koje bi tijelo (ili tijela) nadležna za sigurnost trebalo do kraja sprovesti mjere čija je svrha ukloniti preostale nedostatke, a koje su odgođene zbog nadzora.
(v) efikasno planiranje pojedinačnih, koordiniranih ili zajedničkih inicijativa kojim se ne uzrokuju nepotrebne neugodnosti željezničkim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture te se izbjegavaju preklapanja u opsezima tih inicijativa;
(b) utvrđivanje zajedničkih tačaka interesa i/ili zajedničkih problema;
(a) razmjena postojećih nadzornih strategija i planova;
(5) upravljanje koordinacijom:
(b) uspostavljanje dijaloga među mjerodavnim tijelima nadležnima za sigurnost o predloženom odgovoru za uklanjanje većih propusta u usklađenosti;
(a) razmjena informacija o načinu na koji svako tijelo nadležno za sigurnost određuje ciljeve svojih aktivnosti za svakog predmetnog željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture kao dio nadzornog plana;
(4) razmjena kriterijuma za donošenje odluka:
(g) razmjena informacija o sigurnosnoj uspješnosti željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture utvrđenih u tački 1. u svakoj državi;
(v) prema potrebi dijeljenje rezultata povezanih aktivnosti nadzora, uključujući odluke i mjere za sprovođenje;
(b) prema potrebi dostavljanje kopija rješenja o sigurnosti;
(a) razmjena relevantnih informacija o željezničkim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture utvrđenima u tački 1. te dijeljenje rezultata svojih aktivnosti ocjenjivanja;
(3) dogovor o tome koje se informacije razmjenjuju i o rokovima te razmjene:
(2) dogovor o zajedničkom jeziku/zajedničkim jezicima i nivou povjerljivosti informacija kojima se koriste za potrebe njihovih mehanizama koordinacije;

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.