Odluka o izmjenama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija RS

05.03.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o izmjenama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija RS

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Rrpske za finansiranje iz budžeta u 2021. godini, sa raspodjelom sredstava

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 19,  5.3.2021. 

 

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i člana 18. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), Vlada Republike Srpske, na 111. sjednici, održanoj 4.3.2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODREĐIVANjU PRIORITETNIH PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA REPUBLIKE SRPSKE ZA FINANSIRANjE IZ BUDžETA U 2021. GODINI, SA RASPODJELOM SREDSTAVA (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/21)

 

I
U Odluci o određivanju prioritetnih projekata iz Programa javnih investicija Republike Srpske za finan- siranje iz Budžeta u 2021. godini, sa raspodjelom sredstava (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/21), u tač- ki I u podtački (2) iznos: “3.749.000,00 KM” zamjenjuje se iznosom: “13.055.000,00 KM”; u podtački (2) tekst alineje 1. mijenja se i glasi: “nastavak finansiranja adaptacije, sanacije, izgradnje, opremanja i uređenja kompleksa hote- la ‘Rajska dolina’ na Jahorini, nosilac projekta Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske, vrijednost projek- ta 7.059.000,00 KM”; u alineji 2. briše se tačka, stavlja se zapeta, te se dodaju alineje 3, 4. i 5, koje glase:
“3. obezbjeđenje kapaciteta za potrebe Studentskog centra Pale - nedostajuća sredstva, nosilac projekta Jav- na ustanova Studentski centar Pale, vrijednost projekta 700.000,00 KM,
4. izgradnja zgrade Ustavnog suda Republike Srpske - nastavak finansiranja, nosilac projekta Ustavni sud Re- publike Srpske, vrijednost projekta 3.000.000,00 KM,
5. opremanje nove zgrade Glavne službe za reviziju jav- nog sektora Republike Srpske u Banjaluci, nosilac pro- jekta Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, vrijednost projekta 996.000,00 KM.”.

II
U tački III poslije riječi: “Ugostiteljski servis Vla- de Republike Srpske” briše se slovo: “i” i dodaje se zapeta, a poslije riječi: “Srpska pravoslavna crkvena opština banjalučka - Saborni hram Hrista Spasitelja” dodaju se riječi: “Javna ustanova Studentski centar Pale, Ustavni sud Republike Srpske i Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske.”.

III
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-561/21

4. marta 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.