Odluka o Registru poticaja razvoja male privrede u KS

18.03.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Odluka o Registru poticaja razvoja male privrede u KS

Ovom odlukom propisuju se uspostava, sadržaj i način vođenja Registra poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo i uređuju druga pitanja koja se odnose na Registar.

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 11/21, 18.3.2021.

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 26. vanrednoj sjednici održanoj 10.03.2021. godine donijela je

 

ODLUKU

O REGISTRU POTICAJA RAZVOJA MALE PRIVREDE U KANTONU SARAJEVO

 

Član 1.
(Predmet regulisanja)
 

(1) Ovom odlukom propisuju se uspostava, sadržaj i način vođenja Registra poticaja razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo (u daljem tekstu: Registar) i uređuju druga pitanja koja se odnose na Registar.

(2) Poticaji iz stava (1) ovog člana su finansijska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo kojima se vrši poticaj razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo.

(3) Registar je jedinstvena evidencija podataka o poticajima dodijeljenim u skladu sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15) (u daljem tekstu: Zakon), koji se vodi u elektronskoj formi.
 

Član 2.
(Primjena Odluke)
 

Ovu odluku dužni su primjenjivati Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ured).
 

Član 3.
(Rodna neutralnost izraza)
 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj odluci odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 

Član 4.
(Svrha uspostavljanja Registra)
 

Svrha Registra je uspostava centralizovanog, kvalitetnog i učinkovitog pregleda poticaja dodijeljenih na osnovu Zakona, radi unaprjeđenja upravljanja poticajima razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo i dodatnog osiguranja transparentnosti u dodjeli ovih poticaja, kao i radi prevencije mogućih koruptivnih aktivnosti u procesu dodjele poticaja iz člana 1. stav (2) ove odluke.
 

Član 5.
(Sadržaj podataka u Registru)
 

(1) Za poticajna sredstva dodijeljena subjektima male privrede, u Registar se unose sljedeći podaci:

a) naziv subjekta male privrede;

b) adresa sjedišta subjekta male privrede;

c) općina sjedišta subjekta male privrede;

d) odgovorno lice u subjektu male privrede;

e) identifikacijski broj (ID broj) subjekta male privrede;

f) naziv godišnjeg plana provođenja programa razvoja male privrede;

g) broj i datum odluke Vlade Kantona Sarajevo o donošenju godišnjeg plana provođenja programa razvoja male privrede;

h) naziv programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava;

i) broj i datum odluke Ministarstva o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava;

j) naziv, broj i datum javnog poziva;

k) datum objave javnog poziva;

1) broj i datum odluke Vlade Kantona Sarajevo o potvrđivanju izbora korisnika poticajnih sredstava;

m) broj i datum ugovora sa korisnikom poticajnih sredstava;

n) iznos poticajnih sredstava iz zaključenog ugovora; i

o) broj i datum izvještaja o utrošku poticajnih sredstava iz zaključenog ugovora.

(2) Za poticajna sredstva dodijeljena u kreditnoj liniji, u Registar se unose sljedeći podaci:

a) naziv banke koja provodi kreditnu liniju;

b) adresa sjedišta banke koja provodi kreditnu liniju;

c) općina sjedišta banke koja provodi kreditnu liniju;

d) odgovorno lice banke koja provodi kreditnu liniju;

e) identifikacijski broj (ID broj) banke koja provodi kreditnu liniju;

f) naziv godišnjeg plana provođenja programa razvoja male privrede;

g) broj i datum odluke Vlade Kantona Sarajevo o donošenju godišnjeg plana provođenja programa razvoja male privrede;

h) naziv programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava;

1) broj i datum odluke Ministarstva o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava;

j) naziv, broj i datum javnog poziva za izbor banke;

k) datum objave javnog poziva za izbor banke;

1) broj i datum odluke Vlade Kantona Sarajevo o potvrđivanju izbora banke za provođenje kreditne linije;

m) broj i datum ugovora sa bankom koja provodi kreditnu liniju;

n) iznos sredstava kreditne linije iz zaključenog ugovora;

o) iznos troškova obrade kreditnih zahtjeva po kreditnoj liniji iz zaključenog ugovora;

p) iznos kamatne stope koja se subvencionira po kreditnoj liniji iz zaključenog ugovora; r) iznos poticajnih sredstava za subvencioniranje troškova kamata iz zaključenog ugovora; i

s) broj i datum godišnjeg izvještaja po kreditnoj liniji iz zaključenog ugovora.

(3) Unos podataka iz stava (1), odnosno stava (2) ovog člana vrši se na osnovu zaključenog ugovora i druge dokumentacije koja se odnosi na dodjelu i implementaciju poticajnih sredstava, koja se uz iste kao vezani podatak unosi/prilaže u Registar u formi skeniranog dokumenta.
 

Član 6.
(Obaveza unosa podataka)
 

(1) Podatke iz člana 5. ove odluke u Registar unosi ovlašteno lice Ministarstva, u skladu sa odredbama ove odluke.

(2) Ministarstvo je dužno rješenjem imenovati lice iz stava (1) ovog člana, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(3) Obaveze i odgovornosti imenovanog lica iz stava (2) ovog člana propisuju se rješenjem o njegovom imenovanju.

(4) Podatke o imenovanom licu iz stava (2) ovog člana, Ministarstvo je dužno dostaviti Uredu, u roku od sedam dana od dana imenovanja.

(5) Imenovano lice iz stava (2) ovog člana imat će korisničku šifru za unos podataka u Registar, koju dodjeljuje Ured.

(6) Imenovano lice iz stava (2) ovog člana odgovorno je za tačnost i blagovremenost unesenih podataka.

(7) Nepostupanje u skladu sa odredbama ove odluke predstavlja povredu službene dužnosti, odnosno radne obaveze.
 

Član 7.
(Rokovi unosa podataka)
 

(1) Imenovano lice iz člana 6. ove odluke dužno je u Registar unijeti podatke iz člana 5. stav (1) ove odluke, osim tačke o) iz istog stava, u roku od 30 dana od dana zaključenja odnosnog ugovora sa korisnikom poticajnih sredstava.

(2) Imenovano lice iz člana 6. ove odluke dužno je u Registar unijeti podatke iz člana 5. stav (2) ove odluke, osim tačke s) iz istog stava, u roku od 30 dana od dana zaključenja odnosnog ugovora sa bankom koja provodi kreditnu liniju.

(3) Podatke iz člana 5. stav (1) tačka o) i člana 5. stav (2) tačka s) ove odluke, imenovano lice iz člana 6. ove odluke dužno je unijeti u Registar, u roku od 30 dana od dana dostavljanja izvještaja o utrošku poticajnih sredstava iz zaključenog ugovora, odnosno godišnjeg izvještaja po kreditnoj liniji iz zaključenog ugovora.

(4) Podatke iz st. (1) i (2) ovog člana, koji se odnose na ugovore koji nisu istekli do dana stupanja na snagu ove odluke, imenovano lice iz člana 6. ove odluke dužno je unijeti u Registar, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

(5) Podatke iz stava (3) ovog člana, koji se odnose na ugovore koji nisu istekli do dana stupanja na snagu ove odluke, imenovano lice iz člana 6. ove odluke dužno je unijeti u Registar, u roku od 30 dana od dana dostavljanja odnosnog izvještaja iz stava (3) ovog člana.

(6) Izmjenu odnosnog podatka iz člana 5. ove odluke imenovano lice iz člana 6. ove odluke dužno je unijeti u Registar, u roku od sedam dana od dana utvrđene osnovanosti za predmetnu izmjenu.
 

Član 8.
(Uspostava i vođenje Registra)
 

(1) Ured uspostavlja i vodi Registar u skladu sa odredbama ove odluke.

(2) Vođenje Registra se vrši na osnovu podataka iz člana 5. ove odluke unesenih u Registar u skladu sa čl. 6. i 7. ove odluke.

(3) Pri vođenju Registra, Ured prati rokove za unos podataka i unos izmjena odnosnih podataka, te u vezi sa tim preduzima potrebne mjere iz svoje nadležnosti.

(4) Ured upravlja Registrom u pogledu njihovog daljnjeg razvoja u smislu uvođenja informacione podrške funkcijama centralizovanja podataka.
 

Član 9.
(Obim i mjera obrade podataka)
 

Podaci o poticajima iz člana 5. ove odluke mogu se obrađivati u obimu i mjeri koji je neophodan za ostvarenje svrhe iz člana 4. ove odluke.
 

Član 10.
(Pristup podacima i njihovo korištenje)
 

(1) Ured može koristiti podatke iz Registra za izradu analiza i izvještaja koji za cilj imaju prevenciju ili otkrivanje koruptivnih aktivnosti, utvrđivanje faktičkog stanja o poticajima razvoja male privrede, vrednovanje učinaka politike dodjele poticajnih sredstava razvoja male privrede i stanja dodjele poticajnih sredstava razvoja male privrede u Kantonu Sarajevo.

(2) Podatke iz Registra, Ured koristi za izradu materijala iz stava (1) ovog člana na zahtjev Vlade Kantona Sarajevo i Skupštine Kantona Sarajevo, pri čemu je Ured obavezan primjenjivati sve propise koji se odnose na informacijsku sigurnost i zaštitu ličnih podataka.
 

Član 11.
(Objavljivanje podataka)
 

Ured utvrđuje koji podaci iz člana 5. ove odluke će biti javno objavljeni na web stranici Informacionog sistema Ureda i web stranici Ministarstva, pri čemu je Ured obavezan primjenjivati propise iz člana 10. stav (2) ove odluke.
 

Član 12.
(Osiguranje uslova za vođenje Registra)
 

Ministar privrede Kantona Sarajevo odgovoran je za osiguranje potrebnih kadrovskih i tehničkih uslova za unos podataka u Registar.
 

Član 13.
(Nadzor nad primjenom ove odluke)
 

(1) Nadzor nad primjenom ove odluke vrši Ured.

(2) Ured prilikom vršenja nadzora iz stava (1) ovog člana preduzima mjere iz svoje nadležnosti.
 

Član 14.
(Stupanje na snagu)
 

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-8271-1/21
10. marta 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.